ผลการสอบ ภาค ไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557  

updated 20/04/2558
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  

“การประกาศผลการสอบครั้งนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 แล้วยังไม่ได้รับแจ้งผลการสอบให้ติดต่อทาง
http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/STOUConnect/Categories.aspx

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th