เกียรตินิยม
bookback

คำถาม

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หรือ 3 ปี ไม่ได้เทียบงานรายวิชาหรือขอโอนชุดวิชาเลย ถ้าสามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเช่น หลักสูตรมีระยะเวลา 2 ปี เรียนจบในระยะเวลา 2 ปี พอดี และมีผลการเรียนดีจะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมหรือไม่

คำตอบ

มีสิทธิได้รับเกียรตินิยม ตามเงื่อนไขดังนี้
  1. สอบผ่านชุดวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร ภายในกำหนดเวลาของหลักสูตร
  2. ไม่เคยสอบได้คะแนนลำดับขั้น U ในชุดวิชาใดตลอดหลักสูตร
  3. ไม่เคยเรียนซ้ำชุดวิชาใด เพื่อยกระดับคะแนน
  4. ไม่เคยได้รับการเทียบงานรายวิชาหรือโอนชุดวิชา
  5. มีชุดวิชาสะสมของลำดับขั้น H เป็นจำนวนตั้งแต่
สามในสี่ ขึ้นไป ของชุดวิชาในหลักสูตรทั้งหมดสำหรับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
ครึ่งหนึ่ง ของชุดวิชาในหลักสูตรทั้งหมดสำหรับ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง