รายการหลัก
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มต้นจากโครงการมหาวิทยาลัยเปิด สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบโครงการ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี (ในสมัยนั้น)
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องเป็นทางการครั้งแรก โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2522 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2522
 • งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี ครอบคลุมงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเทศสัมพันธ์ งานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน งานวางแผนหลัก และงานวิเคราะห์และงบประมาณ
 • เป้าหมายสำคัญ
  1. เพื่อให้หน่วยงานนี้ทำหน้าที่ทางการบริหารงานพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อเตรียมการและดำเนินการในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาอาคารที่ทำการและบริเวณที่จะใช้เป็นที่ทำการมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อทำการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี ทั้งในหมู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเองและกลุ่มประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบมหาวิทยาลัยเปิดและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
  4. เพื่อจัดหาและประสานงานการใช้ยานพาหนะ ในการใช้และขนส่งสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
  5. เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่จัดวางระบบและดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัย ตลอดจนระบบการเบิกจ่าย งานฎีกา การเก็บรักษาเงินสดย่อย และการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
  6. เพื่อดำเนินการด้านงานวัสดุและครุภัณฑ์ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็นที่ต้องใช้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้เป็นคลังวัสดุและศูนย์เก็บรักษาเอกสารทางราชการของมหาวิทยาลัย
  7. เพื่อจัดวางระบบและดำเนินงานด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ และงานสวัสดิการข้าราชการ
  8. เพื่อให้เป็นหน่วยกลางประสานงานการติดต่อและประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศ ตลอดจนเจรจาทำความตกลง เพื่อขอรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการกับต่างประเทศ
  9. เพื่อให้เป็นแหล่งกลางในการเก็บรวบรวมและสนเทศข้อมูลเบื้องต้น อันจำเป็นต่อการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการวิจัยสถาบันอันเป็นงานหลักและจำเป็นในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
  10. เพื่อจัดดำเนินการวางแผนหลักของมหาวิทยาลัยในระยะยาว ซึ่งรวมทั้งงานวางผังแม่บทสำหรับอาคารสถานที่ และการวางแผนทางวิชาการในด้านการเรียนการสอน บุคลากรและอื่น ๆ สำหรับใช้เป็นหลักในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  11. เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์แผน และวางรูปแบบในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

 
     

จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th