ความหมายและความเป็นมาของรายได้ประชาชาติ

 

ความหมาย

รายได้ประชาชาติ หมายถึง มูลค่าเป็นตัวเงินของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายตามราคาตลาด ที่ผลิตขึ้นด้วยทรัพยากรของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปคือ ระยะเวลา 1 ปี

ความเป็นมาของรายได้ประชาชาติ

ประเทศต่างๆ เริ่มให้ความสำคัญและสนใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลรายได้ประชาชาติและมีการจัดทำเป็นบัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้ โดย เซอร์ วิลเลี่ยม เพตตี้ (Sir William Petty ค.ศ. 1623 – 1687) เป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกที่คำนวณรายได้ประชาชาติของประเทศอังกฤษ แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจในวงกว้าง


Sir William Petty

ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เซอร์ ริชาร์ด สโตน (Sir Richard Stone ค.ศ. 1913-1991) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษได้สร้างระบบบัญชีรายได้ประชาชาติสำหรับประเทศอังกฤษ และ เซอร์ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (Sir John Maynard Keynes ค.ศ. 1883-1946) นำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานนี้ในการเสนอทฤษฎีงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง เซอร์ ริชาร์ด สโตน ได้รับแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาวิธีการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาตินำไปใช้ในการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติของตน

Sir Richard Stone
Sir John Maynard Keynes

สำหรับประเทศไทยการจัดทำบัญชีรายได้ประชาชาติเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้น โดยกองบัญชีรายได้ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ


-- กลับสู่หน้าหลัก --