รายการหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การรับ-ส่งหนังสือ การติดต่อราชการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ งานเลขานุการของสภามหาวิทยาลัย งานเลขานุการของอธิการบดี และรองอธิการบดี
 2. ดำเนินงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดูแลและบำรุงรักษาอาคารที่ทำการและบริเวณมหาวิทยาลัย การรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
 3. ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สำหรับการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและประสานงานกันเป็นอย่างดีระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่วนการประชาสัมพันธ์ภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องในหมู่ประชาชน และเพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชนในกิจการของมหาวิทยาลัย
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับยานพาหนะของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดหา การจัดการซ่อมบำรุง และให้บริการทางด้านยานพาหนะ เพื่ออำนวยประโยชน์ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการขนส่งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระหว่างศูนย์ประจำภูมิภาคต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 5. ดำเนินการด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้นอกงบประมาณแผ่นดินอย่างอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับ ควบคุบและรับผิดชอบระบบการเบิกจ่ายเงิน การตั้งฎีกาและเก็บรักษาเงินสำรองจ่ายที่จำเป็น จัดทำ ควบคุมและตรวจสอบระบบการบัญชี งานการบัญชี และรับผิดชอบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
 6. ดำเนินการด้านการงบประมาณ โดยเฉพาะการจัดทำงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้นอกงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งการประสานงานและเตรียมการจัดทำงบประมาณกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เป็นต้น
 7. ดำเนินการด้านการพัสดุ ทั้งในด้านวัสดุและครุภัณพ์ ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา เบิกจ่าย และคุมยอดวัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ และการทำบัญชีคงคลังพัสดุเพื่อการคุมยอด ตรวจสอบ และการบริหารงานพัสดุตามระเบียบของทางราชการ
 8. ดำเนินการด้านการเก็บรักษาวัสดุครุภัณพ์ที่จัดซื้อและจัดหามาได้เพื่อรอการเบิกจ่ายไปใช้โดยเฉพาะวัสดุการศึกษา และวัสดุการพิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเอกสารของฝ่ายการพิมพ์ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผลิตแล้วและอยู่ระหว่างการรอส่งออกหรือรอจำหน่าย และงานเก็บรักษาเอกสารราชการของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการ
 9. ดำเนินการด้านการเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์ที่จัดซื้อและจัดหามาได้เพื่อรอการเบิกจ่ายไปใช้โดยเฉพาะวัสดุการศึกษา และวัสดุการพิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตเอกสารของฝ่ายการพิมพ์ รวมทั้งการเก็บรักษาเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผลิตแล้วและอยู่ระหว่างการรอส่งออกหรือรอจำหน่าย และงานเก็บรักษาเอกสารราชการของมหาวิทาลัย ซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการ
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และโอนข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ตลอดจนการทำคำสั่งเพื่อการข้างต้น การทำบัญชีอัตรากำลัง บัญชีถือจ่าย และงานฝึกอบรมด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 11. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสถิติ และทะเบียนประวัติ่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงงานทะเบียนประวัติ งานทำบัตรประจำตัว และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 12. ดำเนินการด้านสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายเงิน และความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่ข้าราชการและลูกจ้างพึงได้จากรัฐ การจัดหา และเพิ่มพูนสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานเป็นอย่างดี
 13. ดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ การติดต่อกับต่างประเทศ การประสานงาน และการเจรจา เพื่อขอรับหรือให้ความช่วยเหลือในทางการเงินและวิชาการจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ มูลนิธิ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ
 14. ดำเนินการด้านสารสนเทศและงานวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การวิจัยเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในทางบริหารของมหาวิทยาลัย
 15. ดำเนินการด้านการวางแผนหลัก อันเป็นแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมถึงการวางผังแม่บทที่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย และการวางแผนระยะยาวทางวิชาการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน บุคลากรและอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแม่แบบในการบริหารงานมหาวิทยาลัย
 16. ดำเนินการด้านการวิเคราะห์แผนและงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำแผนระยะสั้นในแต่ละช่วงเวลาโดยทั่วไป การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ การวิเคราะห์ถึงความต้องการด้านต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเตรียมการสำหรับการจัดทำงบประมาณทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย

 
     

จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th