ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
การสอนเสริมและฝึกปฏิบัติ
..อ่านต่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารการสอน
..อ่านต่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้ E-mail สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทำแบบสอบถามเรื่องการสำรวจความพึงพอใจด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน
..อ่านต่อ 17 พฤษภาคม 2561

..อ่านต่อ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักบริการการศึกษา
..อ่านต่อ 17 ตุลาคม 2561
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

..อ่านต่อ 28 มิถุนายน 2561
สำนักบริการการศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการพัฒนางานด้านนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
..อ่านต่อ 21 มิถุนายน 2561
รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รับสมัครนักกีฬา มสธ. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
..อ่านต่อ 30 เมษายน 2561
สำนักบริการการศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรุ้เรื่องการเขียนโครงร่างองค์กร
9-19 เมษายน 2561 สำนักบริการการศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรุ้เรื่องการเขียนโครงร่างองค์กร..อ่านต่อ 10 เมษายน 2561
การประชุมระดับนโยบายระหว่างกรมราชฑัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักบริการการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมระดับนโยบาย ระหว่างกรมราชฑัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช..อ่านต่อ 9 เมษายน 2561
บริจาคทุนการศึกษาได้ ง่ายนิดเดียว..
..อ่านต่อ 5 เมษายน 2561
12


ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin