รายละเอียดโครงการ
     
ปีงบประมาณ : 2556
แผนงาน : แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมของ 12 สาขา
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาครูโดยใช้ชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

2. เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย :

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 80 คน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี

Download : HyperLink
     
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินการ
ผลผลิต (Output)      
 1. เชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ   คน 80 50
 2. เชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ  ร้อยละ 84.5 84.5
 3. เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 100
 4. เชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ บาท 116,080 70,900
 ผลลัพธ์ (Outcome)       
 1. เชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 83 83
 2. เชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ 84.5 84.5
     
     
 

@ Copyright 2011. Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved