หลักสูตรการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
16 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53203 สุขภาพกับการพัฒนา
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10121 มนุษย์กับอารยธรรม
10131 มนุษย์กับสังคม
10141 วิทยาศาสตร์กับสังคม
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
15 ชุดวิชา
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
53203 สุขภาพกับการพัฒนา
53303 การจัดการสาธารณภัย
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข
57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
 1. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ หรือประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยชั้นสูง หรือเทียบเท่าปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลอนามัยและประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ หลักสูตร 3 1/2 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
8 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
2 ชุดวิชา
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์
 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย หรืออนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์อนามัย หลักสูตร 3 1/2 - 4 ปี ซึ่งรับจากผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) หรือประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) หรือนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารแพทย์ (สาธารณสุขศาสตร์) หรือประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536)
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หรือ 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
2 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาเฉพาะ
10 ชุดวิชา
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข
53202 การสาธารณสุขทั่วไป
53303 การจัดการสาธารณภัย
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข
53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข
57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี
1 ชุดวิชา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
 4. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
 5. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
 6. สำเร็จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
 7. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสากรรม หรือ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาชีพ
10 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาแกน
1 ชุดวิชา
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ค. หมวดวิชาชีพ
10 ชุดวิชา
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
54102 การบริหารงานความปลอดภัย
54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
54104 สุขศาสตร์อุตสากรรมพื้นฐาน
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
54109 เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน
54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาช่างอุตสากรรมทุกสาขาวิชา หรือ
 3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประเภทวิชาช่างอุตสากรรมทุกสาขาวิชา
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
ค. หมวดวิชาชีพ
12 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2 ชุดวิชา
10151 ไทยศึกษา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ข. หมวดวิชาแกน
4 ชุดวิชา
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
50121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
ค. หมวดวิชาชีพ
12 ชุดวิชา
บังคับ 11 ชุดวิชา
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
54102 การบริหารงานความปลอดภัย
54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสหากรรม
54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
54109 เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน
54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปนี้
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
50402 บรรเทาสาธารณภัย
52201 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
ระดับประกาศนียบัตร (1 ปี)
ประกาศนียบัตรวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะ
6 ชุดวิชา
54102 การบริหารงานความปลอดภัย
54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน
54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม
54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์
คำอธิบายชุดวิชา
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่อธิบายในระดับอะตอมและโมเลกุล โดยกล่าวถึงคณิตศาสตร์ที่จำเป็น เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของปรากฎการณ์ต่าง ๆ หลักการทางโทอร์โมโดนามิกส์เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ หลักการทางฟิสิกส์เพื่ออธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมีที่เป็นพื้นฐานระดับอะตอมและโมเลกุลที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนชีวเคมีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลของสิ่งที่มีชีวิต
 
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
พื้นฐานทางโครงสร้างของร่างกาย โดยกล่าวถึงกายวิภาคศาสตร์ระดับมหภาคและจุลภาค สรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย และการประสานงานของระบบต่าง ๆ ในการป้องกันโรค ความต้านทานตามธรรมชาติ ภูมิคุ้มครองโรค ตลอดจนคุณสมบัติ และความเกี่ยวข้องของแบคทีเรีย ไวรัส รา โปรโตซัว และหนอนพยาธิที่มีปัญหาสุขภาพ
 
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณิตศาสตร์พื้นฐานและความรู้ทั่วไปทางสถิติ การแจกแจงความถี่ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง และการวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และสมการถดถอย สถิติชีพ หลักการวิจัยเบื้องต้นและกระบวนการวิจัย การประยุกต์สถิติและการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
50121 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัย ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิธีการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ สภาวะโชนาการของมนุษย์ทั้งที่ปกติและผิดปกติ
 
50301 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การซักถามและบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน การรักษาโรคตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ การใช้ยาอย่างถูกวิธี การให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ระบบส่งต่อผู้ป่ายเพื่อรักษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน การป่วยซ้ำและความพิการต่าง ๆ
 
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
ศึกษาการจัดหาน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้บริโภคและอุปโภคของประชาชนในเมืองใหญ่และชนบทที่ห่างไกล วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำโสโครก จากที่อยู่อาศัย ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ การสุขาภิบาลทั่วไป สระอาบน้ำและแหล่งเล่นน้ำ การสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ การกำจัดและป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากยาฆ่าแมลง และกัมมันตภาพรังสีต่อสิ่งแวดล้อม
 
52204 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชศาสตร์
ศึกษากฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และกฎกระทรวงสาธารณสุขโดยทั่วๆไปที่ใช้ในการบริหารงานสาธารณสุข เช่น พระราชบัญญัติการควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมอาหารและยา ฯลฯ และเรียนรู้ถึงการชันสูตรบาดแผล และชันสูตรพลิกศพ วิธีการเขียนรายงานชันสูตรบาดแผล และรายงานชันสูตรพลิกศพ การเป็นพยานทางการแพทย์
 
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บในแง่นิเวศน์วิทยาลักษณะและการกระจายของโรคภัยไข้เจ็บตามลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา วิธีวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขในชุมชน โรงพยาบาลและสถานประกอบการ การศึกษาหาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ วิทยาการระบาดกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคจากการประกอบอาชีพและภัย รวมทั้งการประยุกต์วิทยาการระบาดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรม แนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข การวางแผนและประเมินผลงานสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพและการวิจัยทางสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
 
52304 โภชนาศาสตร์สารธารณสุข
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการในเชิงแก้ปัยหาแบบผสมผสานและเป็นระบบ การใช้อาหารในการรักษาโรค ป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพของทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ดีขึ้น
 
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและแนวคิดของานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตระหนัก การประเมินและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พิษวิทยาและเออร์กอนอมิกส์ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การป้องกันอันตรายจาก เครื่องจักและไฟฟ้า การเฝ้าระวังสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง มาตรการกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
52307 อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข

แนวคิดพื้นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน การประยุกต์ทฤษฎีและหลักการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมการมีทัศนคติที่ถูกต้องและชื่นชมเห็นคุณค่าสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพ ศึกษาความจำเป็นของบริการสุขภาพต่าง ๆ เพื่อชุมชน ทักษะการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านสุขภาพ ศึกษาความจำเป็นของบริการสุขภาพต่าง ๆ เพื่อชุมชน การพัฒนาการให้บริการสุขภาพที่บ้าน ระบบส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อ บริการสสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของชุมชน การวางแผนครอบครัวและแนวทางป้องกันโรคทางกายและจิตใจของเด็กและปัญหาประชากร ความจำเป็นในการปฏิรูปบริการสุขภาพ การประกันสุขภาพ บทบาทของหน่วยงานรับผิดชอบสุขภาพของชุมชน

 
52401 การวางแผนงานสาธารณสุข

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข แนวคิด หลักการ และกระบวนการวางแผน พัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัยที่ใช้ในการวางแผนงานสาธารณสุข การวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลวิธี ของแผนพัฒนาสาธารณสุข การวางแผนโครงการสาธารณสุข การวางแผนเพื่อการปรับปรุงการปฎิบัติงานสาธารณสุข การวางแผนงานสาธารณสุข การควบคุมกำกับงาน การนิเทศงาน และการประเมินผลแผนงานสาธารณสุข

 
52402 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

การประยุกต์แนวคิดและหลักการทางการสาธารณสุขสู่ภาคปฎิบัติ การใช้กรณีศึกษา และสถานการณ์จำลอง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหาทางการสาธารณสุข ในการยกระดับสุขภาพของประชากร การบูรณาการความรู้ และประสบการณ์ ทางการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข จรรยาวิชาชีพสาธารณสุข การจัดกิจกรรมากลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ที่คุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

 
53202 การสาธารณสุขทั่วไป

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข ปัญหา สาเหตุและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนและในประเทศ หลักและวิธีการดำเนินงานงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพที่ครอบคลุมแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการ ในด้านอนามัยแม่และเด็ก สุขภาพจิต โภชนาการ ทันตสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยโรงเรียนและอาชีวอนามัยในอันที่จะให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิต

 
53203 สุขภาพกับการพัฒนา

แนวคิด ปรัชญา และทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่สัมพันธ์กับการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน การเปลี่ยนแปลงในความต้องการทางสุขภาพของประชาชน นโยบายและกฎหมายทางสาธารณสุขที่มีผลต่อสุขภาพ รูปแบบบริการทางสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ รูปแบบบริการทางสุขภาพเพื่อการกระจายทรัพยากรทางสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนารูปแบบบริการทางสุขภาพเพื่อสนองตอบความต้องการทางสุขภาพของประชาชน การพัฒนาบุคคลแและชุมชนในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 
53303 การจัดการสาธารณภัย

แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณภัย หลักการและแนวทางในการจัดการสาธารณภัย การวางแผนดำเนินการและการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัยชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกซ้อมจัดการสาธารณภัยและแนวทางการปฏิบัติในขณะเกิดและหลังเกิดสาธารณภัย

 
53304 การบริหารองค์การและทรัพยากรสาธารณสุข

ความหมาย รูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ การจัดองค์กรสาธารณสุข การอำนวยการ การออกแบบงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่ การจัดอัตรากำลัง การประสานงานและควบคุมงาน การจูงใจและการปรับองค์กรเพื่อคงความเป็นเลิศ ประเภทและกระบวนการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข การบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุในองค์กรสาธารณสุข

 
53305 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

ทฤษฎี หลักการและแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานสาธารณสุข สภาพปัญหา ลักษณะ ประเภท ปริมาณ คุณภาพทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นในงานสาธารณสุข กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุขทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รูปแบบและเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข

 
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข องค์ประกอบ และการบริหารจัดการระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข ความสัมพันธ์ของระบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขกับการพัฒนางานสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร การใช้ประโยชน์จากระบบงานและการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข

 
53405 หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ความหมาย ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์/อุทานทางด้านสาธารณสุขของประชาชนการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ การลงทุนด้านสุขภาพอนามัยของรัฐ ทั้งทางด้านการส่งเสริมคุณภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ ผลกระทบของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปัญหาทางสาธารณสุข การศึกษาเชิงปริมาณเพื่อการวางแผนงานสาธารณสุข การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณทางสาธารณสุขของภาครัฐ และการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

 
53406 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข

ประยุกต์หลักการและทฤษฎีการบริหารสาธารณสุขสู่ภาคปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จำลองและเกมส์บริหารเพื่อการจัดองค์การบริหารสาธารณสุข การใช้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสาธารณสุข ตลอดจนการใช้ข้อมุลข่าวสารสาธารณสุขเพื่อการบริหารสาธารณสุข การแก้ปัญหาสาธารณสุขของชุมชนอย่างเป็นระบบ การพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารสาธารณสุข และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะ การวิเคระาห์และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาการบริหารสาธารณสุข รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข

 
54102 การบริหารงานความปลอดภัย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความปลอดภัย แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันอุบัติเหตุโดยอาศัยหลักการบริหารความปลอดภัย การตรวจความปลอดภัย การขจัดอันตรายและการป้องกันอันตราย การสอบสวนอุบัติเหตุ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย การประกันการประสบอันตราย การอบรมความปลอดภัย การควบคุมความสูญเสีย การประชาสัมพันธ์ งานความปลอดภัยและการรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน

 
54103 หลักความปลอดภัยในการทำงาน

ลักษณะและมูลเหตุของอันตรายจากภาชนะความดัน เครื่องจักร ไฟฟ้าและอัคคีภัย เทคนิคในการตรวจสอบและควบคุมป้องกันอันตรายจากสิ่งดังกล่าว หลักการใช้เครื่องมือ และเครื่องมือกลอย่างปลอดภัย หลักการและระบบการทำงานเฉพาะกิจที่อาจเป็นอันตราย หลักการจัดความปลอดภัยในงานก่อสร้างในงานอุตสาหกรรมและในสำนักงาน หลักการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัสดุอย่างปลอดภัย หลักการจัดการจราจรและการขนส่ง การจัดหาและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน การบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขาภิบาลในสถานประกอบการ

 
54104 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน

ลักษณะและสภาพของสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานหลักการและวิธีการในการสืบค้น ประเมินและควบคุมสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพของสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการควบคุมป้องกันโรคและอันตรายจากการทำงาน และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
54105 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

วิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และสาขาอื่น ๆ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานทั่วไป แรงงานหญิงและเด็ก ความปลอดภัยในการทำงาน และกองทุนเงินทดแทน พระราชบัญญัติโรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ การตรวจตราและการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ หลักเกณฑ์พื้นฐานในการออกกฎหมายสากล การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของประเทศที่พัฒนากับประเทศที่กำลังพัฒนา

 
54106 พิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสาหกรรม

ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ และขอบเขตของงานพิษวิทยาและเวชศาสตร์อุตสหากรรม กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี หลักการทดสอบและการกำหนดมาตรฐานสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและในร่างกายมนุษย์ ดัชนีอันตราย หลักการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ และวิธีการวินิจฉัยเบื้องต้น โรคจากการประกอบอาชีพเนื่องจากสิ่งแวดล้อมทางเคมี ทางกายภาพ และทางชีวภาพบางประเภท โรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โรคผิวหนังและโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ โรคปอดจากการประกอบอาชีพ และโรคเกี่ยวกับระบบ การเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน

 
54107 การฝึกปฏิบัติงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และเออร์กอนอมิคส์

การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบการ ฝึกปฏิบัติในการประเมินและควบคุมอันตรายจากการทำงาน การตรวจด้านความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การบันทึกข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย การประเมินและวิเคราะห์สิ่งแปดเปื้อนในอากาศ การจัดสภาพการทำงานที่เหมาะสม

 
54109 เออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน

การจัดสภาพการทำงาน การสื่อความหมายระหว่างคนกับคน คนกับเครื่องจักร และการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จิตวิทยาที่เกี่ยวกับการทำงาน วิธีการประเมินปัญหาสุขภาพจิต และการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพการทำงาน การออกแบบวิธีการทำงาน สถานที่ทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน แนวทางแก้ปัญหาด้านเออร์กอนอมิคส์และจิตวิทยาในการทำงาน

 
54110 การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว

การจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพของพนักงานและครอบครัว สภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงาน รูปแบบการจัดบริการสุขภาพ สวัสดิการด้านสุขภาพในสถนประกอบการ วิธีการเฝ้าระวังสุขภาพของพนักงาน การดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานพิเศษ การปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การใช้ยาที่จำเป็น การจัดหน่วยบริการสุขภาพในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ

 
54111 ประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประยุกต์แนวคิดและหลักการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปสู่ภาคปฏิบัติ การประสานงานการนิเทศงาน การควบคุมคุณภาพงาน การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การบูรณาการความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ จรรยาวิชาชีพ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป้นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และภาวะการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

 
56201 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่พบบ่อยในประเทศไทย วิทยาการระบาด การติดต่อหรือการแพร่กระจายของโรค ลักษณะทางคลินิก และการวินิจฉัย รวมทั้งการรักษา ตลอดจนการป้องกันและควบคุมกลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โรคติดต่อที่เกิดจากการสัมผัส โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ โรคติดต่อเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต โรคระบบหัวใจหลอดเลือดและเบาหวานโรคมะเร็งและโรคไม่ติดต่อทั่วไป โรคที่เกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม และโรคกลุ่มพันธุกรรม รวมทั้งการบาดเจ็บ ตลอดจนโทษจากสารเสพติด พิษจากพืชและสัตว์

 
57203 ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคทางสาธารณสุข

แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและธรรมชาติ ปรัชญาการดำรงชีวิต คุณภาพชีวิต การบริโภคทางสาธารณสุขและสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม อาหารกับสุขภาพ วิธีการรักษาโรคโดยวิธีธรรมชาติ การดำเนินชีวิตให้ยืนยาวและเป็นสุข ทางเลือกในการฟื้นฟูสุขภาพภายหลังการเจ็บป่วย ทางเลือกในการใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การเลือกอาหารเพื่อการรักษาโรค การงดใช้วัตถุที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรค

 
57301 การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค การจัดองค์กรการบริหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน การบริหารงานคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุเสพติดวัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ การโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภคอาหารยา เครื่องสำอาง วัตถุเสพติด วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ การเฝ้าระวังและระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ แนวโน้มในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในอนาคต