บทนำ

 

     การพยาบาลเป็นบริการทางวิชาชีพ ซึ่งวางอยู่บนรากฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่พยาบาลทุกคนต้องใช้ความรู้ทางการ
พยาบาลอย่างมีทักษะและศิลป์ในการปฏิบติการพยาบาล เพื่อให้การดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลทั้งที่ปกติหรือ
เจ็บป่วย การพยาบาลต้องทำกับชีวิตมนุษย์และต้องยึดเป้าหมายว่า ผู้ใช้บริการจะต้อง มีความมั่นคงในชีวิตด้วยความปลอดภัย
และสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

     ในช่วงแรกของ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล การแก้ไขปัญหาความขาดแคลนพยาบาลดังกล่าวกระทำได้โดยการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งการพัฒนาในขณะนั้นมีหลากหลายวิธี เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น แต่ก็ล้วนเป็นการดำเนินการ แบบเผชิญหน้า ต้องลางานไปเป็นระยะ ทำให้บุคลากรยิ่งขาดแคลน
มากขึ้นและสร้างภาระหนักในการทำงานให้แก่ผู้ที่ต้องทำงานแทนบุคลากรที่ไปฝึกอบรม หรือลาไปศึกษาต่อ ด้วยเหตุนี้
จึงมีการเสนอทางเลือกหนึ่ง คือ การนำระบบการศึกษาทางไกลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลของ
ประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เห็นความสำคัญของ
ปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำริให้มีการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
โดยการขอความร่วมมือจากนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพยาบาลและที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมกันกำหนดปรัชญา ดำเนินการ พัฒนาหลักสูตร และจัดระบบการเรียนการสอนในระบบการสอนทางไกล