กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคปลาย 2551

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552
(ภาคทฤษฎี)
ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
01501
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (นิเทศศาสตร์)
02101
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02301
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02401
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การวัดและการประเมินผล) ศึกษาศาสตร์
02701
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
03101
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารธุรกิจ) วิทยาการจัดการ
03201
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารรัฐกิจ) วิทยาการจัดการ
05161
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (บริหารสาธารณสุข) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
05261
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
06101
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี - ภาคประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์) ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
07101
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การพัฒนาครอบครัวและสังคม) มนุษยนิเวศศาสตร์
08101
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (การเมืองการปกครอง) รัฐศาสตร์
09101
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (ส่งเสริมการเกษตร) ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
09201
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี (สหกรณ์) ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552
(ภาคประยุกต์)
ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
01502
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (นิเทศศาสตร์)
02112
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ ปฐมวัยศึกษา (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02122
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ ประถมศึกษา (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02132
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02142
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร์) (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02152
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ มัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02162
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) (หลักสูตรและการสอน) ศึกษาศาสตร์
02302
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (บริหารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
02402
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การวัดและประเมินผล) ศึกษาศาสตร์
02702
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ศึกษาศาสตร์
03112
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การจัดการทั่วไป) (บริหารธุรกิจ) วิทยาการจัดการ
03122
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การจัดการการตลาด) (บริหารธุรกิจ) วิทยาการจัดการ
03132
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) (บริหารธุรกิจ) วิทยาการจัดการ
03202
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (บริหารรัฐกิจ) วิทยาการจัดการ
05162
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (บริหารสาธารณสุข) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
05262
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
06102
ประมวลความรู้ภาคทฤษฎี - ภาคประยุกต์ (เศรษฐศาสตร์) ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
07102
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การพัฒนาครอบครัวและสัมคม) มนุษยนิเวศศาสตร์
08102
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (การเมืองการปกครอง) รัฐศาสตร์
09102
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (ส่งเสริมการเกษตร) ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
09202
ประมวลความรู้ภาคประยุกต์ (สหกรณ์) ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์