บทที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

     ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีดำริที่จะจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้วยปัญหา ที่ประเทศไทย
ในขณะนั้นมีความขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาพยาบาล
ที่มีความขาดแคลนขั้นวิกฤติจึงมีความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องผลิตบุคลากรทางด้านนี้ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของ
ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงเห็นสมควรสนับสนุนในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลกรด้านสาธารณสุข
สภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำโครงการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพตามคำสั่งที่ 9/2522
ลงวันที่ 16 เมษายน 2522 และคำสั่งที่ 49/2522 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2522

     "การเตรียมการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์"

     "โปรแกรมการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง 2 ปี)"

     "การผลิตเอกสารการสอน"

     "การศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาลในระบบการสอนทางไกล"

     "การจัดการศึกษาภาคปฏิบัติการพยาบาล"

     "การดำเนินการสอนภาคปฏิบัติ"

     "ประสบการณ์การสอนภาคปฏิบัติโดยอาจารย์สอนเสริม"

     "ความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล"

     "การก่อตั้งชมรมบัณฑิตพยาบาลศาสตร์"

     "การขยายโอกาสการศึกษาพยาบาลสู่พยาบาลไทยในต่างประเทศ"