แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning

*** โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุงต่อไป ***

ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในโมดูล

เลือกศึกษาในโมดุลที่ โมดูลที่ 1 โมดูลที่ 2 โมดูลที่ 3 โมดูลที่ 4 โมดูลที่ 5
ก่อนศึกษาโมดูลนี้ ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้ระดับใด มาก ปานกลาง น้อย
หลังจากศึกษาโมดูลนี้ ท่านมีความรู้ในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงใด มาก ปานกลาง น้อย ไม่เพิ่มขึ้น
 
ท่านเห็นด้วยกับรายการประเมินต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โปรดคลิกในช่องที่ตรงกับความคิดเห้นของท่าน
ส่วนที่ 1 ด้านบทเรียน
รายการประเมิน

มากที่สุด
5

มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกในการเข้าึข้อมูล
2. e-Learning ของโมดูลนี้ ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น
3. เนื้อหาเหมาะสมกับการนำเสนอ
4. ความยาวของโมดูลเหมาะสม
5. ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
6. การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพและข้อความ
7. รูปแบบบทเรียนกระตุ้นความสนใจ
8. ขนาด คุณภาพ และสีของตัวอักษรเหมาะสม
9. ขนาด และคุณภาพของภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมสวยงาม
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะ

 

---ดูข้อมูลทั้งหมด---

จัดทำระบบแบบสำรวจโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.