หลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกสังคมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาประถมศึกษา
วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
วิชาเอกประถมศึกษา
แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย
วิชาเอกสังคมศึกษา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์
วิชาเอกคณิตศาสตร์
แขนงวิชาบริหารการศึกษา
แขนงวิชาการวัดและการประเมินผลการศึกษา
แขนงวิชาการแนะแนว
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาประถมศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
22211 ภาษาไทย 1 : การใช้ภาษาสำหรับครู
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
บังคับ 9 ชุดวิชา
21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1 : ภาษาไทย
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 : คณิตศาสตร์
21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน
22434 จริยศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
22211 ภาษาไทย 1 : การใช้ภาษาสำหรับครู
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
บังคับ 9 ชุดวิชา
21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1 : ภาษาไทย
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 : คณิตศาสตร์
21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
21313 วรรณกรรมและลีลาระดับปฐมวัยศึกษา
21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน
22434 จริยศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
บังคับ 8 ชุดวิชา
22211 ภาษาไทย 1 : การใช้ภาษาสำหรับครู
22212 ภาษาไทย 2 : การประพันธ์สำหรับครู
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22311 ภาษาไทย 3 : ภาษาศาสตร์สำหรับครู
22312 ภาษาไทย 4 : วรรณคดีสำหรับครู
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22411 การสอนภาษาไทย
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22412 ภาษาไทย 5 : การอ่านสำหรับครู
22413 ภาษาไทย 6 : การเขียนสำหรับครู
22414 ภาษาไทย 7 : วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู
22415 ภาษาไทย 8 : คติชนวิทยาสำหรับครู
หรือเลือก 2 ชุดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะของวิชาเอกอื่นเพียงวิชาเอกเดียว ในแขนงวิชามัธยมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
บังคับ 8 ชุดวิชา
22231 สังคมศึกษา 1 : ภูมิศาสตร์สำหรับครู
22232 สังคมศึกษา 2 : ประวัติศาสตร์สำหรับครู
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22331 สังคมศึกษา 3 : เศรษฐศาสตร์สำหรับครู
22332 สังคมศึกษา 4 : สังคมวิทยามานุษยวิทยาสำหรับครู
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22431 การสอนสังคมศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22432 สังคมศึกษา 5 : ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู
22433 สังคมศึกษา 6 : รัฐศาสตร์สำหรับครู
22434 จริยศึกษา
หรือเลือก 2 ชุดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะของวิชาเอกอื่นเพียงวิชาเอกเดียว ในแขนงวิชามัธยมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
22241 วิทยาศาสตร์ 1 : เคมี-ฟิสิกส์พื้นฐาน
22242 วิทยาศาสตร์ 2 : วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22341 วิทยาศาสตร์ 3 : แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
22342 วิทยาศาสตร์ 4 : โลกกับสิ่งมีชีวิต
22441 การสอนวิทยาศาสตร์
22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ข. หมวดวิชาชีพ
6 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
บังคับ 8 ชุดวิชา
22251 คณิตศาสตร์ 1 : เซต ระบบจำนวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
22252 คณิตศาสตร์ 2 : แคลคูลัสเบื้องต้น
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22351 คณิตศาสตร์ 3 : เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
22352 คณิตศาสตร์ 4 : พัฒนาการของคณิตศาสตร์
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22451 การสอนคณิตศาสตร์
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
22452 แคลคูลัลขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำนวน
หรือเลือก 2 ชุดวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะของวิชาเอกอื่นเพียงวิชาเอกเดียว ในแขนงวิชามัธยมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาประถมศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัยและการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาประถมศึกษา วิชาเอกประถมศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1 : ภาษาไทย
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 : คณิตศาสตร์
21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกภาษาไทย
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22311 ภาษาไทย 3 : ภาษาศาสตร์สำหรับครู
22312 ภาษาไทย 4 : วรรณคดีสำหรับครู
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22411 การสอนภาษาไทย
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22311 ภาษาไทย 3 : ภาษาศาสตร์สำหรับครู
22332 สังคมศึกษา 4 : สังคมวิทยามานุษยวิทยาสำหรับครู
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22431 การสอนสังคมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22341 วิทยาศาสตร์ 3 : แนวคิดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22441 การสอนวิทยาศาสตร์
22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22351 คณิตศาสตร์ 3 : เมตริกซ์พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
22352 สังคมศึกษา 4 : พัฒนาการของคณิตศาสตร์
22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
22451 การสอนคณิตศาสตร์
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาบริหารการศึกษา วิชาเอกบริหารการศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
23301 หลักและระบบการบริหารการศึกษา
23302 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
23303 การบริหารบุคลากรในโรงเรียน
23304 โรงเรียนกับชุมชน
23499 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
23410 การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
23420 การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาบริหารการศึกษา วิชาเอกบริหารการศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
5 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
24406 การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน
และเลือก 2 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัยศึกษา ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาเพียงกลุ่มเดียว
กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลในระดับปฐมวัยศึกษา
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลในระดับประถมศึกษา
21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
กลุ่มวิชาการวัดและประเมินผลในระดับมัธยมศึกษา
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
2 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาการแนะแนว วิชาเอกการแนะแนว
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
23304 โรงเรียนกับชุมชน
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
บังคับ 5 ชุดวิชา
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
และเลือก 2 ชุดวิชา จากกลุ่มวิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษาหรือการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเพียงกลุ่มเดียว
กลุ่มวิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษา
21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
กลุ่มวิชาการแนวแนวในระดับมัธยมศึกษา
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาการศึกษานอกระบบ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20201 พัฒนศึกษา
20202 วิทยาการการสอน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
7 ชุดวิชา
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
26403 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
26405 การศึกษาทางไกล
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
20302 สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
และเลือก 3 ชุดวิชา จากวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตามความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในแต่ละด้านต่อไปนี้
วิชาเอกสื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27105 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
27106 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
27107 สื่อกราฟิคเพื่อการศึกษา
27108 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
27109 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
27110 การพิมพ์เพื่อการศึกษา
27111 เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่และการฝึกอบรม
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
วิชาเอกสื่อการสอนระดับประถมศึกษา
21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27105 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
27106 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
27107 สื่อกราฟิคเพื่อการศึกษา
27108 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
27109 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
27110 การพิมพ์เพื่อการศึกษา
27111 เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่และการฝึกอบรม
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
วิชาเอกสื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
และเลือก 2 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27105 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
27106 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
27107 สื่อกราฟิคเพื่อการศึกษา
27108 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
27109 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
27110 การพิมพ์เพื่อการศึกษา
27111 เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่และการฝึกอบรม
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27105 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
27106 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
วิชาเอกกราฟิคเพื่อการศึกษา
27105 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
27107 สื่อกราฟิคเพื่อการศึกษา
27110 การพิมพ์เพื่อการศึกษา
วิชาเอกการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
27108 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
27111 เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่และการฝึกอบรม
วิชาเอกนวัตกรรมทางการศึกษา
27108 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
27109 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาชีพ
4 ชุดวิชา
บังคับ 3 ชุดวิชา
20001 ระบบการเรียนการสอน
20003 ประสบการณ์วิชาชีพครู
20101 พื้นฐานการศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ชุดวิชา
เลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
คำอธิบายชุดวิชา
20001 ระบบการเรียนการสอน
แผนการเรียนการสอน หลักสูตรและแบบเรียน วัตถุประสงค์และมโนมติ การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศในห้องเรียน สื่อการสอน นวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดผลความก้าวหน้าของผู้เรียน การสอนซ่อมเสริม กิจกรรมในโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
 
20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
ปฎิสนธิและการพัฒนาเด็กในระหว่างตั้งครรภ์ การสนองความต้องการพื้นฐานของเด็กทางร่างกายและจิตใจ ลักษณะครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตของเด็ก สภาพและท่าทีของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก อิทธิพลของโรงเรียนและสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก ความสำคัญของการเล่นและการเลือกของเล่นให้เหมาะกับวัยเด็ก ศิลปะ ดนตรี นิทาน และหนังสือสำหรับเด็ก การเข้าใจพฤติกรรมที่พึงและไม่พึงประสงค์ของเด็ก หลักในการพัฒนาพฤติกรรมเด็ก การพัฒนาความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือและความเชื่อมั่นในตนเองแก่เด็ก พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและสาเหตุ และบทบาทของครูในการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก
 
20003 ประสบการณ์วิชาชีพครู
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการศึกษาสู่ภาคปฏิบัติ เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับปรัชญา เป้าหมายของวิชาการศึกษา สถานะวิชาชีพครู สถาบันวิชาชีพครู การจัดระบบการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การฝึกทักษะการสอน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาการเรียนการสอน จรรยาวิชาชีพครู กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 
20101 พื้นฐานการศึกษา
สถานภาพของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทั้งในแง่ของศาสตร์และวิชาชีพชั้นสูง ความสัมพันธ์ระหว่างศึกษาศาสตร์กับศาสตร์สาขาอื่น แนวความคิดและหลักการสำคัญ ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาสมัยปัจจุบัน ประมวลวิเคราะห์หลักการและสาระของพื้นฐานการศึกษาทางด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ สังคม จิตวิทยา และวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
 
20201 พัฒนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ วิเคราะห์การศึกษาในฐานะที่เป็นกิจกรรมและกระบวนการทางสังคม ได้แก่ กระบวนการสังคมประกฤต กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรม กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย และกระบวนการพัฒนาสังคม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งการศึกษาในฐานะปัจจัยเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ
 
20202 วิทยาการการสอน
ความสำคัญของการสอน จิตวิทยาการศึกษา หลักการเรียนรู้ ความหมายของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร พัฒนาการของหลักสูตรไทย หลักการสอน วิธีการสอนแบบกลุ่มใหญ่ วิธีการสอนแบบกลุ่มย่อย และวิธีการสอนแบบรายบุคคล การจัดระบบการเรียนการสอน การประเมินผลผู้เรียน การรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน และการช่วยเหลือและบริการผู้เรียน
 
20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
ความสัมพันธ์ของการศึกษากับชีวิต ครอบครัวและชุมชน บทบาทของครูต่อชุมชน การศึกษากับอาชีพของชุมชน การศึกษากับเศรษฐกิจของชุมชน การศึกษากับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การศึกษากับการรวมกลุ่มในชุมชน การศึกษากับอนามัยชุมชน การศึกษากับโภชนาการในชุมชน การศึกษากับการอนุรักษ์วัฒนธรรมในชุมชน การศึกษากับความมั่นคงของชุมชน การศึกษากับสันทนาการในชุมชน การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
 
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ความหมายและพัฒนาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กระบวนการสื่อความหมายและระบบสื่อการสอน งานกราฟิค ซึ่งได้แก่ การผลิตตัวอักษร การเขียนภาพประกอบ การระบายสี การพิมพ์ การผนึก การเตรียมแผ่นใส การจัดนิทรรศการ งานถ่ายภาพ ระบบเครื่องเสียง ระบบเครื่องฉาย สื่อมวลชนทางการศึกษา การศึกษารายบุคคล และการศึกษามวลชน นวัตถกรรม การศึกษานวัตถกรรม ซึ่งได้แก่ การสอนแบบโปรแกรม การสอนแบบจุลภาค การจำลองสถานการณ์ ระบบศูนย์การเรียน การศึกษาระบบเปิด การสอนเป็นทีมและกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ นวัตถกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทยและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในอนาคต
 
20302 สถิติวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์พื้นฐานและความรู้ทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐานการวิจัยและการวิจัยทางการศึกษา ขั้นตอนของการวิจัย ชนิดของการวิจัย การวิจัยทางการศึกษาและแนวโน้มของการวิจัยทางการศึกษาของไทย การวัดผลการศึกษาและเครื่องมือวัดผลทางการเรียนรู้ การสร้างข้อสอบ การใช้สถิติเพื่อการวัดผลการศึกษา การวิเคราะห์ข้อสอบและข้อสอบมาตรฐาน และระบบการให้คะแนนสอบ
 
20401 ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการศึกษาสู่ภาคปฎิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผู้สอน เทคนิคของกระบวนการเรียนการสอน ทักษะเฉพาะอย่าง และการพัฒนาความสามารถในการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ในด้านผู้นำในการเปลี่ยนแปลง การใช้วิธีการของกลุ่มสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนการสอนและระบบงานอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ จรรยาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง การฝึกทักษะต่าง ๆ และการใช้ประสบการณ์กลุ่ม เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
 
21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
พฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กด้านพุทธิสัย เจตพิสัย และทักษพิสัย เด็กกับการพัฒนาตน เด็กกับครอบครัว เด็กกับสังคม เด็กกับสภาวะแวดล้อม เด็กกับการเล่น เด็กกับการเรียนรู้ เด็กกับการทำงาน เด็กกับการพักผ่อน เด็กกับการพัฒนาจริยธรรมและค่านิยม และเด็กไทยในอุดมคต
 
21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
ปัญหาและโรคของมารดาและเด็ก โดยเน้นถึงความสำคัญของโครงสร้างกับสัมพันธภาพในครอบครัว โภชนาการและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเจริญพัฒนาของเด็ก วิธีการให้บริการอนามัยแก่มารดาและเด็ก และแนวทางการป้องกันโรคทางกายและจิตใจของมารดาและเด็ก
 
21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
หลักการ ปรัชญา ขอบข่ายของการปฐมวัยศึกษา พัฒนาการการปฐมวัยศึกษาในยุโรปและตะวันออก พัฒนาการของการปฐมวัยศึกษาในประเทศไทย ความสำคัญของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมและคุณลักษณะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการจัดศูนย์เด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลและเด็กเล็ก การสังเกตและวัดพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย สภาพปัจจุบันและปัญหาการศึกษาปฐมวัย แนวทางวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และแนวโน้มของการปฐมวัยศึกษา
 
21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
ระบบสื่อการสอน เด็กปฐมวัยกับสื่อการสอน การจัดระบบและการวางแผนสื่อการสอน ของเล่นระดับปฐมวัยศึกษา เกมและกิจกรรมการละเล่น สื่อการเล่าเรื่องและนิทาน สื่อการเตรียมความพร้อมทางกาย เครื่องสนาม สื่อพัฒนาสติปัญญา สื่อเตรียมความพร้อมทางอารมณ์และสังคม สื่อสร้างเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชุดการสอนและศูนย์การเรียนระดับปฐมวัย สื่อมวลชนกับเด็กปฐมวัย การประเมินประสิทธิภาพ สื่อการสอนปฐมวัยศึกษา และแนวโน้มของการใช้สื่อการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา
 
21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมและลีลาคดีสำหรับเด็กปฐมวัย การเลือกและการใช้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรม การประดิษฐ์และเลือกสื่อการสอนให้เหมาะสมกับวัย เพลงและกิจกรรมเข้าจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย และบทบาทของสื่อมวลชนต่อวรรณกรรมและลีลาคดีสำหรับเด็กปฐมวัย
 
21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
ปรัชญา จุดมุ่งหมาย และหลักการของการประถมศึกษา พัฒนาการของการประถมศึกษา หลักสูตรประถมศึกษาในปัจจุบัน พฤติกรรมเด็กประถมศึกษา ยุทธศาสตร์การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา แนวทางการใช้หลักสูตรประถมศึกษาในปัจจุบัน พฤติกรรมการสอนของครู ขอบเขต หน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครู การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดและบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนชุมชน และสภาพปัญหาของการประถมศึกษา และแนวทางแก้ไข
 
21322 สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
ระบบสื่อการสอน เด็กประถมศึกษากับสื่อการสอน การจัดระบบสื่อการสอน การวางแผนสื่อการสอน สื่อการสอนกลุ่มทักษะ สื่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย สื่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สื่อการสอนกลุ่มพื้นฐานการงานและอาชีพ สื่อมวลชนกับเด็กประถมศึกษา แหล่งสื่อการสอนในชุมชน การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอนประถมศึกษา ชุดการสอนระดับประถมศึกษา และแนวโน้มของการใช้สื่อการศึกษาในระดับประถมศึกษา
 
21323 การสอนกลุ่มทักษะ 1 : ภาษาไทย
ความสำคัญของภาษาไทยในระดับประถมศึกษา หลักสูตรและแผนการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา การพัฒนาความพร้อมในการเรียน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษา การสอนคำประพันธ์ และทำนองเสนาะ สื่อการสอนภาษาไทย วิธีสอน ภาษาไทยแก่นักเรียนที่ใช้ภาษาถิ่น การวัดและประเมินผลกลุ่มทักษะ 1 : ภาษาไทย และการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการสอน
 
21324 การสอนกลุ่มทักษะ 2 : คณิตศาสตร์
ความหมาย ปรัชญา หลักการ โครงสร้าง และวิธีการทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรและแผนการสอนคณิตศาสตร์ การเรียนรู้กับการสอนคณิตศาสตร์ การสอนโดยวิธีค้นพบและวิธีแก้ปัญหา แนวคิดเกี่ยวกับเซตและฟังก์ชันตัวเลขและระบบจำนวน เลขคณิต ชั่ง ตวง วัด และเรขาคณิต การสอนคณิตศาสตร์ให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น การเตรียมการสอนคณิตศาสตร์ กิจกรรมและการซ่อมเสริม สื่อการสอนคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงการเรียนการสอน
 
21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา การศึกษา วิเคราะห์ และการใช้แบบเรียน หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอน วิธีสอนแบบต่าง ๆ วิธีสอนไวยากรณ์ วิธีสอนศัพท์ วิธีสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การทำและใช้อุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการเรียนการสอน การทำแผนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 
21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
ความหมาย ลักษณะ รูปแบบและความสำคัญของการวิจัยทางการศึกษา มาตรฐานการประเมินผลงานการวิจัย วรรณกรรมการประถมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในกลุ่มทักษะ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ การบริหารการศึกษา การแนะแนว การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ครูประถมศึกษา และแนวโน้มการวิจัยประถมศึกษา
 
21411 การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
เด็กปฐมวัยกับการสร้างประสบการณ์ชีวิต ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต แนวคิดและหลักการจัดประสบการณ์แก่เด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมโนมติเกี่ยวกับจำนวน เพื่อฝึกการสังเกตและการใช้เหตุผล เพื่อฝึกทักษะของภาษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สนใจข่าวและเหตุการณ์ สื่อการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การวัดและประเมินผลพฤติกรรมเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตของเด็กปฐมวัย ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของเด็กปฐมวัย
 
21412 การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
เด็กปฐมวัยกับการสร้างเสริมลักษณะนิสัย แนวคิดและหลักการในการสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กปฐมวัยด้านศิลปะ ด้านพลศึกษา ด้านสุขศึกษา ด้านดนตรี ด้านการเล่นประกอบจังหวะ และด้านจริยศึกษา การส่งเสริมให้เด็กช่วยตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ปัญหาการอบรมดูแลเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ การแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา บทบาทของครูและผู้ปกครองในการสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีต่อเด็กปฐมวัย และการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นรายบุคคลและเป็นหมู่ ตลอดจนการเข้าใจปัญหาของเด็กในช่วงวัยต่าง ๆ
 
21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัย การออกแบบอาการและภูมิสถาปัตย์ การจัดโปรแกรมการศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดและตกแต่งภายใน การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับปฐมวัยศึกษา เครื่องเล่น เครื่องสนาม และอุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดศูนย์การเรียน การจัดสนามเด็กเล่นและที่พักผ่อน การจัดอาหารกลางวันและอาหารว่าง สวัสดิการและศูนย์แนะแนว สวัสดิศึกษา และแนวโน้มการจัดศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
 
21421 การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ความรู้เบื้องต้นของการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หลักสูตรและแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การจัดระบบการเรียนการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรม สื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน โปรแกรมบูรณาการในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โครงการข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน โครงการประชาธิปไตย โครงการสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน โครงการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม และโครงการพัฒนาสังคม
 
21422 การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ความสำคัญของการเรียนการสอนกลุ่มสร้างเสริมทักษะนิสัย หลักสูตรและแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย การสอนจริยศึกษา การสอนศิลปศึกษา การสอนดนตรี การสอนนาฏศิลป์ การสอนพลศึกษา การจัดกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัยสำหรับเด็กชั้นประถมปีที่ 1 ถึง 6 สื่อการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กิจกรรมเสริมและความสัมพันธ์กับกลุ่มวิชาอื่น ๆ และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนกลุ่มเสร้างเสริมลักษณะนิสัย
 
21423 การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความสำคัญของการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ หลักสูตรและแผนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ การจัดระบบการเรียนการสอน วิธีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดโครงการการสอนงานบ้าน งานประดิษฐ์และงานช่าง งานเกษตร โครงการสอนงานเลือก โครงการเกษตรกรรมในโรงเรียน หัตถกรรมท้องถิ่นและอุตสาหกรรมในครัวเรือน การจัดการกับผลผลิต และการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
 
22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
แนวความคิดทางคณิตศาสตร์ พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ ตรรกวิทยาและการพิสูจน์ เซตและจำนวน การวัด ฟังก์ชันและกราฟ การนับและความน่าจะเป็น คณิตศาสตร์ที่ไม่ใช้ตัวเลข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความหมายของสถิติ การแสดงลักษณะเชิงสถิติ สถิติวิธีลัด พื้นฐานการวิจัย และคณิตศาสตร์สันทนาการ

22211 ภาษาไทย 1 : การใช้ภาษาสำหรับครู
ภาษาและการสื่อสาร การใช้ภาษาแบบต่างๆ หลักการฟัง ประเภทของการฟัง วัตถุประสงค์ของการฟัง หลักการพูด ศิลปะในการพูด การพูดแบบต่าง ๆ หลักการอ่าน กระบวนการและการแก้ปัญหาในการอ่าน การอ่านเพื่อความรอบรู้ การอ่านเพื่อความบันเทิง หลักการเขียน การใช้และการผูกคำและประมวลปัญหาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

22212 ภาษาไทย 2 : การประพันธ์สำหรับครู
คุณค่าของร้อยกรอง วิวัฒนาการของร้อยกรอง ลีลาและความงามของร้อยกรอง การแต่งคำประพันธ์ประเภท กาพย์ กลอน โคลง ฉันท์ กลบท วิวัฒนาการรูปบบกลอน การถอดคำประพันธ์ การอ่านทำนองเสนาะ หลักการเลือกวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น การเขียนบทลีลาคดี การสร้างโสตทัศน์ประกอบการแสดงลีลาคด

22231 สังคมศึกษา 1 : ภูมิศาสตร์สำหรับครู
ความหมายและความสำคัญของแผนที่ รวมทั้งวิธีการอ่านและใช้แผนที่ สภาพทางธรรมชาติที่ปรากฏบนพื้นโลกอันประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ำ และพืชพรรณธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกโดยเน้นส่วนประกอบทางภูมิศาสตร์ สภาวะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในรูปแบบวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในเขตต่าง ๆ ของโลก สภาวะภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการเมือง ทรัพยากร กิจกรรมทางเศรษฐกิจและลักษณะทางวัฒนธรรมของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของประเทศไทยในสภาวะปัจจุบัน

22232 สังคมศึกษา 2 : ประวัติศาสตร์สำหรับครู
บ่อเกิดอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก ประวัติศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกไกล และตะวันออกกลาง ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยโบราณ สมัยกลางและสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอเมริกัน การค้นพบออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ การวิเคราะห์สถานการณ์ของโลกและปัญหาปัจจุบัน และแนวคิดรวบยอดที่สำคัญและค่านิยมทางประวัติศาสตร์ สำหรับการสอนระดับมัธยมศึกษา

22241 วิทยาศาสตร์ 1 : เคมี-ฟิสิกส์พื้นฐาน
เคมีพื้นฐานอันประกอบด้วยโครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมี ตารางธาตุ สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี สภาวะก๊าซ สมบัติของของแข็ง สารประกอบคาร์บอน น้ำ นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี สสารและพลังงาน เคมีเทอร์โมไดนามิกส์ สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟิสิกส์พื้นฐาน ตั้งแต่เวคเตอร์ สภาพสมดุล การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ มวล แรงงาน พลังงาน โมเมนตัม ความร้อน ความยืดหยุ่น ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่น อุทกสถิติศาสตร์ อุทกพลศาสตร์ เทอร์โมไดนามิกส์ฟิสิกส์ จนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

22242 วิทยาศาสตร์ 2 : วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
ประวัติผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทยและต่างประเทศ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาตร์เบื้องต้น เอกภพและระบบสุริยะ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร วัชพืชและวิธีกำจัด โรคพืชและการป้องกัน การขนส่งและการสื่อสาร อุปกรณ์ด้านเครื่องเสียงและภาพ อันได้แก่ แผ่นเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องขยายเสียง การใช้และรักษากล้องถ่ายรูป แว่นขยาย กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทัศน์ กล้องสายตา เครื่องฉายภาพ ภาพนิ่ง ภาพยนตร์เสียง หลักการเทปบันทึกภาพ และแผ่นบันทึกภาพ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มลภาวะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรและสมดุลธรรมชาติ น้ำ และสมุทรศาสตร์เบื้องต้น

22251 คณิตศาสตร์ 1 : เซต ระบบจำนวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
ระบบคณิตศาสตร์ ตรรกวิทยา เซตเบื้องต้น ระบบจำนวน พีชคณิตเบื้องต้น ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เรขาคณิตวิเคราะห์

22252 คณิตศาสตร์ 2 : แคลคูลัสเบื้องต้น
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ เอกซ์โปเนนเชียลฟังก์ชัน และฟังก์ชันลอการิทึม ไฮเปอร์โบลิกฟังก์ชัน อันดับ อนุกรม ลิมิตและความบ่ายเบี่ยงของฟังก์ชัน บทนำ แคลคูลัส อนุพันธ์ อินทิกรัล

22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
ความหมาย หลักการ ปรัชญา และจุดหมายของการมัธยมศึกษา ลักษณะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและความต้องการ หลักการจัดและการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการให้โอกาส การสอนระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาการอ่านและการฝึกนิสัยใฝ่รู้ของนักเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมัธยมศึกษา การวัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียน การแนะแนว การใช้ภาษาของครูระดับมัธยมศึกษา การประเมินผล และการพัฒนาการสอนของครูระดับมัธยมศึกษา การนิเทศการมัธยมศึกษา ความสำคัญของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีต่อชุมชน และสภาพปัญหา และแนวโน้มของการมัธยมศึกษาในประเทศไทย

22302 สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
ระบบสื่อการสอน การจัดระบบสื่อการสอน สื่อการสอนวิชาภาษาไทย สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สื่อการสอนวิชาสังคมศึกษา สื่อการสอนวิชาศิลปศึกษา สื่อการสอนสุขศึกษาและพลานามัย สื่อการสอนการงานและอาชีพ สื่อมวลชนกับเด็กมัธยมศึกษา ชุดการสอนระดับมัธยมศึกษา การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน และแนวโน้มของการใช้สื่อการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
ความมุ่งหมายและความสำคัญของวิชาการงานและอาชีพ หลักสูตรและการเชื่อมโยงวิชาการงานและอาชีพในและนอกระบบโรงเรียน การจัดระบบการเรียนการสอนการงานและอาชีพ พฤติกรรมการสอนวิชาการงานและอาชีพ แนวทางและวิธีการจัดโครงการ โครงการกลุ่มการงานในบ้าน โครงการช่างในบ้าน โครงการอุตสาหกรรมศิลป์ โครงการศิลปกรรม โครงการคหกรรมศิลป์ โครงการธุรกิจศิลป์ โครงการนันทศิลป์ โครงการเกษตร การพัฒนาลักษณะนิสัยและคุณธรรมในการงานและอาชีพ การฝึกหัดงานในชุมชน

22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
ปรัชญา ความหมาย ความจำเป็น และขอบข่ายของการแนะแนว นักเรียนกับการแนะแนว ประเภทและบริการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม บุคลากรแนะแนว ครูกับการแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ศึกษาวิธีการแนะแนว วิธีการให้คำปรึกษา แบบทดสอบที่ใช้ในการแนะแนว การจัดหน่วยและสื่อการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและชุมชน การวัดและประเมินผลโครงการแนะแนว ศึกษารายกรณี ปัญหาการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา การบริหารโครงการแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปัญหาการแนะแนว แนวโน้มและทิศทางของการแนะแนวในอนาคต

22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
ทฤษฎีและแนวความคิดทางจิตวิทยาต่อพฤติกรรมวัยรุ่น พัฒนาการของวัยรุ่นทางร่างกายและสติปัญญา พัฒนาการของวัยรุ่นทางอารมณ์และสังคม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น ความสัมพันธ์ของพัฒนาการของวัยรุ่นกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของวัยรุ่น ทฤษฎีการเรียนรู้กับพฤติกรรมวัยรุ่น กระบวนการเรียนรู้กับพฤติกรรมวัยรุ่น สังคมโรงเรียนกับการศึกษาวัยรุ่น ผู้ปกครองและชุมชนกับการศึกษาวัยรุ่น พฤติกรรมปกติและพฤติกรรมฝืนของวัยรุ่นและวิธีบำบัดรักษา เพศศึกษา การวัดและการวิเคราะห์พฤติกรรมวัยรุ่น ปัญหาของวัยรุ่นและแนวทางแก้ไข

22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ความหมาย หลักการ ปรัชญา และความมุ่งหมายของการอาชีวศึกษา ลักษณะของผู้เรียนอาชีวศึกษาและความต้องการ หลักสูตรระดับอาชีวศึกษา ความแตกต่างระหว่างบุคคลและการให้โอกาศทางการศึกษา การพัฒนาการใฝ่รู้ของผู้เรียนอาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอาชีวศึกษา การวัดและประเมินความก้าวหน้าผู้เรียนอาชีวศึกษา การจัดบริหารแนะแนวในสถาบันอาชีวศึกษา การประเมินการสอนของครูอาชีวศึกษา หลักการจัดและบริหารการสอนอาชีวศึกษา การนิเทศการอาชีวศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนอาชีวศึกษากับชุมชนภูมิปัญญากับการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

22311 ภาษาไทย 3 : ภาษาศาสตร์สำหรับครู
ความรู้เบื้องต้นทางภาษาศาสตร์ หน่วยเสียงในภาษาไทย หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ เสียงแผลงและเสียงควบ เสียงวรรณยุกต์ หน่วยคำ (พยางค์) ในภาษาไทย โครงสร้างของคำ การวางตำแหน่งคำในประโยคเพื่อบ่งหน้าที่และชนิดของคำ โครงสร้างของกลุ่มคำ ตำแหน่งของกลุ่มคำในประโยคโครงสร้างของประโยคความเดียวแบบต่าง ๆ โครงสร้างของประโยคหลายความ การเรียงลำดับคำที่มีผลต่อความในประโยค ระบบการสื่อความหมาย

22312 ภาษาไทย 4 : วรรณคดีสำหรับคร
อ่านวรรณคดี ภูมิศาสตร์จักรวาล เรื่องของเทพ ภูมิหลังทางศิลปะ วัฒนธรรม วรรณคดี พรรณนาอารมณ์ วรรณคดีนิทาน วรรณคดีศาสนา วรรณคดีพิธีกรรมสดุดีพระเกียรติและคำสอน วรรณคดีพงศาวดาร วรรณคดีในสมัยที่ได้อิทธิพลจากตะวัตก (รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5) วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ 6 พัฒนาการเรื่องสั้น พัฒนาการนวนิยาย ลักษณะกวีนิพนธ์และบทละครร่วมสมัย สรุปพัฒนาการวรรณคด

22331 สังคมศึกษา 3 : เศรษฐศาสตร์สำหรับครู
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมาสู่หลักการลัทธิและระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางจุลภาคและมหภาคในด้านการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของภาครัฐบาลและเอกชน วิเคราะห์ปัญหาความสัมพันธ์และความสมดุลของตลาดแบบต่าง ๆ ในระบบปิดและระบบเปิด และแนวทางในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจพื้นฐาน

22332 สังคมศึกษา 4 : สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาสำหรับครู
ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงสร้างและการจัดระเบียบทางสังคม การปะทะสังสรรค์ กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม กลุ่มชน การจัดลำดับชั้นทางสังคม สถานภาพและบทบาท สถาบันทางสังคม พฤติกรรมร่วมสังคมแบบต่าง ๆ ประชากร การศึกษา กฎหมาย ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิทยา และแนวคิดรวบยอดที่สำคัญทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา ตลอดจนค่านิยมเพื่อใช้สอนระดับมัธยมศึกษา

22341 วิทยาศาสตร์ 3 : แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ การสังเกต การใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับเวลา การจัดประเภทของสิ่งของ การใช้เลขจำนวนและการคำนวณ การแปลผลจากข้อมูล การตั้งสมมติฐาน การกำหนดนิยามเป็นเชิงพฤติกรรม และการทดลอง คณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษาวิทยาศาสตร์ อันประกอบด้วย เซต ระบบจำนวน ค่าสัมบูรณ์ และอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น (เส้นตรง) อันดับและอนุกรม แคลคูลัส เมตริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ และเวกเตอร์

22342 วิทยาศาสตร์ 4 : โลกกับสิ่งมีชีวิต
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่บรรยากาศ การหมุนเวียนของบรรยากาศ กาลอากาศ การพยากรณ์อากาศ ธรณีวิทยาอันประกอบด้วยดิน หิน แร่ การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ส่วนประกอบของดิน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับชีววิทยา ได้แก่อาหารและพลังงาน ระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงในสิ่งมีชีวิต การจัดจำพวกสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตและภาวะแวดล้อม หน่วยสิ่งมีชีวิต การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและพฤติกรรม

22351 คณิตศาสตร์ 3 : เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
การจัดลำดับและการจัดหมู่ ทฤษฎีไบโนเมียล ความน่าจะเป็น สถิติ เวกเตอร์ เมตริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ พีชคณิตนามธรรม

22352 คณิตศาสตร์ 4 : พัฒนาการของคณิตศาสตร์
พัฒนาการของตัวเลข คณิตศาสตร์สมัยปิธาโกรัส คณิตศาสตร์ของยูคลิด วิเคราะห์ระบบคณิตศาสตร์ เรขาคณิตนอน-ยูคลิเดียน เรขาคณิตโปรเจกทีฟ คณิตศาสตร์ของจีน ฮินดู และอาหรับ พัฒนาการของเครื่องมือในการคิดคำนวณ ประวัติและพัฒนาการของทฤษฎีเซต ประวัติและพัฒนาการของแคลคูลัส ประวัติและพัฒนาการของพีชคณิต คณิตศาสตร์อุปมาน กระบวนการคณิตศาสตร์

22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ความหมาย ลักษณะ และรูปแบบของการวิจัยทางการศึกษา วิธีศึกษาและวิเคราะห์งานวิจัยและบทความทางวิชาการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวัยรุ่น แนวคิดและปรัชญาการมัธยมศึกษา แนวคิดและพัฒนาการหลักสูตรมัธยมศึกษา การสอนระดับมัธยมศึกษาเชิงพุทธิพิสัย เจตพิสัย และทักษะพิสัย ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การแนะแนวและกิจกรรมเสริมหลักสูตร นวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารการศึกษา ครูมัธยมศึกษา และแนวโน้มการวิจัยการมัธยมศึกษา

22402 ประชากรและประชากรศึกษา
ความหมายของประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของประชากร การย้ายถิ่น และการเจริญพันธุ์ของประชากร ผลของการเพิ่มประชากร นโยบายประชากร ประชากรไทย วิชาประชากรระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรวิชาประชากรในระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนวิชาประชากรแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล การสอนวิชาประชากรให้สัมพันธ์กับวิชาอื่น ๆ สื่อและกิจกรรมการสอนวิชาประชากร การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาประชากร

22403 วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน
วิทยาการสิ่งแวดล้อม ผลของการกระจายตัว และการตั้งถิ่นฐานของประชากรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสภาวะแวดล้อม สาเหตุของปัญหาและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนบุคคลและชุมชน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและการประชาสัมพันธ์ บทบาทของการศึกษาที่มีต่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ พัฒนาการของการศึกษาสิ่งแวดล้อม ความเคลื่อนไหวในการศึกษาสิ่งแวดล้อม การสอนวิทยาการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

22411 การสอนภาษาไทย
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาษาไทยในวงการศึกษา พัฒนาการของหลักสูตรภาษาไทย กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาแก่เด็กวัยรุ่น แบบเรียนภาษาไทยและหนังสืออ่านประกอบ การจัดระบบการเรียนการสอนภาษาไทย อันได้แก่ การวางแผนการสอนระยะยาว การวางแผนการสอนระดับหน่วย การวางแผนการสอนระดับบทเรียน พฤติกรรมการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย สื่อการสอนภาษาไทย การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมร่วมหลักสูตร และการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการการเรียนการสอนภาษาไทย

22412 ภาษาไทย 5 : การอ่านสำหรับครู
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน วิธีการเลือกหาหนังสือสำหรับอ่าน การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ วรรณกรรมร่วมสมัยกับวรรณกรรมปัจจุบัน การแบ่งประเภทหนังสือวรรณกรรม จุดมุ่งหมายและวิธีอ่านวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์วรรณกรรม การตีความวรรณกรรม การวิจารณ์วรรณกรรม การประเมินค่าวรรณกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวอย่างวรรณกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักการเลือกวรรณกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตัวอย่างวรรณกรรมสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

22413 ภาษาไทย 6 : การเขียนสำหรับคร
การเลือกคำให้เหมาะสม การผูกประโยคความเดียวและหลายความ การหลากประโยค ลักษณะภาษาพูดและภาษาเขียน ระดับภาษา สุนทรียภาพทางภาษา ลักษณะภาษาศิลป์ การใช้โวหารและการปรุงแต่งภาษา การใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย และอุปมาอุปไมยในการเขียน การสังเกตแนวการเขียน การประเมินค่างานเขียน การเลือกเรื่องที่จะเขียน หลักการเขียนบทความ สารคดี เรื่องสั้น และนวนิยาย

22414 ภาษาไทย 7 : วรรณคดีวิจารณ์สำหรับครู
วรรณคดีวิจารณ์แนวจิตวิทยา วรรณคดีวิจารณ์กับสังคมวัฒนธรรม วรรณคดีวิจารณ์แนวสุนทรียศาสตร์ วรรณคดีกับปรัชญา และวรรณคดีวิจารณ์แบบอิงชีวประวัติ วิจารณ์พระลอจากทฤษฎีต่าง ๆ การวิจารณ์วรรณคดีและนวนิยายตามองค์ประกอบ ลักษณะนวนิยายปัจจุบัน นวนิยายที่ได้รับรางวัล เรื่องสั้น กำเนิดเรื่องสั้นและงานเขียนที่เป็นต้นเค้าเรื่องสั้นไทย ลักษณะเรื่องสั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2428-2475 ลักษณะเรื่องสั้นระหว่างปี พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน ลักษณะกวีนิพนธ์ร่วมสมัยผลงานดีเด่นของกวีนิพนธ์ร่วมสมัย

22415 ภาษาไทย 8 : คติชนวิทยาสำหรับครู
คติชาวบ้าน นิทานชาวบ้าน อนุภาคในนิทานพื้นบ้านไทย บทบาทของนิทานต่อสังคม เพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ เพลงพื้นบ้านกับสังคม ความเชื่อ พิธีกรรม การแสดงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ปริศนาคำทาย ภาษิต สำนวน คำพังเพยภาคต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของคติชาวบ้านประเภทต่าง ๆ

22431 การสอนสังคมศึกษา
ความสำคัญของวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิวัฒนาการของวิชาสังคม การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ การเลือกค่านิยมและทักษะ แบบเรียนสังคมศึกษาของไทยและการวิเคราะห์แบบเรียน การจัดระบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา การสอนกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และรายบุคคล วิธีการพัฒนาค่านิยม สื่อการสอนสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการการสอนสังคมศึกษา

22432 สังคมศึกษา 5 : ประวัติศาตร์ไทยสำหรับครู
ประวัติของชนชาติไทยเริ่มตั้งแต่สมัยมีหลักฐานจนถึงสมัยอยุธยา ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทางศิลปและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ของไทยสมัยธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ระบบการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญทางศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์กับต่างประเทศสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น การปฏิรูปประเทศสมัยรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ระบบการปกครอง การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 สภาพสังคมไทยหลังการปฏิวัติ สภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน และแนวคิดรวยยอดที่สำคัญ ค่านิยม และทักษะที่สำคัญของวิชาประวัติศาสตร์ไทยในระดับมัธยมศึกษา

22433 สังคมศึกษา 6 : รัฐศาสตร์สำหรับครู
ปรัชญา ความหมาย และขอบข่ายของรัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมือง ระบบและลัทธิทางการเมือง อำนาจทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง รัฐและรูปแบบการปกครอง การมีส่วนร่วม มติมหาชนและประชาธิปไตย การกำหนดนโยบายและการออกกฎหมาย วิวัฒนาการทางการเมืองและการปกครองระบอบประชา-ธิปไตยของไทย สถาบันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย อุดมการณ์ทางการเมืองของไทย องค์ประกอบของการจัดองค์การทางการเมืองของไทย กระบวนการของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทย นโยบายทางการเมืองและการต่างประเทศของไทย แนวโน้มและทิศทางการเมืองของไทย แนวคิดรวบยอดที่สำคัญ และค่านิยมทางรัฐศาสตร์สำหรับสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

22434 จริยศึกษา
ความหมายของศีลธรรม ค่านิยม จริยธรรม และอุดมการณ์ ความหมาย เกณฑ์การพิจารณา และลักษณะค่านิยมที่พึงปรารถนา จริยธรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติและค่านิยมที่พึงปรารถนาของสังคมไทย การพัฒนาจริยศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติ จริยธรรมกับความมุ่งหมายทางการศึกษา วิธีสอนแบบตรง วิธีสอนโดยการให้เหตุผลทางศีลธรรม การให้ผู้เรียนค้นหาค่านิยมของตนเอง การสอนแบบอริยสัจสี่ แบบธรรมาธิปไตย แบบศูนย์การเรียน การพัฒนาค่านิยมในการสอนวิชาอื่น ๆ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมจริยศึกษา การวัดและการประเมินผลพัฒนาการด้านจริยศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจริยศึกษา

22441 การสอนวิทยาศาสตร์
พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์แบบเรียนและคู่มือประกอบการสอน การจัดลำดับเนื้อหาและประสบการณ์ แผนการสอนวิทยาศาสตร์ วิธีสอนวิทยาศาสตร์แบบสาธิตและการทดลอง แบบสืบสวนและวิธีการค้นพบแบบให้ทำโครงการและทัศนศึกษา สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดโปรแกรมวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์

22448 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
ชีวิตและวิวัฒนาการ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ระบบอวัยวะ และการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์ การรักษาสุขภาพและอนามัยของร่างกาย อิทธิพลของแสงอาทิตย์ รังสีแกมมา รังสีเอกซ์ รังสีอุลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรต ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ พลังงานของโลก พลังงานนิวเคลียร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

22449 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
โลกและดวงดาว แสงและการมองเห็น เสียงและการรับฟัง ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน เคมีของสารอาหาร การถนอมอาหาร ยารักษาโรค เทคโนโลยีกับการวินิจฉัยและรักษาโรค พลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ สารซักฟอก สีเคมี เครื่องสำอาง มลภาวะทางเคมีของอากาศ มลภาวะทางเคมีของน้ำ

22451 การสอนคณิตศาสตร์
พัฒนาการการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ การเลือกและการใช้แบบเรียนคณิตศาสตร์ การจัดลำดับเนื้อหาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์โดยวิธีค้นพบ กิจกรรมคณิตศาสตร์ สื่อการสอนคณิตศาสตร์ การจัดสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การสอนซ่อมเสริม การจัดโครงการคณิตศาสตร์ในห้องเรียน การวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาการการสอนคณิตศาสตร

22452 แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเชียล
อันดับและอนุกรมอนันต์ ความต่อเนื่อง โพลาโคออร์ดิเนท เวกเตอร์ สมการออร์ดินารี ดิฟเฟอเรนเชียล และการนำไปใช้ สมการพาร์เชียลดิฟเฟอเรนเชียล อิมพรอเพอร์อินทิกรัล และมัลติเปิลอินทิกรัล

22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำนวน
ภาษาคณิตศาสตร์ ข้อความทางตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผลความสัมพันธ์ระหว่างข้อความประกอบ พีชคณิตข้อความ ประโยคปิดและคำขยาย คุณสมบัติของเซต ไฟไนท์และอินฟินิทเซต ทฤษฎีของเซท ไพร์มและทฤษฎีเลขคณิตพื้นฐาน คอนกรูเอนท์ เรซิดิว สมการไดโอแฟนทีน ฟังก์ชันและแฟรกชัน

23301 หลักและระบบการบริหารการศึกษา
ปรัชญาและพัฒนาการของการบริหาร ลักษณะทั่วไปของการบริหารการจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริหาร ภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ในการบริหาร ระบบบริหารราชการแผ่นดิน ระบบบริหารการศึกษาไทย ราชการส่วนกลางกับการบริหารการศึกษา ราชการส่วนภูมิภาคกับการบริหารการศึกษา ราชการส่วนท้องถิ่นกับการบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษากับปัจจัยแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา

22302 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
แนวคิดและวิวัฒนาการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน การวางแผนด้านปริมาณนักเรียนและการประเมินผลความต้องการ การวางแผนการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร การวางแผนด้านอาคารสถานที่ การวางแผนด้านบุคลากร การวางแผนด้านงบประมาณ การจัดองค์การการบริหารการวางแผน และการบริหารโครงการ แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา กลวิธีการนิเทศการศึกษา แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการประเมินผล การประเมินผลโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

23303 การบริหารบุคลากรในโรงเรียน
หลักบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป การบริหารงานบุคคลในระบบราชการ การบริหารงานบุคคลด้านการศึกษา โครงสร้างของระบบบริหารงานบุคคลด้านการศึกษา การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การนิเทศงานและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้าย วินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่นของข้าราชการ งานบริการนักเรียน กิจกรรมแนะแนว กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในโรงเรียน

23304 โรงเรียนกับชุมชน
แนวความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในประเทศไทย บทบาทของโรงเรียนต่อชุมชน และบทบาทของชุมชนต่อโรงเรียน แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย การพัฒนาชนบทโดยวิธีผสมผสานบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาในสังคมไทย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษากับการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการในท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ปัญหาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

23410 การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา
ปรัชญา ความมุ่งหมาย และหลักการประถมศึกษา วิวัฒนาการการบริหารกิจการประถมศึกษาของไทย การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา การบริหารงานธุรการในโรงเรียนประถมศึกษา การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การเงินและงบประมาณ กฎหมายกับระเบียบปฏิบัติ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดหน่วยส่งเสริมการศึกษา การจัดสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ควรจัดในโรงเรียนประถมศึกษา บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา

23420 การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ปรัชญาและหลักการมัธยมศึกษา วิวัฒนาการของการบริหารการมัธยมศึกษาของไทย การจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา การบริหารงานธุรการ การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การเงินและงบประมาณ กฎหมายกับระเบียบปฏิบัติ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดหน่วยส่งเสริมการศึกษา การจัดสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ควรจัดในโรงเรียนมัธยมศึกษา บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา

23499 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาสู่ภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์ระบบในสถานการณ์ของปัญหาเพื่อการพัฒนาระบบงานบริหารที่เกี่ยวกับกระบวนการ ภารกิจและทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา การใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน
วิเคราะห์กระบวนการศึกษาทุกลักษณะ เน้นการตัดสินใจเป็นหมู่คณะ ในรูปแบบของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง เกมการบริหาร และรูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ และความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ กับการวัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้ อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ สติปัญญาและการคิด ความต้องการและแรงจูงใจ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมของคนในสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม การวัดความถนัด บุคลิกภาพ การปรับตัว ความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติและแรงจูงใจ การสังเกตกับการวัดคุณลักษณะบางประการ การศึกษาเป็นรายกรณี การรายงานผล การวัดผล การวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา

24402 การพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้าน พุทธพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การวางแผนสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสร้างและการใช้แบบทดสอบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินพฤติกรรมผู้เรียนด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย ทฤษฎีการทดสอบ การตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐาน

24403 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
จุดประสงค์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์ จุดประสงค์ของการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัยศึกษา การสร้างและการใช้แบบทดสอบความพร้อมและทดสอบวินิจฉัยเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา การสร้างและการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัยด้านภาษาและคณิตศาสตร์ การรายงานผลการประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน วรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานการวัดและประเมินผลการศึกษาในระดับปฐมวัยศึกษา

24404 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
ธรรมชาติและโครงสร้างของกลุ่มวิชาทักษะ (วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์) และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ (วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้างเสริมลักษณะนิสัย และการงานและพื้นฐานอาชีพ) การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่มวิชาเหล่านี้ ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การสร้าง การใช้ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การแปลผลและการนำผลการวัดและประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอนของครูและปรับปรุงการเรียนของนักเรียนตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร วรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษากลุ่มวิชาในระดับประถมศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ปัญหาและแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาระดับประถมศึกษา

24405 การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
ธรรมชาติและโครงสร้างของกลุ่มวิชาภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษา พลานามัยและศิลปศึกษา) และกลุ่มวิชาการงานและอาชีพในระดับมัธยมศึกษา การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้กลุ่มวิชาเหล่านี้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัย การสร้าง การใช้ และการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การแปลผลและการนำผลการวัดและการประเมินไปใช้ปรับปรุงการสอนของครู และปรับปรุงการเรียนของนักเรียน ตลอดจนปรับปรุงหลักสูตร วรรณกรรมเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล การศึกษากลุ่มวิชาในระดับมัธยมศึกษา การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล กลุ่มวิชาระดับมัธยมศึกษา

24406 การบริหารและการจัดการการวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอบข่ายของการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของครูและผู้บริหารกับงานการวัดและประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาในโรงเรียน การรายงานผลการเรียนการสอน การจัดระบบสารสนเทศ งานการวัดและประเมินผล การนิเทศและการประสานงาน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนว การพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา การจัดระบบคลังข้อสอบในโรงเรียน การสำรวจความต้องการของโรงเรียนและชุมชนการประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน การนำผลการประเมินและผลการสำรวจความต้องการ เพื่อวางแผนพัฒนาหลักสูตร สื่อการสอน การเรียนการสอน การสอบซ่อมเสริม และผลผลิตทางการศึกษา

24407 ประสบการณ์วิชาชีพการวัดและประเมินผลการศึกษา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีด้านการวัดและประเมินผลการศึกษามาสู่ภาคปฏิบัติ โดยเน้นการพัฒนาด้านการสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรมของนักวัดผล กระบวนการกลุ่มและกลุ่มสัมพันธ์ การวางแผน การบริหารและการจัดโครงการทดสอบในโรงเรียน การฝึกทักษะ การพัฒนาเครื่องมือการทดสอบด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การจัดระบบคลังข้อสอบ การฝึกทักษะพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการสอน การรายงานผลการเรียนการสอน การจัดระบบการรายงานผลการวัด การนิเทศการวัดผลในโรงเรียน การวิเคราะห์และประเมินปัญหาทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา การค้นหาลู่ทางเพื่อพัฒนางานการวัดผล และประเมินผลการศึกษา และการใช้ข้อมูลจากการประเมินเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ กับการแนะแนว พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้ อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพ สติปัญญาและการรู้คิด ความต้องการและแรงจูงใจ พฤติกรรมเบี่ยงเบนและการปรับตัว พฤติกรรมของคนในสังคมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทัศนคติค่านิยมและความเชื่อ มนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้และการปรับพฤติกรรม จิตวิทยาพื้นฐานเพื่อการปรึกษาและการวิจัยทางจิตวิทยาเพื่อการแนะแนว

25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญาและขอบข่ายของการแนะแนว หลักและการจัดการระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา หลักและการจัดกิจกรรมแนะแนวที่สอดคล้องกับหลักสูตร แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดระบบงานบุคลากรแนะแนวในสถานศึกษา การวางแผนดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูลในงานแนะแนว หลักการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแนะแนวในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการด้านอาชีพกับงานแนะแนวในสถานศึกษา การประสานงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์งานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชน การวิเคราะห์และประเมินงานแนะแนวในสถานศึกษา สภาพการแนะแนวของสถานศึกษาในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต จรรยาบรรณของนักแนะแนว

25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒาคุณภาพชีวิตและการวางแผนชีวิต การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การแนะแนวเพื่อพัฒนาคุณธรรมและค่านิยม การแนะแนวกับการส่งเสริมสุขภาพจิต การแนะแนวเพื่อส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ การแนะแนวเพื่อส่งเสริมการวางแผนอาชีพ การแนะแนวเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการทำงาน การแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคม

25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
ปรัชญา ความหมาย ความจำเป็น และขอบข่ายของการแนะแนว หลักการ ประเภทและบริการแนะแนวในระดับประถมศึกษา ครูกับการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา บทบาทของบุคลากรแนะแนวในระดับประถมศึกษา วิธีการแนะแนวในระดับประถมศึกษา เครื่องมือเครื่องใช้ในการแนะแนวในระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับผู้ปกครองและชุมชน การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา ปัญหาการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษา แนวโน้มและนวัตกรรมของการแนะแนวในระดับประถมศึกษาในอนาคต

25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
หลักการเบื้องต้นของการให้บริการปรึกษาในงานแนะแนว เทคนิคการปรึกษาในงานแนะแนว การปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม พฤติกรรมการใส่ใจ ทักษะการใช้คำถาม ทักษะการฟัง ทักษะการสะท้อนความรู้สึก ทักษะการสะท้อนเนื้อหา ทักษะในการเจาะจง ทักษะการส่งต่อ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปรึกษา การใช้เทคนิคการปรึกษาทั้งในการปรึกษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม การติดตามและประเมินผลการปรึกษาและการฝึกปฏิบัติเทคนิคการปรึกษา

25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวทางการศึกษา อาชีพและปรับตัวทางสังคม กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนวเพื่อการเลือกแผนการเรียน เพื่อการเลือกสถานศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมการเรียน เพื่อการสำรวจความสนใจและความถนัดในอาชีพ เพื่อการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่ออาชีพ เพื่อการส่งเสริมการรู้จักตนเอง เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม

25407 ประสบการณ์วิชาชีพการแนะแนว
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการแนะแนวมาสู่ภาคปฏิบัติ เน้นทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทำงานเป็นกลุ่ม การประสานงาน การเป็นผู้นำผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน การดำเนินกิจกรรมแนะแนว การสร้างและ/หรือการใช้เครื่องมือแนะแนว กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง จรรยาวิชาชีพของครูแนะแนว กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต ปรัชญาการศึกษาร่วมสมัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย โครงสร้างระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน สภาพปัจจุบันและปัญหาของการศึกษาไทย การศึกษากับการพัฒนา หลักการศึกษานอกระบบ ปรัชญาและคุณค่าการศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง วิวัฒนาการการศึกษานอกระบบ สภาพปัจจุบันและปัญหารวมทั้งความสูญเปล่าในการจัดการศึกษานอกระบบในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาในและนอกระบบ ประเภทและกิจกรรมการศึกษานอกระบบ หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบ (รัฐและเอกชน) การศึกษานอกระบบในสังคมเมืองและสังคมชนบท การศึกษานอกระบบเปรียบเทียบ แนวโน้มของการศึกษานอกระบบในอนาคต

26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
หลักและแนวคิดในการวางแผนจัดการศึกษาที่สัมพันธ์กับรากฐานของมนุษย์และความต้องการของชุมชน ลักษณะเฉพาะของโครงการการศึกษานอกระบบ กระบวนการจัดทำแผนและโครงการการศึกษานอกระบบ บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบ (ระบบบริหารราชการแผ่นดิน) การศึกษาสภาพความต้องการของชุมชนเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารโครงการการศึกษานอกระบบ การบริหารบุคลากรการศึกษานอกระบบ การบริหารธุรการ การเงิน วัสดุและอาคารสถานที่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ การนิเทศงานการศึกษานอกระบบ การติดตามผล การประเมินผลวิจัยงานการศึกษานอกระบบ การกระจายอำนาจการบริหารงานนอกระบบ (กรณีตัวอย่าง) การประสานงานงานการศึกษานอกระบบ (กรณีตัวอย่าง) การจัดแหล่งบริการข่าวสาร ข้อมูล และคำแนะนำปรึกษาทางด้านการศึกษานอกระบบ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบ

26403 การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน
ความหมาย ลักษณะ และประเภทของแหล่งวิทยาการในชุมชน การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในชุมชนเพื่อจัดการศึกษา การสำรวจและวิเคราะห์แหล่งทรัพยากรในชุมชน การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรในชุมชน เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การบริหารและประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งวิทยาการในชุมชน การจัดห้องสมุดประชาชน การจัดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน การจัดนิทรรศการประจำที่และเคลื่อนที่ การจัดพิพิธภัณฑ์ การจัดอุทยานการศึกษา การจัดแหล่งความรู้และข่าวสารข้อมูลในชุมชน ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ้าน การใช้ทรัพยากรบุคคลในการจัดการศึกษานอกระบบ อันได้แก่ บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ การใช้วัด ศาสนสถาน และโบราณวัตถุในการจัดการศึกษานอกระบบ การใช้ประโยชน์จากสถานประกอบการและแหล่งประกอบการธุรกิจ สภาพปัจจุบันและปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน

26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
พัฒนาการในวัยต่าง ๆ ของผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ การเรียนการสอนผู้อยู่นอกระบบ การสร้างแรงจูงใจ พฤติกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้อยู่นอกระบบ ธรรมชาติและความต้องการในการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาเฉพาะของผู้อยู่นอกระบบ ความต้องการบริการข่าวสารข้อมูลและคำแนะนำบริการของผู้อยู่นอกระบบเทคนิคการสอนอ่าน-เขียนสำหรับผู้อยู่นอกระบบ เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม แก่ผู้อยู่นอกระบบ เทคนิคการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ระยะยาว แก่ผู้อยู่นอกระบบ เทคนิคการจัดกลุ่มสนใจ เทคนิคการประชุมกลุ่มย่อย เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การวางโครงการฝึกอบรม หลักการพูดต่อที่ประชุมและชุมชน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกอบรม

26405 การศึกษาทางไกล
ความหมายและปรัชญาของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล พัฒนาการของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกล ภารกิจของการศึกษาระบบเปิดและการศึกษาทางไกลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาทางไกล กระบวนการเรียนการสอนทางไกล โครงสร้างทางวิชาการของการศึกษาทางไกล การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกล การผลิตและพัฒนาสื่อการสอนการศึกษาทางไกล การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทางไกล การใช้การศึกษาทางไกลในระบบการศึกษาไทย การจัดการศึกษาทางไกลในประเทศต่าง ๆ สภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาทางไกล แนวโน้มของการศึกษาทางไกลในอนาคต

26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ
ระบบสื่อการศึกษา การจัดระบบสื่อกับการศึกษานอกระบบ การออกแบบระบบสื่อการศึกษานอกระบบ การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษานอกระบบ การผลิตสื่อการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อประเภทวัสดุ และสื่อโสตทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อเทปเสียงเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การจัดและการใช้นิทรรศการและการจัดแสดงเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ และวิดีโอเทคเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อประสมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบ การผลิตและการใช้สื่อเพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชน การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ

26407 ประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ
ประยุกต์หลักการและทฤษฎีการศึกษาและการศึกษานอกระบบสู่ภาคปฏิบัติ โดยการจัดการศึกษาแบบเข้มและฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรการศึกษานอกระบบในด้านการวางแผนกิจกรรมการศึกษานอกระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค และกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบประเภทต่าง ๆ ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การประสานงานกับหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ การพัฒนาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน การให้ความรู้และการอบรมกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่าง ๆ กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นผู้นำที่มีความสำนึกในการทำงานเพื่อชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา การใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาในการเรียนการสอนและการฝึกอบรม เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาอย่างง่าย เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษาประเภทเครื่องเสียง ประเภทเครื่องฉาย ประเภทโทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน เน้นการออกแบบและผลิตเครื่องมืออุปกรณ์อย่างง่าย การควบคุมการใช้ และการซ่อมบำรุงเครื่องมือทางเทคโนโลยีการศึกษา การฝึกปฏิบัติจริง นวัตกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

27102 เทคโนโลยีทางการสอน
แนวคิดทางเทคโนโลยีทางการสอนที่เกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตการใช้เทคโนโลยีการสอน ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางปรัชญา จิตวิทยา และทางการสื่อสารที่นำมาใช้ในเทคโนโลยีทางการสอน การจัดระบบ และกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน การวางแผน การผลิตและการใช้สื่อการสอน การเลือกและการผลิตสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ การติดตามประเมินผล และการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการศึกษาพื้นบ้านทางสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานสังคม ลักษณะและประเภทของสื่อพื้นบ้าน ความรู้และทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อ การศึกษาพื้นบ้าน และการดัดแปลงสื่อการสอนจากวัสดุพื้นบ้าน การเลือกวิธีการผลิต และการใช้สื่อการศึกษาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ การติดตามประเมินผลและทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาพื้นบ้านและติดตามผลงานวิจัย นวัตกรรมที่เกี่ยวกับสื่อการศึกษาพื้นบ้าน สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

27104 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา การผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา การจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การแสดงและการกำกับรายการศิลปกรรมและการจัดฉากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา การใช้รายการวิทยุเพื่อการศึกษาในการเรียนการสอน การจัดระบบการส่งเสียงและการส่งภาพตามสายแบบวงจรปิด เน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ผลงานวิจัย การติดตามประเมินผลและทดสอบประสิทธิภาพการใช้วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา นวัตกรรมที่เกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สภาพปัญหาและแนวโน้มของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในอนาคต

27105 การถ่ายภาพเพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ การถ่ายภาพทางการศึกษาและการเรียนการสอนทฤษฎี และหลักการถ่ายภาพ วัสดุอุปกรณ์การถ่ายภาพและวิธีการใช้ การจัดห้องปฎิบัติการถ่ายภาพ วิธีการอัดและขยายภาพ การถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาประเภทสไลด์ ฟิล์มสตริป สไลด์ประกอบเทปเสียง ติดตามผลงานวิจัย การประเมินผล และทดสอบประสิทธิภาพการถ่ายภาพ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา นวัตกรรมการถ่ายภาพ สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

27106 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรในการผลิตภาพยนตร์ และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา กระบวนการผลิตภาพยนตร์ การจัดและการผลิตวีดิทัศน์ การแสดง การกำกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ศิลปกรรมและการจัดฉากภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา การใช้ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา นวัตกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

27107 สื่อกราฟิคเพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของวัสดุกราฟิคเพื่อการศึกษา หลักการและทฤษฎีการออกแบบสื่อกราฟิค การออกแบบและประดิษฐ์ตัวอักษร การ์ตูน แผนภูมิ โปสเตอร์ฝ่ายนิเทศและนิทรรศการ เครื่องมือผลิตสื่อกราฟิค เทคนิคการสำเนา การทำแผ่นโปร่งใส การพิมพ์อย่างง่าย การใช้สื่อกราฟิคเพื่อการเรียนการสอน การศึกษาและการฝึกอบรม และการผลิตสื่อกราฟิคสำหรับภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ และโสตทัศน์ประเภทต่าง ๆ ผลงานวิจัย การประเมินผลและทดสอบประสิทธิภาพ สื่อกราฟิคทางการศึกษา สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต

27108 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทฤษฎีและหลักการ การนำเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนมาใช้ในการศึกษาและการเรียนการสอน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และระบบสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์การศึกษา และระบบการสื่อสารมวลชนแบบสองทางโดยการสื่อสารผ่านดาวเทียมและรูปแบบอื่น เน้นเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนกับการศึกษาตลอดชีวิต เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนกับการศึกษาทางไกล และการศึกษาแบบเปิด เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนกับการศึกษาระบบยืดหยุ่น ผลงานวิจัย สภาพปัญหาและแนวโน้มของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนในอนาคต

27109 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมเพื่อการสอนวิชาต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบริหารงานในสถาบันการศึกษา สภาพปัญหาและแนวโน้มของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในอนาคต

27110 การพิมพ์เพื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการพิมพ์เพื่อการศึกษา ระบบการพิมพ์ ประเภทสิ่งพิมพ์และอิทธิพลของการพิมพ์เพื่อการศึกษา ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดการเพื่อการพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สภาพและแนวโน้มของสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาในอนาคต

27111 เทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่และการฝึกอบรม
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการเผยแพร่และการฝึกอบรม รูปแบบการเผยแพร่ และการฝึกอบรมในสถาบันการศึกษา สื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในสถาบันการศึกษา การจัดระบบการเผยแพร่และการฝึกอบรม ขั้นตอนการเผยแพร่และการฝึกอบรม การประเมินผล การเผยแพร่และการฝึกอบรม ผลงานวิจัย สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต เน้นการปฎิบัติทำโครงการเผยแพร่และการฝึกอบรม

27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริหารและบริการศูนย์สื่อการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารและบริการสื่อการศึกษา การจัดระบบบริหารและบริการสื่อการศึกษา การบริหารบุคลากร สื่อการศึกษา การจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการบริหารสื่อการศึกษา การบริหารศูนย์และสถาบันเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์โสตทัศน์และวิทยบริการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สภาพปัญหาและแนวโน้มในอนาคต เน้นการจัดทำโครงการการจัดตั้งศูนย์บริหารและบริการสื่อการศึกษา

27416 ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาสู่ภาคปฏิบัติ โดยจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมเข้ม การฝึกปฏิบัติร่วมกันในกระบวนการกลุ่มและสถานการณ์จำลอง การปฏิบัติการการใช้วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความสำนึกในการเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ