กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
และรับสมัครนักศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

การรับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
ภาคต้น
     ช่วงที่ 1    1 เมษายน - 20 มิถุนายน 2557
     ช่วงที่ 2    1 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2557
ภาคปลาย
1 พฤศจิกายน 2557 -16 กุมภาพันธ์ 2558
   
 
   
 
สมัครทางไปรษณีย์สามารถชำระเงินได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งด้วยระบบ Pay @ Post (ยกเว้น
ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน) เคาน์เตอร์เซอร์วิส และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

 

 

 

 

โครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 89
ขยายเวลารับสมัครเรียนถึง 31 ธันวาคม 2557

เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน 4 เดือน
สมัครทางไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ  หรือสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่...

ดาวน์โหลดใบสมัคร ฟรี
(ใบสมัครสามารถถ่ายเอกสารได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เฉพาะโครงการสัมฤทธิบัตร
โทร. 0 2504 7788, 0 2504 7231-6,
       0 2504 7711-12
โทรสาร: 0 2503 3379
e-Mail: ceoffice@stou.ac.th

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

 

Last updated : 01-Oct-2014 2:27 PM
© 2002-2012 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.