คำนำ

 

     โครงการบูรณาการระบบการศึกษาพยาบาลทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นโครงการที่เกิดจาก
การเห็นความสำคัญและคุณค่าของนวัตกรรมการศึกษาพยาบาลทางไกล โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์
สายหยุด นิยมวิภาต กิตติเมธีของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้มีคุณุประการสูงสุดของวิชาชีพ ท่านหนึ่ง และได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ในการให้แนวคิด ข้อมูลรายละเอียดในการจัดทำโครงการบูรณาการศึกษา พยาบาลทางไกล โดยมีรองศาสตราจารย์พรจันทร์ สุวรรณชาต เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อหา โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม ประวัติความเป็นมาของกระบวน การจัดทำนวัตกรรมการจัดทำการศึกษาพยาบาลในระบบทางไกล สำหรับเป็นบทเรียนและ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อธำรงรักษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนพยาบาลตาม
ปรัชญาการศึกษาทางไกลในการจัดการศึกษาในระดับสูงต่อไป และเพื่อเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนพยาบาล
ในระบบการศึกษาทางไกลบนเว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช