กลับหน้าแรก มสธ.
Personnel Division
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | บุคลากรผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ประกาศ ข่าวและสาระน่ารู้สถิติข้อมูล | ภาพกิจกรรมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง |
Administrator

 

 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่


นายมนตรี วิเชียรมณี

งานธุรการ

วาสนา  ชูราศรี
หัวหน้างานธุรการ
สำรวม อุดมศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
วิไลลักษณ์ ดีถนัด
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 
 
งานบริหารงานบุคคล
 

 

 

 

 

 

รัตนา ยังศิริ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

เสาวนีย์  มานะ
บุคลากรชำนาญการ 

สุประวีณ์ อิสระมโนรส
บุคลากรชำนาญการ

 

 

 

 สมศรี ส่งศรีบุญสิทธิ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ปภัชญา  มีสมบูรณ์
บุคลากรปฏิบัติการ

 ปณัต  วรรณวิจิตร
บุคลากรปฏิบัติการ

งานทะเบียนประวัติ

 

ยุพา  วรรณศิริ

หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

สุภาวิตา  อุดมสันต์
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
 
ภารดี นันทโพธิ์เดช
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
งานสวัสดิการ
นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน
หัวหน้างานสวัสดิการ
นิภรณ์  วัฒนานุกูลกิจ
พยาบาลชำนาญการ
จิระวดี  ศิริกุลพิพัฒน์
พยาบาลปฏิบัติการ

กนกรัตน์ ณ นคร
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

สุเมธ  เรืองธนู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โนรี  สนธิวงศ์
คนงาน

สัมพันธ์  มีเดช
คนงาน

รชต  เพ็ญสาดแสง

ช่างเทคนิค

นิศากร  สิทธิวงศ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วงเดือน  สุ่มมาตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.