บทที่ 2 การศึกษาระบบเปิดและการจัดการศึกษาทางไกล
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

     การศึกษาในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีต้นกำเนิดจากการจัดการศึกษาทางไกลซึ่งเริ่ม
มีครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2379 ในประเทศอังกฤษ และมีการพัฒนากันต่อมา จนถึงปัจจุบันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก
ทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ในบทนี้ จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของปรัชญา แนวคิด และหลักการจัดการ
ศึกษาทางไกลของต่างประเทศ และประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาลที่นำมาสู่การจัดการศึกษา
พยาบาล ในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     "แนวคิด ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาระบบเปิดและการจัดการศึกษาทางไกล"

     "พัฒนาการของการศึกษาทางไกล"

     "ลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกล"

     "การจัดการศึกษาในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"

     "การจัดการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล"