ผลการสอบภาคซ่อม 2 และภาคพิเศษ/2557  

UPDATE 23/12/2015
กรุณาใส่เลขประจำตัวนักศึกษาหรือผู้เรียน 10 หลัก
  “การประกาศผลการสอบครั้งนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบเท่านั้น
สำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบภาคซ่อม 2 และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 แล้วยังไม่ได้รับแจ้งผลการสอบให้ติดต่อทาง
http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/STOUConnect/Categories.aspx

จัดทำโดย
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
Webmaster@stou.ac.th