แบบสอบถามความคิดเห็นต่อโครงการบูรณาการการศึกษาพยาบาลทางไกล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช*** โปรดคลิกรายการข้อมูลให้ครบทุกข้อตามความ
เป็นจริง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป ***

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ ชาย หญิง
อายุ
อาชีพ
เป็นนักศึกษา มสธ. เป็น ไม่เป็น
สถานที่ใช้อินเทอร์เน็ต ที่บ้าน ที่ทำงาน ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
ภูมิลำเนา
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อการนำเสนอโครงการ
ประเด็น
ท่านมีความพอใจในระดับใด

มากที่สุด
5

มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1. รูปแบบการนำเสนอ
2. เนื้อหาของโครงการ
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาโครงการ
4. สะดวก ง่าย และรวดเร็วในการเข้าโครงการ
5. ความพึงพอใจโดยรวมของท่าน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

 

---ดูข้อมูลทั้งหมด---

Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.