แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::ศิลปศาสตร์ ::.
เลือกวิชา 10172 เป็นเลือกเสรี สำหรับ สาขาภาษาอังกฤษได้ไหมคะ?
  ผู้ตั้งคำถาม : MissP วันที่ Post : 25-05-2013 02:03  จำนวน Post: 12 ครั้ง

User: MissP
โพสต์: 12  ครั้ง
id Post 1015377
วันที่ Post : 25-05-2013 02:03


รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ว่าสามารถเลือกวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ เป็นเลือกเสรี สำหรับ สาขาภาษาอังกฤษได้ไหมคะ ? พอดีลองดูรายชื่อ วิชาที่อยากเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 84 ที่เวลาสอบไม่ตรงกับ 1/56 ที่ลงไว้ เเล้วสนใจอยากเรียนวิชานี้ค่ะ จะไปขัดกับว่ามีเนื้อหาคล้ายกันหรือเปล่าคะ กับวิชา 14213  การอ่านภาษาอังกฤษ 1 ที่เป็นวิชาแกน ? 

อีกอย่างคือ การลงวิชาพวก 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่ ในคู่มือบอกว่า มีการฝึกปฏิบัติทางภาษา ต้องทำยังไงบ้างคะ คือลงทะเบียนวิชานี้ไป เเล้วไปลงทะเบียนออนไลน์กับ url ที่ระบุในคู่มือเเล้วเลยใช่ไหมคะ ?


รบกวนด้วยค่ะพอดีว่าเพิ่งเรียนจริงๆ เป็นเทอมเเรก เทอมที่ผ่านมา ไม่ได้อ่านหนังสือไปสอบเลย ปรับตัวกับหนังสือที่เล่มหนามากๆๆ ไม่ทัน 5555 เหมือนหนังสือ 2 เทอมของ ม. อื่นมาเย็บรวมกันมั้งเพราะตัวละ 6 หน่วยกิต 555ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ  

User: 0
โพสต์: 648  ครั้ง
id Post 1015391
วันที่ Post : 25-05-2013 08:25

0

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอแนะนำว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ( เดิมรหัส 22222)....และชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ( เดิมรหัส 22322) เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

อ่านทีอาจารย์ เขียนใน ประกาศ

http://www.stou.ac.th/Schools/Sla/upload/Announcement(FreeElectives)_Draft1.pdf

 


 

 


User: 0
โพสต์: 648  ครั้ง
id Post 1015392
วันที่ Post : 25-05-2013 08:25

0

ตามที่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ได้สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี ว่าสามารถทาได้หรือไม่นั้น

ขอประกาศให้ทราบในเบื้องต้นว่า นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาต่างๆ ให้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ แม้ว่าชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็นชุดวิชาที่ประกาศอยู่ในเกณฑ์ห้ามลงทะเบียนเป็นชุดวิชาเลือกเสรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอแนะนาว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี เนื่องจากเป็นชุดวิชาที่พัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับชุดวิชาที่กาหนดไว้แล้วในโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 และชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 ตามลาดับ

ส่วนนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีไปแล้วนั้น ขอให้นักศึกษาติดต่อแจ้งข้อมูลเลขประจาตัวนักศึกษา พร้อมชื่อและชื่อสกุล ผ่านทางอีเมลมายังประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ ที่ jaraswat_stou@yahoo.com โดยด่วนที่สุด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้

อนึ่ง ขณะนี้สาขาวิชาศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการให้นักศึกษาได้ทราบต่อไป


User: 0
โพสต์: 648  ครั้ง
id Post 1015393
วันที่ Post : 25-05-2013 08:26

0

เรียน .............................................

ตามที่นักศึกษาได้แจ้งข้อมูลมาว่า นักศึกษาเป็นผู้หนึ่งที่ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ หรือชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีไปแล้วนั้น

โดยหลักการแล้ว 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นชุดวิชาที่มุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับชุดวิชาที่กาหนดไว้แล้วในโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 และชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 ตามลาดับ สาขาวิชาศิลปศาสตร์จึงเห็นควรเพิ่มคาแนะนาว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ควรลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ และชุดวิชา 10173 การเขียนภาษาอังกฤษ เป็นชุดวิชาเลือกเสรี

อย่างไรก็ดี เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 เพื่อใช้เป็นชุดวิชาเลือกเสรีไปแล้วก่อนที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์จะได้พิจารณาเพิ่มคาแนะนาข้างต้นแก่นักศึกษา ก็จาเป็นต้องปล่อยให้เป็นไปตามนั้นสาหรับนักศึกษากลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น เพื่อมิให้นักศึกษาเสียประโยชน์ แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาต่างๆ ให้ได้ครบถ้วนตามจานวนที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาษาอังกฤษ

อนึ่ง ขณะนี้สาขาวิชาศิลปศาสตร์อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการให้นักศึกษาได้ทราบต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลคาแนะนาในการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรีตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2556 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์)

ประธานคณะกรรมการบริหารชุดวิชาฯ


User: 0
โพสต์: 648  ครั้ง
id Post 1015395
วันที่ Post : 25-05-2013 08:35

0

ชุดวิชา 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ   เนื้อหา ซ้ำ กับ ชุดวิชา 14317  การอ่านภาษาอังกฤษ  2

ไมควร ลง วิชา 10172 เป็นเลือกเสรี

ชุดวิชา 14317การอ่านภาษาอังกฤษ  2  เป็นวิชา บังคับ ทีนักศึกษาเอกอังกฤษ  ต้องเรียน

แนะนำให้ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร   ให้เข้าใจ คะ


User: 0
โพสต์: 648  ครั้ง
id Post 1015399
วันที่ Post : 25-05-2013 08:40

0

วิชาที่มีรหัสวิชา 14.....   เชน วิชา   14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  เป็นวิชา ทีเรียน ทาง on- line   ต้องสง กิจกรรม เดียว  และกิจกรรม กลุม ทาง on -line  .... ตามกำหนด เวลา ทั้ง 15  โมดุล ทีระบบ d4lp

เข้าเรียน ที เวป นี้    http://d4lp.stou.ac.th/      


User: 0
โพสต์: 648  ครั้ง
id Post 1015430
วันที่ Post : 25-05-2013 10:59

0

วิชา 14111 เปิดเรียน ในเทอม 1/56  ในวันที 1 กรกฎาคม 2556

ถ้าลงทะเบียน จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ... ก็รอเปิดเทอม ลงทะเบียน เข้าเรียน ที่ ระบบ d4lp ในวันที 1 กรกฎาคม 56

 

ประกาศ วันเปิดภาคการศึกษา 1/2556 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556


การเรียนการสอนผ่านระบบ D4LP     http://d4lp.stou.ac.th ภาคการศึกษา 1/2556
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา  14111  14212 14215  14317  14318 14319 14320  14421  ยกเว้นชุดวิชา 14319
สามารถเข้าระบบได้ d4lp        ต
ั้งแต่  วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป


User: MissP
โพสต์: 12  ครั้ง
id Post 1015468
วันที่ Post : 25-05-2013 14:05


ขอบคุณค่่ะ  ต้องไปดูวิชาอื่นซะแล้ว 

User: MissP
โพสต์: 12  ครั้ง
id Post 1015469
วันที่ Post : 25-05-2013 14:09


พิมพ์จากมือถือตอบลำบากมากๆ แต่ขอบคุณมากๆนะค ได้มากกว่าที่ถามอีก  กระจ่างมากๆ 

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช