แจ้งปัญหาการเข้าใช้กระดานสนทนาที่ mail Watcharet.kun@stou.ac.th

พรบ คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก เพื่ออ่าน


  ค้นหาด้วย google       
สวัสดีคุณกำลังอยู่ใน Webboard Stou     ค้นหาข้อมูลกระดานสนทนา
หน้ากระทู้รวม
กลับหน้ากระดานสนทนา .::รัฐศาสตร์ ::.
ใบขับขี่ อย่าเชื่อรองนายกมากไป
  ผู้ตั้งคำถาม : BOND007 วันที่ Post : 21-10-2013 08:56  จำนวน Post: 159 ครั้ง

User: BOND007
โพสต์: 159  ครั้ง
id Post 1059750
วันที่ Post : 21-10-2013 08:56


ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน ! (สำคัญมาก !!!)
>>>ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน
>>>ตำรวจไม่สามารถยึดได้มีประโยชน์สำหรับผู้ขับขี่
>>>เมื่อเช้านี้ได้ฟังรายการ บันทึกสถานะการณ์ทางวิทยุแห่งประเทศไทย ตอน
>>>8.00 น. วันนี้มีการ
>>>สัมภาษณ์
>>> คุณจาตุรงค์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนครี
>>>เรื่องมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาล มีตอนหนึ่ง
>>>ที่ท่านพูดว่า ใบขับขี่เป็นทรัพย์สิน ตำรวจไม่สามารถยึดได้
>>>ตำรวจออกใบสั่ง ให้ไปเสียค่าปรับ ถ้าหาก
>>>ยึดใบขับขี่ ถือเป็นการลักทรัพย์
>>>แต่ความเป็นจริงทั้งในอดีตและในปัจจุบันนี้ เวลาตำรวจทางหลวง
>>>หรือตำรวจจราจร และแม้แต่ตำรวจสายตรวจ หรือตามด่านต่างๆ
>>>เวลาเรียกรถเพื่อตรวจ มักจะขอดู
>>>ใบขับขี่ และยึดเอาไป แล้วหาข้อหาให้
>>>บางทีก็ยึดแล้วเดินเข้าป้อมเพื่อให้คนขับรถเข้าไปเจรจาบางทีก็ยึดโดย
ไม่ให้ใบสั่งแต่บอกให้ไปเอาที่
>>>สถานี บางทีก็ยึดไปพร้อมออกใบสั่ง
>>>เพื่อให้ไปเสียค่าปรับประชาชนส่วนใหญ่งงวิธีการปฏิบัติของตำรวจ
>>>ต่อ
>>>ไปถ้าตำรวจจะยึดใบขับขี่ ต้องไม่ยอมให้ไป ถ้าตำรวจเอาไปจริงๆ
>>>ต้องแจ้งความข้อหาลักทรัพย์
>>>เวลาทำผิดกฏจราจร ตำรวจก็ให้ใบสั่งได้อยู่แล้ว
>>>และใบสั่งมีความสำคัญมาก ผู้รับต้องไปเสียค่าปรับ
>>>ถ้าไม่ไปทางราชการก็มีมาตรการที่จัดการอยู่แล้ว
>>>เช่นไม่ต่อทะเบียนตัดคะแนน เมื่อได้อ่าน และรู้เช่น
>>>นั้นแล้ว กรุณาส่งต่อ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียอารมณ์
>>>ในเวลาขับรถ เพื่อความปลอดภัย

User: preeda
โพสต์: 2629  ครั้ง
id Post 1059757
วันที่ Post : 21-10-2013 09:37


อ่านในพรบ.จราจรแล้วตำรวจมีอำนาจ ยึดใบขับขี้แต่ต้องออกใบแทน  แต่ในประเด็นที่ไม่ได้ตั้งด่านตรวจที่เป็นด่านตรวจ  จู่มาแคาะกระจกขณะติดไฟแดง แล้วมาขอดูใบขับขี่ ตรงนี้ใช้อำนาจอะไรของตำรวจจราจร น่าติดตามครับ เพราะคดีทุกคดีต้องขึ้นศาล
และศาลต้อง..
ตัดสินว่าผิด แต่คดีจราจร ผิดหรือไม่ผิด ตำรวจจราจรตัดสินเอง มิใช่ศาล อำนาจตรงนี้ น่าแก้ไข เพราะเราไม่ผิดตำรวจบอกผิด และออกใบสั่ง ขั้นตอนตรงนี้เป็นช่องวาง และเป็นร้อยร้าวของความยุติธรรม..

User: BOND007
โพสต์: 159  ครั้ง
id Post 1059835
วันที่ Post : 21-10-2013 14:38


      

มาตรา ๑๔๐ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ก็ให้ติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย

สำหรับความผิดที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบ

ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง

ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือทำการเปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที

ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทำผิดดังกล่าวเว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่

การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทำตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนด      

 

                        พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสาเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที

                        


User: จำเลย
โพสต์: 325  ครั้ง
id Post 1060014
วันที่ Post : 22-10-2013 16:28


รองนายกพูดจริงหรือครับ?......... ผมไม่อยากจะเชื่อเลย 555+

 


User: จำเลย
โพสต์: 325  ครั้ง
id Post 1060018
วันที่ Post : 22-10-2013 16:45


ใบขับขี่ถ้าจะมองว่าเป็นทรัพย์ก็ไม่ผิด แต่ตลก เพราะถ้าเป็นทรัพย์เราจะตีราคาเท่าไหร่ดี ค่าพลาสติกทำการ์ด ค่ารูปถ่าย และแถบแม่เหล็ก ผมตีให้ไม่เกิน 25 หรือ 50 บาท.... จริงๆแล้วตามกฎหมายทรัพย์จะมีราคาเท่าไหร่ก็ได้จะบาทเดียวหรือสตางค์เดียวก็เป็นทรัพย์ได้แต่ผมมองว่าตลก

กรณีใบขับขี้ถ้าจะตั้งข้อหาลักทรัพย์ มันจะเพี้ยนไปกันใหญ่เพราะลักทรัพย์คือการเอาไปเสียในลักษณะที่ต้องแย่งการครอบครอง, ถ้าเอากันซึ่งๆหน้าคือถ้าลักทรัพย์ซึ่งหน้าเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์ แต่ต้องมีเจตนาทุจริตประกอบ ท่านรองนายกตั้งขอหาลักทรัพย์เชียว......ดีนะที่ไม่ได้ข้อหากรรโชกทรัพย์ ก็ตำรวจพกปืนด้วย น่าจะตั้งข้อหาปล้น หรือ กรรโชกทรัพย์นะท่านรองนายก 55555+

ขำดีครับ

ปล. อยากให้ท่านรองนายกมองใบขับขี่เป็นเอกสารก็จะดีนะครับ แต่ถึงจะเป็นการเอาไปซึ่งเอกสารของผู้อื่นก็ไม่ผิดตามปอ.  188 อยู่ดี เพราะไม่เกิดความเสียหายแก่ประชาชน.....ผมว่าครม.นี้มีคนปัญญาอ่อนแยอะจริงๆ 5555+


จัดทำโดย
สำนักคอมพิวเตอร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช