โครงการจัดตั้งสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

 

     - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์