แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::รัฐศาสตร์ ::.
ต้องการแนวข้อสอบวิชา81311
  ผู้ตั้งคำถาม : ato9597 วันที่ Post : 15-10-2013 10:46  จำนวน Post: 5 ครั้ง

User: ato9597
โพสต์: 5  ครั้ง
id Post 1058678
วันที่ Post : 15-10-2013 10:46


ใครมีแนวข้อสอบวิชา81311 บ้างเราขอหน่อย

 


User: ประดู่แดง
โพสต์: 47  ครั้ง
id Post 1058888
วันที่ Post : 16-10-2013 08:36


โดยที่อาจารย์จะออกมา ๕ แนว ที่ซ่อมก็มี 1 แนวสถาบัน 2 แนวจิตวิทยา 3 แนวสาธารณะ 4 แนวกลุ่ม

 

81311 เลือกอธิบาย การศึกษาทางการเมือง ในด้าน ระบบ กลุ่ม สาธารณะ ประวัติศาสตร์ ให้อธิบายสาระสำคัญ และยกตัวอย่าง อธิบายให้เขากับเหตุการณ์

มีอัตนัย 1 ข้อ ถามให้ยกตัวอย่างทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ วิเคราะห์ทฤษฎีเข้ากับเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน

1. นโยบายสาธารณะ 2. งานเขียนและงานวิจัย รปศ. ในประเทศไทย 3. เรื่องระบบ 4. ตัวแปร 5. การวิเคราะห์ 6. ผลการวิจัย

7. กรอบ ความหมาย ของ รปศ ///ให้ยกตัวอย่างระบบรัฐศาสตร์มา 1 ระบบ วิเคราะห์ระบบที่ยกมาเข้ากับเหตุการณ์ทางการเมืองไทยปัจจุบัน

 

81311 หลักและวิธีศึกษาทางรัฐศาสตร์

แนวข้อสอบเป็นปรนัย 90 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ แต่มี 3 ข้อย่อย

สอบเมื่อภาคพิเศษที่ผ่านมาปรนัย 75 ข้อ อัตนัย 1 ข้อ (ข้อย่อย ๓ ข้อ)

ปรนัยออกตามเอกสารแต่ต้องอ่านอย่างละเอียด ส่วนอัตนัยที่ผ่านออกให้ นศ. เลือกระบบทางรัฐศาสตร์ มาหนึ่งระบบพร้อมอธิยายอย่างละเอียด และให้นำเหตุการณ์ทางการเมืองปัจจุบันมาอธิบาย

ต้องจำ” –ชื่อนักทฤษฎี-ชื่อนักรัฐศาสตร์ ใครพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ใครวางหลักไว้แบบไหน ใครสร้างตัวแบบ และ เนื้อหาทฤษฎีไว้อย่างนี้ อย่างนี้ - อย่างนั้น แล้วสามารถเชื่อมโยงหลักแนวคิดและวิธีการศึกษาที่มีมาแต่ยาวนานตั้งแต่สมัยโยนกประเทศ ให้ประติดประต่อกลายเป็นจังหวะดนตรีประสานเสียงทำนองเพลงรัฐศาสตร์ได้จบบทเพลงได้...การศึกษาแนวทางต่อแนวทาง-ยุคต่อยุค วิธีการต่อวิธีการ-หลักต่อหลัก ทฤษฎีต่อทฤษฎี แล้วจำแนกว่าตรงไหนHead –หัว ตรงไหน Hang –หาง ตรงไหนส่วนของตาอยู่ที่เป็นชิ้นเนื้อตรงกลาง

ยกตัวอย่างหัว

หน่วยที่ 1 พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

เป้าการตามล่า

1. พัฒนาการ ทิศทาง ลักษณะสำคัญ

2. ปัญหาและข้อโต้แย้ง

ออกตามล่า

1.1 การศึกษารัฐศาสตร์ยุคคลาสสิก (เชิงปทัสถาน) > ปรัชญาการเมือง > สิ่งที่ควรจะเป็น > ค่านิยม ปทัสถาน มุมมองของผู้ศึกษา > นิรนัย > ไม่แยกข้อเท็จจริงออกจากค่านิยม > เสนอแนะเท่า ๆ กับการอรรถาธิบายเชิงเหตุผล

1.2 การศึกษารัฐศาสตร์ในยุคสถาบัน > เน้นศึกษาสถาบันที่จัดตั้งเป็นทางการ > แง่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย > ทำความเข้าใจและหาข้อสรุปเชิงปฏิบัติ > ไม่มีเป้าหมายเชิงทฤษฎี > อุปนัย > มุมมองด้านกฎหมาย > การเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์

1.3 การศึกษารัฐศาสตร์ในยุคเปลี่ยนผ่าน > เกิดจากความพยายามของนักรัฐศาสตร์อเมริกันที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับการศึกษารัฐศาสตร์ > ยกระดับรัฐศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ > พยายามพัฒนาขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ให้แตกต่างจากสังคมศาสตร์สาขาอื่น > ปรับปรุงเทคนิคและขอบข่ายการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง > นำแนวคิดและวิธีการศึกษาของสาขาวิชาอื่น เช่น ฟิสิกส์ จิตวิทยา สถิติ เศรษฐศาสตร์ มาใช้

1.4 การศึกษารัฐศาสตร์ยุคพฤติกรรมศาสตร์ > ใช้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยวิเคราะห์แทนสถาบันการเมือง > นำวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาใช้มากขึ้น > ทฤษฎีเชิงประจักษ์ > ถูกเรียกว่าการปฏิวัติเชิงพฤติกรรมศาสตร์” > เกิดการนำแนวคิดทางทฤษฎีใหม่ ๆ มาใช้ในการศึกษารัฐศาสตร์

1.5 การศึกษายุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ > เป็นผลมาจากการต่อต้านการศึกษาเชิงพฤติกรรมการเมือง > ชี้จุดอ่อนของการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ > ต้องการให้นำความรู้ไปใช้ให้เป็น

ยกตัวอย่างหาง

หน่วยที่ 1 พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

เป้าการตามล่า

1. พัฒนาการ ทิศทาง ลักษณะสำคัญ

2. ปัญหาและข้อโต้แย้ง

ออกตามล่า

1.1 การศึกษารัฐศาสตร์ยุคคลาสสิก (เชิงปทัสถาน) > ปรัชญาการเมือง > สิ่งที่ควรจะเป็น > ค่านิยม ปทัสถาน มุมมองของผู้ศึกษา > นิรนัย > ไม่แยกข้อเท็จจริงออกจากค่านิยม > เสนอแนะเท่า ๆ กับการอรรถาธิบายเชิงเหตุผล

1.2 การศึกษารัฐศาสตร์ในยุคสถาบัน > เน้นศึกษาสถาบันที่จัดตั้งเป็นทางการ > แง่โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย > ทำความเข้าใจและหาข้อสรุปเชิงปฏิบัติ > ไม่มีเป้าหมายเชิงทฤษฎี > อุปนัย > มุมมองด้านกฎหมาย > การเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์

1.3 การศึกษารัฐศาสตร์ในยุคเปลี่ยนผ่าน > เกิดจากความพยายามของนักรัฐศาสตร์อเมริกันที่ต้องการสร้างเอกลักษณ์ให้กับการศึกษารัฐศาสตร์ > ยกระดับรัฐศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ > พยายามพัฒนาขอบข่ายและวิธีการศึกษารัฐศาสตร์ให้แตกต่างจากสังคมศาสตร์สาขาอื่น > ปรับปรุงเทคนิคและขอบข่ายการศึกษาให้สอดคล้องกับความเป็นจริง > นำแนวคิดและวิธีการศึกษาของสาขาวิชาอื่น เช่น ฟิสิกส์ จิตวิทยา สถิติ เศรษฐศาสตร์ มาใช้

1.4 การศึกษารัฐศาสตร์ยุคพฤติกรรมศาสตร์ > ใช้พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยวิเคราะห์แทนสถาบันการเมือง > นำวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาใช้มากขึ้น > ทฤษฎีเชิงประจักษ์ > ถูกเรียกว่าการปฏิวัติเชิงพฤติกรรมศาสตร์” > เกิดการนำแนวคิดทางทฤษฎีใหม่ ๆ มาใช้ในการศึกษารัฐศาสตร์

1.5 การศึกษายุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ > เป็นผลมาจากการต่อต้านการศึกษาเชิงพฤติกรรมการเมือง > ชี้จุดอ่อนของการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ > ต้องการให้นำความรู้ไปใช้ให้เป็น


User: ato9597
โพสต์: 5  ครั้ง
id Post 1058941
วันที่ Post : 16-10-2013 11:13


ขอบคุณค่ะ วิชานี้คุณสอบผ่านแล้วเหรอค่ะ

User: ประดู่แดง
โพสต์: 47  ครั้ง
id Post 1058943
วันที่ Post : 16-10-2013 11:21


2555 ไล่ 1 81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ S ลงทะเบียนเรียน

จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช