[HOME] [BACK]

เอกสารชุดวิชา 71-600 อนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว

เอกสารชุดวิชานี้ มีทั้งหมด 8 หน่วย แบ่งเป็น 2 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 100 บาท
เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 5-8) ราคา 100 บาท
รายละเอียดชุดวิชาประกอบด้วย ความรู้เรื่องเพศศึกษา พันธุกรรม การเลือกคู่ครอง การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด การเลี้ยงดูทารก การวางแผนครอบครัว วิธีการและบริการวางแผนครอบครัว

เล่มที่ 1 (หน่วยที่ 1-4) ราคา 100 บาท มีเนื้อหาตามสารบัญดังนี้

 • หน่วยที่ 1 ความรู้เรื่องเพศศึกษา ( เพศศึกษาหมายถึงอะไร สิ่งมีชีวิตแพร่พันธุ์ได้อย่างไร คนมีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างไร ควรจะเชื่อและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไร )
 • หน่วยที่ 2 พันธุกรรม ( พันธุกรรมคืออะไร ทำอย่างไรจึงจะได้ลูกตามความมุ่งหวัง อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมีต่อลูกอย่างไร ป้องกันโรคติดต่อทางพันธุกรรมได้อย่างไร )
 • หน่วยที่ 3 การเลือกคู่ครอง ( ทำไมต้องเลือกคู่ครอง ควรเลือกใครเป็นคู่ครอง คู่ครองที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมมีผลดีและผลเสียอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะเป็นคู่ครองที่ดี )
 • หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ( รู้ได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์ ควรทำอย่างไรเมืองตั้งครรภ์ อยู่กับคนตั้งครรภ์ควรทำอย่างไร )
 • หน่วยที่ 5 การคลอดและหลังคลอด ( เหตุใดจึงต้องรู้เรื่องการคลอด เตรียมอะไรบ้างเมื่อใกล้จะคลอด คลอดที่ไหน ปฏิบัติตนอย่างไรหลังคลอด )

  เล่มที่ 2 (หน่วยที่ 5-10) ราคา 100 บาท มีเนื้อหาตามสารบัญดังนี้

 • หน่วยที่ 6 การเลี้ยงดูทารก ( ควรเตรียมอะไรให้แก่ลูก ทารกปกติหรือไม่รู้ได้อย่างไร ทารกมีความต้องการ ตามธรรมชาติอย่างไร จะเลี้ยงทารกให้มีสุขภาพดีได้อย่างไร )
 • หน่วยที่ 7 การวางแผนครอบครัว ( การวางแผนครอบครัวคืออะไร ทำไมจึงต้องวางแปนครอบครัว โครงการวางแผนครอบครัวเป็นหน้าที่รับผิดชอบของใคร การวางแผนครอบครัวเชื่อกันว่าอย่างไร )
 • หน่วยที่ 8 วิธีการและบริการวางแผนครอบครัว ( การป้องกันการตั้งครรภ์ที่นิยมใช้กันในประเทศไทย การแก้ไขการมีลูกยาก การเลือกเพศลูก จะรับบริการวางแผนครอบครัวได้ที่ไหน )
  ## 2543 จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบัณฑิตศึกษา ติดต่อฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  คณะผู้จัดทำ Contact to:  Cssasnat@stou.ac.th  ##
  Copyright @ www.stou.ac.th