|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

 

กำหนดการสัมมนาเสริมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
(คลิกเลือกสาขาวิชาที่เรียน)

ศิลปศาสตร์ รอข้อมูล
นิเทศศาสตร์ รอข้อมูล
พยาบาลศาสต รอข้อมูล
เศรษฐศาสตร์ รอข้อมูล
รัฐศาสตร์ รอข้อมูล
นิติศาสตร ์รอข้อมูล

นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 025048506 ***

ติดต่อสอบถาม รายละเอียดการสัมมนาที่ โทร.02-504-7570,7565-7
ติดต่อห้องพัก อาคารสัมมนาได้ที่ โทร. 02-504-8713