บทที่ 5 บทสรุปการจัดการศึกษาพยาบาลทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และข้อเสนอแนะ

 

      การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีการพัฒนามา
โดยตลอด นับจากการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (2 ปี) เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาพยาบาลหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล
อนามัยชั้นหนึ่ง ต่อมาได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรพยาบาลระดับต้นได้เข้าศึกษาตั้งแต่
พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา ซึ่งพยาบาลกลุ่มนี้มีเป็นจำนวนมากและได้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนในส่วนภูมิภาคของกระทรวง
สาธารณสุข แต่ไม่สามารถลาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแบบมีชั้นเรียนได้

     "การดำเนินการจัดการศึกษาพยาบาลทางไกล"

     "ความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนพยาบาลในระบบการสอนทางไกล"

     "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนพยาบาลในระบบการสอนทางไกลในอนาคต"