HOME

 ประกันคุณภาพ

 

รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2554
(1 กรกฎาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)คำนำ

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเอง
    องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ
             ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)
   
   
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
             ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ.4.1)
             ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
(สกอ.4.2)
             ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยประจำ (สกอ. 4.3)
             ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ.5)
             ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
(สมศ.6)
             ตัวบ่งชี้ที่ 4.7 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
(สมศ.7)
   
   
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
             ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ.)
             ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.)
             ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.)
             ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
(สมศ. 13)
   
   
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
             ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(สกอ.)
   
ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ตารางแสดงข้อมูลพื้นฐาน
         - เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
         และนักวิจัยประจำ

         - งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
         - งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์