สาขาวิชาที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นทั้งหมด 11 สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่ากับคณะ รับผิดขอบงานด้านวิชาการ โดยแต่ละสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
 
     สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)  
          
          สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
          
          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และสนองความค้องการของสังคมและชุมชน
อ่านรายละเอียด....
 
 
     สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
          
          สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รับผิดขอบการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง บริหารธุรกิจ และบริหารรัฐกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการและการบริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และผู้บริหารด้านต่างๆ
อ่านรายละเอียด...
 

 

 
 
 
   สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)
 
          
          สาขาวิชานิติศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิชากฏหมายในรูปลักษณะต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านกฏหมายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)
 
          
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาพของบุคคล คุณภาพชีวิต ครอบครัว ประชนกรส่วนรวม ส่งเสริมการวิจัยและการบริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)
 
          
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และเน้นหนักในด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์แก่สาขาวิชาอื่นๆ ด้วย
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)
 
          
          สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านคหกรรมศาสตร์ รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคม
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)
 
          
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ให้กับข้าราชการและผู้ทำงานเกี่ยวข้องการการเมือง การปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสังคม รวมท้งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชาส่งเสิรมการเกษตรและสหกรณ์ (90)
 
          
          สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้สนใจทางด้านการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ให้มีความรู้ใหม่ๆ ทางการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นแหล่ง ความรู้ที่จะช่วยพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยให้มีคามรักในธรรมชาติและปรารถนาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)
 
          
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา และการชระชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)
 
          
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
อ่านรายละเอียด...
 
 

Last updated : 19-Jan-2012 10:46 AM
© 2002-2012
Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.