|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา|

การโอนชุดวิชา

แนวปฏิบัติในการโอนชุดวิชา
(1) มหาวิทยาลัยจะโอนชุดวิชาให้กับผู้ที่เป็นนักศึกษาสามัญของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
(2) ชุดวิชาที่จะโอนเข้าในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันต้องเป็นชุดวิชาในขั้นปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยที่เคยศึกษาในฐานะนักศึกษาสามัญ
หรือนักศึกษาทดลองเรียน โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.00 และสอบผ่านมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับแต่วันที่สอบผ่านจนถึงวันที่ขอโอน
(3) ให้นักศึกษายื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาแรกที่มีสิทธิขอโอนและยื่นขอโอนชุดวิชาในหลักสูตรนั้นได้เพียงครั้งเดียว
(4) ขอโอนชุดวิชาที่เคยศึกษาได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชา โดยชุดวิชาที่ขอโอนต้องอยู่ในหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน
(5) ชุดวิชาที่อนุมัติให้โอนจะต้องนำมานับและคำนวณคะแนนเฉลี่ยสะสมและให้นับระยะเวลาของชุดวิชาที่โอนให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของระยะเวลาการศึกษาขั้นปริญญาโทจัดทำโดย สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 gsoffice@stou.ac.th