แนะแนวการศึกษา
ข่าวสำหรับนักศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการ สอนทางไกล สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบขั้นตอนวิธีการรับบริการและตอบข้อคำถามในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่นักศึกษาต้องการทราบ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตได้อย่างภาคภูมิใจ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ดำเนินการในหลายรูปแบบเพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความสะดวกของนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ให้ ณ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2549 ซึ่งมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษาและ 13.00 - 15.00 น. นักศึกษาพบคณาจารย์ประจำสาขาวิชา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ณ ที่ทำการของมหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว มีการถ่ายทอดสดผ่านรายการวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์และทางเวบไซต์ www.stou.ac.th ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านรับชม ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ในวันดังกล่าว

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

นักศึกษาที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ นอกจากกรุงเทพ ฯ มหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเดินทางไปเป็นวิทยากรในทุกศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. พร้อมกับบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จมาให้แนวคิดวิธีการเรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีนักศึกษาจากชมรมนักศึกษา มสธ. ทุกจังหวัดร่วมแสดงความยินดีและรับสมัครสมาชิกใหม่

 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนในภาคปลายของปีการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ทางรายการวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนไกลกังวล ทาง DLTV 8 ช่อง 68 และ UBC 12 (ระบบเคเบิลใยแก้ว และระบบจานดาวเทียม) ในวันอาทิตยที่ 17 ธันวาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น.

สนใจการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา โทร. 02 - 504 -7631 -7 FAX. 02 - 503 - 3868 E-mail : co.esoffice@stou.ac.th