กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2552

ชื่อนักศึกษา

วัน/เวลา

สถานที่

อุปกรณ์

ร้อยโทวิศรุต อุ่นคำ
(สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ)

14 ธันวาคม 2552
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 2225
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2

LCD Projector คอมพิวเตอร์

นายสุวิทย์ หวัดเพชร
(สาขารัฐศาสตร์)

28 ธันวาคม 2552
เวลา 10.00 - 13.00 น.

ห้องประชุมสาขาวิชารัฐศาตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5

LCD Projector คอมพิวเตอร์
Up Up Up Up Up Up