บทที่ 4 การจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และการดำเนินงาน

 

     นับตั้งแต่ปี 2527 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแขนงวิชาพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา และดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ภายใต้การบริหารงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประชาชนและประเทศชาติในงานด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในแวดวง
วิชาชีพการพยาบาลและแวดวงอื่นทั่วไป เห็นได้จากมติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ที่เห็น
ชอบนโยบายและมาตรการการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลศาสตร์ระยะต่างๆ ตามข้อเสนอของทบวง
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้โดยมีข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันต่างๆ
และที่ระบุถึงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่า เห็นสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดได้มีส่วนร่วมในการผลิต
พยาบาลวิชาชีพให้มากขึ้น

     "เหตุผลของการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์"

     "กระบวนการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์"

     "สรุปความเป็นมาการจัดตั้งสาขาวิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์"

     "การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลศาสตร์"

     "การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต"