พันธกิจ

รับผิดชอบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร การจำแนกเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอหนังสือ การออกเลขที่หนังสือ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญ การรับฝากเก็บเอกสารกึ่งกระแสการใช้งาน ตลอดจนการดำเนินการทำลายเอกสารราชการและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการ

การให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

๑. รับหนังสือราชการภายในและภายนอก แล้วจำแนกส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดส่งหนังสือราชการของกองกลางให้หน่วยงานภายในและภายนอก
๓. บริการรับส่งหนังสือราชการภายนอก(กรณีเร่งด่วน) โดยรถจักยานยนต์
๔. บริการค้นหาเอกสารสำคัญและสำเนาคู่ฉบับที่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลางลงนาม
๕. แจ้งเวียนหนังสือราชการในความรับผิดชอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. รับฝากเก็บหนังสือราชการที่ยังไม่ถึงเวลาทำลายของทุกหน่วยงาน
๗. ดำเนินการทำลายเอกสารราชการและสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการของทุกหน่วยงาน

ภารกิจหลัก

๑. ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าทั้งภายนอก – ภายใน ของมหาวิทยาลัย
๒. ลงทะเบียนส่งหนังสือภายนอก – ภายใน และจัดส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์ทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์
๓. ออกเลขที่คำสั่งและหนังสือภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองกลางลงนาม)
๔. เก็บรักษาต้นฉบับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสำเนาคู่ฉบับหนังสือราชการภายนอก-ภายใน ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นการถาวร ให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้
๕. จัดทำสำเนาหนังสือเวียนแจ้งภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในระบบเอกสาร กระดาษ และระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๖. ประสานงานกับสำนักคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลบนระบบฐานข้อมูล ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งมหาวิทยาลัย และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย ลงในระบบปฏิบัติการ BRS และระบบการเวียนแจ้งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงใน WEB PAGE เผยแพร่บนระบบ INTRANET ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการจัดวางระบบค้นหาเอกสารของมหาวิทยาลัยในระบบอิเล็กทรอนิกส์
๗. จัดทำหนังสือโต้ตอบทั้งภายนอกและภายในของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสารบรรณ กองกลาง  และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง
๘. จัดเก็บเอกสารราชการของงานสารบรรณที่อยู่ในระหว่างการใช้งาน และเอกสารที่ยังไม่ครบกำหนดทำลาย  โดยจัดเป็นระบบหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการค้นหาอ้างอิง
๙. เก็บรักษาเอกสารราชการที่ยังไม่ครบอายุการทำลายของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
๑๐. ทำลายสิ่งพิมพ์ที่ไม่ใช้ประโยชน์ในราชการและทำลายเอกสารราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ปีละ ๑ ครั้ง

Facebook งานสารบรรณ