ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 16 มิถุนายน 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 20 มิถุนายน 2560
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
..อ่านต่อ 14 มิถุนายน 2560

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin