บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญ
ของการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล

 
     ความเป็นมาของการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล

     นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา (พ.ศ.2488) ประเทศไทยเกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข
ทั้งแพทย์และพยาบาลอย่างรุนแรง โดยเฉพาะพยาบาลมีการขาดแคลนมากที่สุดและ ได้ทวีความรุนแรงมากเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ
จนเป็นที่ยอมรับว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาล เป็นอุปสรรคอันสำคัญยิ่งในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการขยาย และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลควบคู่ไปด้วยกัน
รัฐบาล และหน่วยราชการองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกยุคทุกสมัยได้พยายามที่จะแก้ไขวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลนี้มาโดยตลอด
หากแต่ปัญหาได้รับการแก้ไขเฉพาะจุดในบางเรื่อง และบางเวลาก็ได้รับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อขยายการให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุขให้สามารถครอบคลุมประชากรที่มีอยู่เท่านั้น

     รองศาสตราจารย์ สายหยุด นิยมวิภาต ผู้ทรงคุณวุฒิและกิติเมธีของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบุกเบิกการจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล มสธ.
ได้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ว่า “การแก้ปัญหาวิกฤตการขาดแคลนพยาบาลในยุคหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงทำได้เพียงการเพิ่ม
กำลังการผลิตพยาบาลด้วยการเปิดโรงเรียนพยาบาล ซึ่งได้มีการก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยขึ้นเป็นแห่งแรก
ที่โรงพยาบาลกลาง เมื่อ พ.ศ.2498 โดยการริเริ่มของ พันโทหลวงนิตย์ เวชชวิสิสต์ อธิบดีกรมการแพทย์ในสมัยนั้น
แล้วขยายต่อไปที่จังหวัดพิษณุโลก จนกระทั่งในที่สุดมีวิทยาลัยพยาบาลเกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทย”