งานวิเทศสัมพันธ์
 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


1. การจัดทำหนังสือเดินทางราชการ
2. การตรวจลงตรา (วีซ่า)
3. ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
4. การขอหนังสือนำจากปลัดกระทรวจการต่างประเทศเพื่อจัดทำหนังสือนำขอมีวีซ่าเข้าประเทศที่จะเดินทาง
5. การขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
6. ขั้นตอนการชำระค่าสมาชิกสมาคมต่างประเทศ (งบประมาณแผ่นดิน)

- รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจ

- AAOU eBulletin 2017 

- แบบฟอร์มวิเทศสัมพันธ์
1. IF 01 ขอความอนุเคราะห์รับรองแขกชาวต่างประเทศ
2. IF 02 ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคภาษาอังกฤษ

- เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับภาษาอังกฤษ (STOU Brochure)

- คู่มือการเสนอโครงการด้านต่างประเทศและการขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์

- แบบฟอร์มการเสนอโครงการและขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์
1. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
2. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติการขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และประมาณการค่าใช้จ่าย
3. แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
4. ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินโครงการ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. แนวปฏิบัติการติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. 2556


- ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคม