บทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
1. รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต
2. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
3. นายแพทย์อมร นนทสุต
4-5. รศ.กันยา กาจนบุรานนท์ และ
รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
6. รศ.วารี ระกิติ
7. รศ.พรจันทร์ สุวรรณชาต
8. รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์
9. ผศ.ดร.กรองกาญจน์ สังกาศ
10. คุณจินดา ศรีไสว
11. ดร.มะลิ วิมาโน