สรุปผลสำรวจ
     
สรุปผลสำรวจความต้องการการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
     
 
1. ท่านมีความประสงค์ให้ มสธ. จัดอบรมบริการวิชาการด้านใด
 
ด้านจำนวน (คน)%
ด้านคุณภาพชีวิต1713.18
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม129.30
ด้าน Asean118.53
ด้านการศึกษา107.75
ด้านกฎหมาย107.75
ด้านการเกษตร96.98
ด้านเทคโนโลยี96.98
ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน86.20
ด้านสิ่งแวดล้อม75.43
ด้านส่งเสริมอาชีพ75.43
ด้านสาธารณสุข และสุขภาพ75.43
ด้านพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น64.65
ด้านบริหารจัดการ53.88
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง53.88
ด้านการท่องเที่ยว43.10
อื่นๆ21.55
 
ด้านอื่นๆ ประกอบด้วย
การเมือง
ด้านบริหารจัดการ
 
2. ท่านมีความประสงค์ให้ มสธ. จัดอบรมบริการวิชาการหัวข้อใด
 
VIFM
กฎหมายแรงงาน
การเขียนพินัยกรรม
การใช้เทคโนโลยีกับเด็กในวัยเรียน
การดูแลผู้สูงอายุด้านอาหารที่เหมาะสม
การทำงานอย่างมีความสุข
การประเมินความคุ้มค่า
การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม
การเมืองกับเยาวชน และทุจริตคอรับชั่นกับเยาวชน
การเมืองระบบประชาธิปไตย
การศึกษาอาเซี่ยนกับประเทศไทย
การส่งเสริมชุมชนให้น่าอยู่
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง
โครงการสนับสนุนห้องสมุดเคลื่อที่ประจภชุมชน (อำเภอละ 1 แห่ง)
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
ชีวิตหลังเกษียณ
ดนตรีเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
โปรแกรมเอ็กเซลแอดวานส์
เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ระบบบริหารยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับเยาวชน
สุขภาพ ครอบครัว สถาบันพระมหากษัตร์ย์
อาเซี่ยนกับภาษาสำหรับการท่องเที่ยว
 
 
     
     
 

@ Copyright 2011. Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved