กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2554

ชื่อนักศึกษา

วัน/เวลา

สถานที่ / อุปกรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายพนมไพร ชัยยะ
(สาขาเศรษฐศาสตร์)

2 มีนาคม 2555
เวลา 09.30 - 12.30 น.

ห้อง 2222
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์

นางสาวมัทวัน ไชยสุวรรณ
(สาขาเศรษฐศาสตร์)

12 มีนาคม 2555
เวลา 09.30 - 12.30 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ศิริพร สัจจานันท์

นางณนฑภรณ์ โชติพานิช
(สาขาเศรษฐศาสตร์)

12 มีนาคม 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ศิริพร สัจจานันท์

นางสาวศิรินธร ถือแก้ว
(สาขาวิทยาการจัดการ)

19 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา

นางวันรัก บุญอินทร์
(สาขาวิทยาการจัดการ)

26 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา

นายจิรศักดิ์ ศิลป์ประกอบ
(สาขารัฐศาสตร์)

26 มีนาคม 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น.

ห้องประชุม สาขาวิชารัฐศาสตร์
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 5
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล

นานวิมุติ โพธิอำพล
(สาขาศึกษาศาสตร์)

28 มีนาคม 2555
เวลา 08.00 - 11.00 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

นางสุภาวดี ภูสุมาศ
(สาขาศึกษาศาสตร์)

28 มีนาคม 2555
เวลา 15.00 - 18.00 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

นางสาวธัญรัศมิ์ คงสิพัฒิ
(สาขาศึกษาศาสตร์)

29 มีนาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

นางสาวปิยนันท์ แววนิลานนท์
(สาขาศึกษาศาสตร์)

29 มีนาคม 2555
เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้อง 2220
อาคารวิชาการ 2 ชั้น 2
LCD Projector คอมพิวเตอร์

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

 

 

 


กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2553
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2554 กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2554
กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2554 กำหนดการสอบ เดือนพฤษภาคม 2554 กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2554

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2553
กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2553
กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2553  

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2552
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2553 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2553  

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2552
กำหนดการสอบ เดือนธันวาคม 2552 กำหนดการสอบ เดือนมกราคม 2553

กำหนดการสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2553

กำหนดการสอบ เดือนมีนาคม 2553 กำหนดการสอบ เดือนเมษายน 2553

กำหนดสอบ เดือนพฤษภาคม 2553


กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 1/2552
กำหนดการสอบ เดือนสิงหาคม 2552 กำหนดการสอบ เดือนกันยายน 2552 กำหนดการสอบ เดือนตุลาคม 2552 กำหนดการสอบ เดือนพฤศจิกายน 2552

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 3/2551
กำหนดการสอบ เดือนมิถุนายน 2552 กำหนดการสอบ เดือนกรกฎาคม 2552  

กำหนดการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาค 2/2551
กำหนดสอบ เดือนธันวาคม 2551 กำหนดสอบ เดือนมกราคม 2552 กำหนดสอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2552
กำหนดสอบ เดือนมีนาคม 2552 กำหนดสอบ เดือนเมษายน 2552 กำหนดสอบ เดือนพฤษภาคม 2552