กลับไปหน้าหลัก | ตั้งคำถาม  | login เจ้าหน้าที่
     เอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์ ต่อ ป.โท มหิดลได้ไหม
ผมมีข้อสงสัย ผมเข้าดู วทม ของ มหิดล แล้วเค้าระบุคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย ในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ ศึกษาต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี ในสาขาที่มีการศึกษาวิชาอินทรีย์เคมี และชีวเคมีหรือสรีรวิทยา จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2.2.1 และข้อ 2.2.2 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ การคัดเลือกเข้าศึกษาได้เป็นการเฉพาะราย ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะเคมีอินทรีย์ สรีรวิทยา เอกอาหารก็พอมีอยู่บ้าง... อยากถามผู้รู็ ว่า สามารถ ต่อ ป.โท ที่ม ดิดลได้ไหมครับ

ตอบ:
ยังไม่ได้รับการตอบ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบปัญหาการ Error ของ Program โปรดแจ้ง
Watcahret.kun@stou.ac.th


Copyright © 2013 Sukhothai Thammathirat Open University. Comments & Suggestions: webmaster@stou.ac.th