about funding form seminar database quality assurance webboard misc links
  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
  ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
    - แนวทางการขอรับทุน
    - การเสนอโครงการวิจัย
    - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
    - การรายงานผลการวิจัย
    - การส่งรายงานการวิจัย
  ทุนวิจัยทางวิชาการ/การศึกษาทางไกล
    - แนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
    - แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
    - กระบวนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
   
> ขั้นตอนก่อนดำเนินการวิจัย
> ขั้นตอนระหว่างดำเนินการวิจัย
> ขั้นตอนหลังการดำเนินการวิจัย
     
  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  แหล่งทุนวิจัยอื่นๆ
     
    << กลับหน้าแรก
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
1. หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยแล้วต้องทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
กับมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการวิจัยกำหนดตามแบบฟอร์ม
สวพ.05(1) หรือ สวพ. 05/ช(1) โดยแบ่งเงินอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับอนุมัติให้สอดคล้องกับ
ภาระงานออกเป็นสามงวด ดังนี้
งวดที่หนึ่ง เป็นจำนวนร้อยละ 30 ไม่รวมครุภัณฑ์
งวดที่สอง เป็นจำนวนร้อยละ 40 ไม่รวมครุภัณฑ์
งวดที่สาม เป็นจำนวนร้อยละ 30 ไม่รวมครุภัณฑ์
 
2. ให้ผู้วิจัยเก็บหลักฐานการรับและใช้จ่ายเงินไว้ประกอบการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย
 
3.โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยน้อยกว่า 1 ปี ให้แบ่งงวดเงินตามความเหมาะสม
ของโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับภาระงานที่จะดำเนินการในแต่ละงวด
 
4. โครงการวิจัยที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ให้แบ่งงวดเงินตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย
ให้สอดคล้องกับภาระงานที่จะดำเนินการในแต่ละงวด โดยให้จัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ปีต่อปี และให้แบ่งเงินออกเป็นสามงวดเช่นเดียวกัน
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2504-7777 ต่อ 7581-93
โทรสาร 0-2503-4898 E-mail : rdoffice@stou.ac.th