> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร : คุณภาพ ประทับใจ นวัตกรรมใหม่ มืออาชีพ วันที่  ๑๓ และ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๐ คลิก
> รายงานผลโครงการศึกษาดูงานเรื่อง การบริการวิชาการแก่สังคม และอุทยานการเรียนรู้ วันที่ 4-5 สิงหาคม 59 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิก
> แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักการศึกษาต่อเนื่องสู่ HPO ช่วงที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 คลิก
> รายงานผลโครงการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักการศึกษาต่อเนื่องสู่ HPO ช่วงที่ 2 วันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 คลิก
> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน คลิก ระดับชำนาญการ คลิก ระดับชำนาญการพิเศษ คลิก
> ตัวอย่าง เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและผลงานบุคลากร สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> ขั้นตอนการดำเนินงานขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นบุคลากร สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> ตัวอย่าง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของข้าราชการ สังกัดสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปฯ มสธ. คลิก
> ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> การจัดทำคู่มือและวิจัย R2R รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. คลิก
> มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น มสธ. คลิก
> พจนานุกรมสมรรถนะบุคลากร สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คลิก
> รายงานผลการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม และอุทยานการศึกษา วันที่ 18 กันยายน 58 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร คลิก
> รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงปฏิบัติ วันที่ 27 ตุลาคม 57 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารตรีศร คลิก
> รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นพิธีกรฝึกอบรมมืออาชีพ วันที่ 24-25 เม.ย. 57 คลิก
> บุคลากรสานักการศึกษาต่อเนื่องได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 ม.ค. 57 คลิก
> รายงานผลการศึกษาดูงาน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 25 – 27 ก.ค. 56 คลิก
> การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง คลิก
> มาตรฐานการให้บริการของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พศ. 2556 คลิก
> ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิก