รายการหลัก

แบบฟอร์มสมัคร

โครงการการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชุดภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

   ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ กรุณากรอกเป็นภาษาไทย
นามสกุล
First Name กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ
Last Name
เลขประจำตัวประชาชน
E-Mail
เพศ ชาย หญิง
วันเกิด กรุณากรอกเป็น ปี ค.ศ. ที่เกิด
ที่อยู่
 
 
 
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท ์
โทรสาร
อาชีพ
   สถานภาพ
- เป็นนักศึกษา มสธ. (จะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียน 800 บาท )
   ข้อมูลสมาชิก
Login Name Login Name จะต้องขึ้นต้นด้วย ตัว "s" เล็ก แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น เช่น s2422100143
รหัสผ่าน ความยาวอย่างน้อย 4 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ควรใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z), ตัวเลข (0-9) และตัวอักษรพิเศษอื่น ๆ ($, #, @, !, %, &, *, +, -) รวมกันเพื่อให้คนอื่นคาดเดาได้ยาก
ยืนยันรหัสผ่าน
   แจ้งท้าย
นักศึกษาจะต้องชำระเงินทางธนาณัติ โดยให้นักศึกษาส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มสธ. (E-Learning)
ณ.ที่ทำการ มสธ. รหัสไปรษณีย์ 00901 แล้วจ่าหน้าซองถึง
ฝ่ายรับนักศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 222 หลักสี่
กทม. 10210 วงเล็บมุมซอง (E-Learning และรหัสประจำตัวนักศึกษา)

  


จัดทำโดยคณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 Webmaster@stou.ac.th