งานวิเทศสัมพันธ์
 

 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มวิเทศสัมพันธ์
1. IF 01 ขอความอนุเคราะห์รับรองแขกชาวต่างประเทศ
2. IF 02 ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มการเสนอโครงการและขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์
1. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
2. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติการขอใช้งบประมาณกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และประมาณการค่าใช้จ่าย
3. แบบฟอร์มการเขียนรายงาน
4. แนวปฏิบัติการติดตามรายงานและการประเมิน
5. เกณฑ์การใช้งบประมาณวิเทศสัมพันธ์
6. แบบฟอร์มบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.1 แบบฟอร์มบันทึกทำหนังสือเดินทางราชการ
6.2 แบบฟอร์มบันทึกทำหนังสือนำขอวีซ่า
6.3 แบบฟอร์มบันทึกหนังสือนำเพื่อขอรับบัตรโดยสารเครื่องบิน

- เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฉบับภาษาอังกฤษ (STOU Brochure)