แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::นิติศาสตร์ ::.
กำหนดลงทะเบียนเนติ
  ผู้ตั้งคำถาม : ไตรภูมิ วันที่ Post : 15-05-2013 14:00  จำนวน Post: 130 ครั้ง

User: ไตรภูมิ
โพสต์: 130  ครั้ง
id Post 1012476
วันที่ Post : 15-05-2013 14:00User: ไตรภูมิ
โพสต์: 130  ครั้ง
id Post 1012478
วันที่ Post : 15-05-2013 14:07


 

ใบสั่งจองหนังสือรวมค ำบรรยำย
ข้าพเจ้า ...............................................................................................................................................................................
(เขียนตัวบรรจง)
เลขทะเบียนนักศึกษา ....................................................หรือหมายเลขบัตรประชาชน.......................................................
มีความประสงคข์อสงั่ จองหนงัสือ “รวมค าบรรยาย” ภำคหนึ่ง สมัยที่ ๖๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ โดยข้าพเจ้า
มารับด้วยตนเอง (ค่ำหนังสือรวมค ำบรรยำย1 ชุด มี16 เล่ม รำคำชุดละ 1,300 บำท)
รับทางไปรษณีย์ แบบธรรมดำ รำคำ 1,600 บำท (ค่าหนงัสือ+ค่าจดัส่ง ปณ. ชุดละ300 บาท)
รับทางไปรษณีย์ แบบ EMS รำคำ 2,500 บำท (ค่าหนงัสือ+ค่าจดัส่ง ปณ. EMS ชุดละ 1,200 บาท)
จ านวน........................ชุด เป็ นเงิน.....................................บาท (......................................................................)
(กรุณำกรอกที่อยู่ให้ชัดเจน ท้ังรับเองและไปรษณีย์)
ที่อย.ู่......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์ที่ท างาน........................................... มือถือ............................................................
หากมีการยา้ยที่อยขู่ า้พเจา้จะแจง้ใหส้ า นกัอบรมฯทราบทนั ที
ในกรณีที่ข้าพเจ้ามารับหนังสือด้วยตนเอง เมื่อข้าพเจ้าได้รับบัตรรับหนังสือที่ส านักอบรมฯ ออกให้ครบถูก
ต้องแล้ว ข้าพเจ้าจะมารับหนังสือภายใน 1 เดือน นบัแต่หนงัสือแต่ละเล่มออกจา หน่าย หากมารับเกินกา หนดดงักล่าว
หรือในกรณีบตัรรับหนงัสือเกิดความชา รุดหรือสูญหาย ขา้พเจา้ขอสละสิทธ์ิรับหนงัสือจากสา นกัอบรมฯ
(บตัรรับหนงัสือสูญหายทางสา นกัอบรมฯไม่รับผิดชอบ)
ลงชื่อ......................................................ผสู้งั่ จอง
การชา ระค่าสงั่ จองทางไปรษณีย์ใหส้ ่งโดยธนาณตัิหรือตวั๋แลกเงินไปรษณีย์ มาที่สา นกัอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณั ฑิตยสภา เลขที่ ๓๒/๒-๘ หมู่๑๖ ถนนกาญจนาภิเษกแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
สงั่ จ่ายไปรษณียต์ลิ่งชนั ในนามเลขาธิการสา นกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณั ฑิตยสภาโดยสา นกัอบรมฯ จะถือวนั
ประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสา คญั และส่งซองเปล่าติดแสตมป์มลูค่า ๑๗ บาท จ่าหนา้ซองถึงตวัท่านเองมาดว้ย เพื่อที่ทาง
ส านักอบรมฯ จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินกลบั มาใหผ้ สู้งั่ จอง (สามารถโหลดใบสั่งจองไดจ้ากทางอินเตอร์เน็ต)
ที่ http:// www.thethaibar.or.th
หมำยเหตุ1. เปิ ดรับจองส่งผ่ำนทำงไปรษณีย์ วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ปิ ดรับจองวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๕๖
2. เปิ ดรับจองที่แผนกต ำรำฯ วันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๖ ปิ ดรับจองวันที่ ๗ มถิุนำยน ๒๕๕๖

 

 

http://www.thethaibar.or.th/thaibarweb/fileadmin/DAM/2556/tamra_lae_kham_banyai/baichong_kham_banyai_1_66.pdf(ลิ้งใบสั่งคำบรรยาย)


User: ronin99s
โพสต์: 325  ครั้ง
id Post 1012716
วันที่ Post : 16-05-2013 09:25


รอ ผลสอบ ตุ้มๆ ต่อมๆ

ป้าย หน้า เนติ อาจจะขอเอกสาร เพื่อนๆ พี่ๆ มานั่งอ่านเล่นก่อน ผมเข้าสอบ สองขาแน่นอน แพ่ง อาญา

 

สู้ๆ ครับ


User: หนุ่มเมืองอำ
โพสต์: 1  ครั้ง
id Post 1013069
วันที่ Post : 17-05-2013 12:34


เพื่อนๆช่วยบอกด้วยครับการเรียนเนติฯสมัครเป็นนักศึกษากับสมัครสอบ ไปสมัครที่ไหน เรียนวิชาอะไรบ้าง ต้องไปเรียนด้วยตนเองใหม หรืออ่านหนังสือแล้วไปสอบอย่างเดียวเหมือนกับเรียน มสธ. จบ.มสธ.1/55 เพื่อน ๆ ช่วยชี้แนะหน่อยครับขอบคุณล่วงหน้าครับ

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช