กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

 

 

 

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7                                                 

                      

 ติดต่อหน่วยงานภายนอก  มสธ หรือค้นหาแบบฟอร์มต่างๆ.

 
ani152.gifมหาวิทยาลัยต่างๆ ani152.gifส.ก.อ. ani152.gifกระทรวงต่างๆ ani152.gifสำนักงาน ก.พ. ani152.gifก.พ.ร.
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่งอาจารย์
ani152.gifกรมบัญชีกลาง

ani152.gifสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง /
การตรวจลงตราปรเภทต่างๆ

ani152.gifกระทรวงแรงงาน /แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานฯ-1/ ฟอร์ม-2 ani152.gifใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
                                                 

    
 
 

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ สำนักบริการการศึกษา
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ
ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย
  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยหรือเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยยานพาหนะ กองกลาง

  คลิกที่นี่
   
ประกาศ

ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

- ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ฝ่ายวิศกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร สำนักนักเทคโนโลยีการศึกษา

  คลิกที่นี่
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   
ประกาศผลสอบข้อเขียนและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งบรรณารักษ์์
ประกาศ ผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติคอมพิวเตอร์ เพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
ผลการสอบภาคทฤษฏีลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

  คลิกที่นี่
   

TOP

ประกาศ

   แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ฝ่ายเทคนิค สำนักบรรณสารสนเทศ

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักมหาวิทยาลัย

-ตำแหน่งสถาปนิก สังกัดงานอาคารสถานที่

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ(เพิ่มเติม)

 - ตำแหน่งช่างวางรูปฟิล์ม สังกัดสำนักพิมพ์

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

NEW ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้

รายการ

การทดสอบภาษาอังกฤษ

คะแนนขั้นต่ำ

วุฒิปริญญาเอก

วุฒิปริญญาโท

TOEFL  Paper

550

510

TOEFL CBT

213

180

TOEFL IBT

79

64

CU-TEP

75

60

IELTS

6.5

5

TOEIC

700

600

คลิก ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครโดยวิธีการสมัครด้วยตนเองและไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61

ประกาศรับสมัครโดยวิธีการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. - 10 ส.ค. 61 ทาง https://stou.thaijobjob.com

** แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์สำหรับกลุ่มที่ 2 เดิมวันที่ 17 ส.ค. 61 เป็น 21 ส.ค. 61 **

 
   

TOP

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

  - ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ

  - ตำแหน่งช่างวางรูปแบบฟิล์ม

  - ตำแหน่งช่างทำเล่ม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้

 - ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

 -ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิดที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงาน

 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสถาปนิก และตำแหน่งวิศวกรไฟ

 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ตารางสอบ 6 ตำแหน่ง

ตารางสอบ 16 ตำแหน่ง

ข้อปฏิบัติในการสอบ

 

*หมายเหตุ

 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสอบ

1.บัตรประจำตัวสอบพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยติดรูปขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรปะจำตัวสอบให้ครบถ้วน

2.บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมีรูปถ่าย และเลขปรำจำตัวประชาชน 13 หลัก(ฉบับจริง) และบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ

-พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ คลิกตรงนี่

 

 
   

TOP
มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่.
   

TOP
ครปอ. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561)
  คลิกที่นี่
   

TOP
ป.ป.ส. (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561) "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเพื่อจ้างบุคคลเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

 (ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)

ใบสมัคร

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น! ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค-5 มิ.ย.2561)

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย หลายอัตรา

- ประกาศฯ สอบแข่งขันพนักงานฯ 16 ตำแหน่ง

- ประกาศฯ สอบแข่งขันเพื่อย้ายข้าราชการ/พนักงานฯ 3 ตำแหน่ง

- ประกาศฯสอบคัดเลือกพนักงานฯ 2 ตำแหน่ง

- กรอกใบสมัคร online ที่นี่

 
   

TOP
ประกาศ

รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา

         -ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย

  รายละเอียด
   

TOP
ประกาศ

NEWรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ

  -ลูกจ้างประจำเงินรายได้

    1.1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  -ลูกจ้าประจำลักษณะพิเศษ

   1.2 ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

   1.3 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตัดกระดาษ จำนวน 1 อัตรา

   1.4 ช่างวางรูปแบบฟิล์ม จำนวน 2 อัตรา

   1.5 ช่างทำเล่ม จำนวน 1 อัตรา

  รายละเอียดการสมัคร
   

TOP
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ และลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพ่อครัว ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและห้องประชุม และตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนา
  คลิกที่นี่
   

TOP
ขอเชิญบุคลากรและข้าราชการบำนาญรับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2561 และพบแพทย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   

TOP
ประกาศ
เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและประชุม และตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเงินรายได้

       ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิกที่นี่
   

TOP
ประกาศ

ผลการสอบภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติลูกจ้างประจำเเงินรายได้

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและห้องประชุม และตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

  คลิกที่นี่
   

TOP
เลื่อนประกาศฯ
** เลื่อนประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาต่างๆ และ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เป็นวันที่ 23 มีนาคม 2561 **
 
   

TOP
NEWรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำเงินรายได้และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายห้องพักและห้องประชุม และตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม
  คลิกที่นี่
   

TOP
ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
- แบบฟอร์มโปรแกรม 1
- แบบฟอร์มโปรแกรม 2
- แบบฟอร์มโปรแกรม 3
- แบบฟอร์มโปรแกรม 4
- รายการตรวจพิเศษ ชำระเงินเพิ่ม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แบบฟอร์ม ดูรายละเอียด

 
   

TOP
ประกาศ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยจัดจำหน่าย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์

คลิกที่นี่

 

 
   

TOP
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์

1. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ (Code of Ethics)

2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา

 
   

TOP
ติดต่อสอบถามข้อมูล

กองการเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  02-503-2999 , 02-504-7131 หรือเบอร์ภายใน 7131
 • งานธุรการ  02-504-7132 หรือหมายเลขภายใน 7132
 • งานบริหารงานบุคคล 02-504-7133  หรือหมายเลขภายใน 7133,7169,7150,7168,7170, 7957,7960
 • งานสวัสดิการ 02-504-7134 หรือหมายเลขภายใน 7134
  • ห้องพยาบาล  02-504-6905 หรือหมายเลขภายใน 6905
  • ห้องผลิตน้ำดื่ม  02-504-7136 หรือหมายเลขภายใน 7136
 • งานทะเบียนประวัติ  02-504-7137 หรือหมายเลขภายใน 7137 ,7178
 • งานพัฒนาบุคลากร  02-504-7138 หรือหมายเลขภายใน 7138
 • งานวินัยและนิติการ  02-504-7139 หรือหมายเลขภายใน 7139
 • หมายเลขส่วนกลางของกองและโทรสาร  02-5033617
Email: pa.proffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 3