ระบบฯ ขัดข้องกำลังเร่งแก้ไข สามารถยืนยันการชำระเงินภายหลังวันที่ 1 ก.ย.