รายงานการวิจัย          บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น

ผู้วิจัย                        จุมพล  หนิมพานิช และบุญศรี  พรหมมาพันธุ์

 

 

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจความต้องการด้านการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล  2)  ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำไปสู่การรองรับการถ่ายโอนงานด้านการศึกษา  และการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น 3)  สำรวจความต้องการในด้านทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น 4)  สร้างระบบการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น  และ 5)  เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนา/เพิ่มทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น

                กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่อยู่ในเขต อบต. ทั่วประเทศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรและแรงงานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ  และกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการทำงาน  เครื่องมือได้แก่  แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหาผลการวิจัย  สรุปได้ดังนี้

1.       ความต้องการด้านการบริหารจัดการของ อบต. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกสภาองค์

การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  มีความต้องการด้านบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความต้องการด้านการบริหารจัดการในระดับปานกลาง  เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  รองลงมา ได้แก่ ด้านโครงสร้างและระบบงาน  ด้านความพร้อมของทรัพยากรทางการบริหาร  และด้านความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับชุมชน  องค์กรชุมชนและหน่วยงานของภาคราชการและภาคเอกชน

2.       ศักยภาพและความพร้อมในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำไปสู่

การรองรับการถ่ายโอนงานด้านการศึกษา  และการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อนำไปสู่การรองรับการถ่ายโอนงานด้านการศึกษา  และการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่นทุกเรื่อง  ได้แก่โครงสร้างและระบบงาน  การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ  การบริหารบุคคล การเงิน การคลังและพัสดุ  ความพร้อมของทรัพยากร  การมีส่วนร่วมของประชาชน  และความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับชุมชน  องค์กรชุมชนและหน่วยงานของราชการและเอกชน

                เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการทั่วไป  ได้แก่การระดมความร่วมมือและการประสานงานภายใน ภายนอก อบต. การจัดการความขัดแย้งการติดต่อสื่อสาร และการมีมนุษยสัมพันธ์

3.       ความต้องการในด้านทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่นด้านต้าง ๆ

3.1        ความต้องการด้านเกษตรอุตสาหกรรม  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน มีความ

ต้องการพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมโดยรวมในระดับปานกลางทุกด้าน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา  ได้แก่ ทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์  รองลงมาได้แก่ด้านการพัฒนาทางด้านการแปรรูปและการจัดจำหน่าย  ด้านทักษะการผลิต

3.2        ความต้องการด้านอุตสาหกรรมการผลิต กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการพัฒนา

ด้านอุตสาหกรรมการผลิต  ในระดับปานกลางทุกด้าน  เรื่องที่ต้องการพัฒนา  ได้แก่ ทักษะด้านการตลาด รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์และทักษะด้านการผลิต

3.3        ความต้องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมบริการ  กลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการ

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ  ในระดับปานกลางทุกเรื่อง

เรื่องที่ต้องการพัฒนาได้แก่ ทักษะด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านงานที่รับผิดชอบ

3.4        ความต้องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  กลุ่มตัวอย่าง มีความ

ต้องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ในระดับปานกลางทุกเรื่อง  เรื่องที่ต้องการพัฒนาได้แก่  ทักษะทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  รองลงมา ได้แก่ทักษะทางด้านการจัดการทั่วไป  และทางด้านงานที่รับผิดชอบ

4.       วัตถุประสงค์ของการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น

      ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่แรงงานในท้องถิ่น  ควรเน้นวัตถุประสงค์เพื่อ การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้  ทักษะและทัศนคติในการทำงาน รองลงมาได้แก่ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน

5.       การสร้างระบบหรือรูปแบบการพัฒนาทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่น

      ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบที่หนึ่ง  ได้แก่ การจัดให้มีกลไกระดับชาติ

ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มหรือทักษะแรงงานใน

ท้องถิ่น  โดยครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ด้านอุตสาห

กรรมการผลิต  ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ส่วนวิธีการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทำงานให้กับแรงงานในท้องถิ่น ผู้เชี่ยว

ชาญส่วนใหญ่มีความเห็นว่า วิธีการเพิ่มพูนหรือพัฒนาทักษะการทำงานให้กับแรงงานในท้องถิ่นของโครงสร้าง/กลไก ที่รับผิดชอบ ได้แก่ การส่งเสริมสถานประกอบการให้ความรู้ทักษะการทำงานแก่แรงงาน  รองลงมาได้แก่ การจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพูนทักษะการทำงาน  และการจัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มหรือพัฒนาทักษะการทำงาน และส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะใช้การฝึกอบรมเป็นแกน  แล้วใช้วิธีการอื่นเสริม

 

 

6.       กลยุทธ์ในการพัฒนาเพิ่มทักษะการทำงานให้แรงงานในท้องถิ่น  ผู้เชี่ยวชาญมี

ความเห็นสอดคล้องกันว่า  กลยุทธ์การพัฒนาการเพิ่มทักษะการทำงานของแรงงานในท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน (ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ด้านอุตสาหกรรมการผลิต ด้านอุตสาหกรรมบริการ และด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)  และด้านบริหารจัดการ (ทางธุรกิจเบื้องต้นและทั่วไป) ที่เหมาะสม คือกลยุทธ์ที่มีหลักการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และวิธีการชัดเจนที่จะทำให้หลักการและเป้าหมายบรรลุผล