:: Institute of Research and Development ::
 
  ระบบสืบค้นข้อมูล
  - บทคัดย่องานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  - นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
  รายงานต่างๆ
  - บทคัดย่องานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล
  - งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
    << กลับหน้าแรก
รายงานบทคัดย่องานวิจัยทางด้านการศึกษาทางไกล
 
ชื่อโครงการวิจัย 1.)การวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย

2.)การพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาอังกฤษแบบปฏิสัพันธ์ผ่านเครือข่ายอินเทอรืเน็ต

3.)การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง

4.)การพัฒนากระบวนการแผนชุมชนสู่ชุมชนเข้มแข็ง

5.)การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

6.)การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท บ้านสร้างค้อ จังหวัดสกลนคร

7.)การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยครอบครัวสำหรับเด็กในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

8.)การสังเคราะห์ผลงานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมช่วง พ.ศ. 2554 - 2550

9.)พฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรของคนไทย

10.)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการวิเคราะห์พหุระดับ

11.)ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ

12.)ภูมิปัญญาไทยในมิติอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

13.)พฤติกรรมก่ีบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรของคนไทย

14.)การศึกษาในจังหวัดนนทบุรี : กระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาชีพในรูปแบบการศึกษาอัธยาศัย

15.)การผลิตสื่อเสริมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

16.)ปัจจัยทางจิตสังคมและวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของเยาวชนไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

17.)การพัฒนา e-Learning ชุดวิชาวัฒนธรรมและมรดกไทยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติแบบสหวิทยาการด้านไทยศึกษาโดยใช้ T5 Model

18.)การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในจังหวัดนนทบุรีเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

19.)การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนสำหรับครูสังคมศึกษา

20.)ความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเอกสารการสอนชุดวิชา 60120 หลักเศรษฐศาสตร์บื้องต้น

21.)การศึกษาความต้องการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับชมรมนักศึกษา

22.)การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน

23.)การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของจังหวัดนนทบุรี

24.)นนทบุรีศึกษา : ด้านการศึกษา

25.)สุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี

26.)การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

27.)การศึกษาความต้องการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับชมรมนักศึกษา

28.)พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

29.)การประเมินผลการศึกษาและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Tutorial) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

30.)การรับรู้สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากสื่อมวลชนของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

31.)ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสุราของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

32.)การศึกษาโครงสร้าง e-Learning ประเภท off-line ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

33.)ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาย้อมผมของประชาชนในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

34.)การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

35.)การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน

36.)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

37.)การสำรวจควาคิดเห็นของคราจารย์เกี่ยวกับรูปแบบเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

38.)ความคิดเห็นของผู้สมัครเกี่ยวกับการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

39.)รูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

40.)โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

41.)ความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

42.)การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

43.)การวิเคราะห์การอ้างอิงถึงในประมวลสาระชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

44.)ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ

45.)การมีส่วนร้วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชุมชน:ศึกษากรณีภาคเหนือ

46.)ตัวแปรที่สัมพันธ์กับเงินออมของครอบครัวข้าราชการครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

47.)การวิเคราะห์การอ้างถึงในประมวลสาระชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

48.)สภาพการใช้ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อการสอนของวิทยากร สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

49.)การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย:ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน

50.)ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

51.)การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

52.)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของข้าราชการสาย ข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

53.)การจดจำสารโฆษณาทางโทรทัศน์ของผู้บริโภค

54.)การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน ดดยการเรียนแบบเพื่อช่วยเพื่อนสำหรับนักศึกษา มสธ. : กรณีศึกษาลุดวิชาไทยศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร

55.)ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสุราของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

56.)ตัวแปรที่สัมพันธ์กับเงินออมของครอบครัวข้าราชการครูที่สอนระดับช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

57.)การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าด้วยเทคนิคการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

58.)จริยธรรมของนักการเมือง

59.)การทีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน:ศึกษากรณีภาคเหนือ

60.)การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

61.)การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

62.)ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

63.)แผนภาพองค์การบริหารส่วนตำบลที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ในการดำเนินงานโดยนำ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้

64.)รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรชุมชน

65.)การจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีกรณีศึกษา 2โรงเรียนในอำเภอบางกรวย

66.)การทำนาเกลือกับพัฒนาการสังคมและเศรษฐกิจของหมู่บ้านสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง พ.ศ. 2540-2549

67.)การได้รับและความต้องการข้อมูลข่าวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

68.)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอคืนและไม่ขอคืนสถานภาพนักศึกษาของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

69.)การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อบริการและสนับสนุนผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบทางไกล

70.)การวิเคราะห์การดำเนินงานของสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการจัดระบบการศึกษาทางไกล

71.)การวิจัยและพัฒนาความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล

72.)แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

73.)การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

74.)บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน:ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ

75.)การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการใช้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

76.)การวิจัยเรื่องการสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

77.)สถานภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี : กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอำเภอบางกรวย

78.)การศึกษาความต้องการใช้บริการและรับคำปรึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

79.)การพัฒนาแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้แบบพึงตนเองของผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

80.)สื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่องการดูแลตนและครอบครัว กรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

81.)การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลโลกสำหรับเยาวชนตามแนวพุทธธรรม

82.)บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน:ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ

83.)แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

84.)ผลงานทางวิชาการของอาจารย์วิทยาลัยธนบุรี การวิเคราะห์และบรรณนิทัศน์

85.)ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้

86.)การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในหมู่บ้านอีสานเขียว

87.)คุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย

88.)การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้นำสตรีด้านการป้องกันยาเสพติด

89.)การประเมินความสัมพันธ์ผลของโครงการพัฒนาชนบท

90.)การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเสริมของบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2538

91.)โปรแกรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย

92.)การประเมินความสัมฤทธิ์ผล โครงการยกระดับความเป็นอยู่ของสตรี

93.)การศึกษารูปแบบการประยุกต์วิทยาการระบาดในระดับหมู่บ้าน

94.)ผลกระทบของการให้บริการสารละลายผงน้ำตาลเกลือแร่ที่มีต่อการใช้

95.)ผลกระทบของกฏหมายประกันสังคมที่มีต่อลูกจ้างประกันตน

96.)การยอมรับต่อ Oral Rehydration Salt(ORS) ของชาวไทยมุสลิมในชนบท

97.)บทบาทของศูนย์สาธิตการตลาดในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับหมู่บ้าน

98.)การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง:ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทและการสนับสนุนพรรคการเมือง

99.)การศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไทยด้วยเครื่องมือชี้วัดความสัมพันธ์ทางครอบครัว

100.)บทบาทของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในทัศนะของข้าราชการในระดับตำบล

101.)การศึกษาเปรียบเทียบผลการสำรวจโรคอุจจาระในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

102.)ลูกน้ำยุงลายในชนบทของประเทศไทย

103.)สภาพการให้การศึกษาแก่ผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย

104.)ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

105.)การศึกษาภาวะการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง

106.)การวิเคราะห์ตำนานสร้างโลกของคนไท

107.)การศึกษาภาวะการติดเชื้อคลามีเดียในผู้ชายที่มีอาการท่อปัสสาวะอักเสบและผู้หญิงที่มีอาการแทงมดลูกอักเสบ

108.)การสำรวจผลงานเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

109.)เศรษฐศาสตร์เรื่องบุหรี่และอัตราภาษีบุหรี่

110.)การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร

111.)การศึกษาความคิดเห็นของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือพิมพ์

112.)การพยากรณ์ความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2536-2540

113.)กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย

114.)ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อ มสธ.

115.)การศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการใช้สื่อเสริมของนักศึกษาใหม่ มสธ. ประจำปีการศึกษา 2542

116.)การศึกษาสภาพและปัญหาการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

117.)การศึกษาสภาพความพร้อมของนักศึกษา มสธ.ที่มีต่อการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

118.)การประเมินโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

119.)การวิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.

120.)การสำรวจสาเหตุของปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ และสุโขทัย

121.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

122.)แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย

123.)การสำรวจปัญหาการผลิตและการใช้บทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

124.)การศึกษาการดำเนินงานเชิงธุรกิจของสำนักพิมพ์ มสธ.

125.)การติดตามผลการฝึกอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการ มสธ.

126.)ความคิดเห็นของอาจารย์สอนเสริมเกี่ยวกับเอกสารโสตทัศน์ชุดวิชาศึกษาทั่วไป

127.)ประเมินโครงการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการผลิตไม้ผล และผัก รุ่นที่ 2

128.)การวิเคราะห์รูปแบบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้านเกษตรศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ.

129.)ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จังหวัดเพชรบุรี

130.)การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดบริการรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายบรรณสารสนเทศของบุคลากรภายใน มสธ.

131.)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข มสธ.

132.)การสำรวจการใช้ห้องสมุดของบัณฑิต มสธ. จากศูนย์วิทยพัฒนาบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

133.)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบรรจุหีบห่อวัสดุการศึกษาระหว่างการใช้เครื่องจักรกับการบรรจุด้วยแรงงานของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์

134.)สภาพ ปัญหา และความต้องการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของ มสธ.

135.)พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มสธ.:การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ

136.)การศึกษาสภาพและสาเหตุของความล่าช้าในการผลิตเอกสารการสอนของ มสธ.

137.)การสำรวจสภาพ ปัญหา และความต้องการในการทำวิจัยของอาจารย์ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ.

138.)การศึกษาการให้บริการทางวิชาการของศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

139.)การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มสธ.

140.)การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเสริมของบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2538

141.)การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติ

142.)การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล

143.)ความคิดเห็นและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

144.)การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา:กรณีศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.

145.)การศึกษาความต้องการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดบริการด้านการศึกษาด้วยระบบทางไกลแก่ผู้สูงอายุ

146.)การศึกษาปัจจัยสนับสนุนกระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุโทรทัศน์ของ มสธ.

147.)การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

148.)การค้าผ่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา

149.)แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

150.)การศึกษาความพร้อมของวัดในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยผ่านการนำชมศิลปวัฒนธรรม

151.)ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารการศึกษา

152.)ลักษณะการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

153.)บทบาทของสตรีไทยในชนบทในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

154.)การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

155.)พฤติกรรมการเมืองของชนชั้นกลางไทย

156.)การศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินของจังหวัดนนทบุรีในช่วง พ.ศ. 2528 - 2539

157.)การวิเคราะห์การใช้ภาษาไทยในเอกสารทางด้านธุรกิจการพิมพ์

158.)ระบบเกษตรอนุรักษ์ของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน

159.)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในชุดวิชาเทคโนโลยีการสอนของนักศึกษา

160.)การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

161.)การพัฒนาการเชิงความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

162.)กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย

163.)ความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่าง ๆ ในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย

164.)การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และผู้เรียนจบหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ขั้นมูลฐาน

165.)ศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย

166.)ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ

167.)การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน

168.)รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม

169.)ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย:วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสหรัฐอเมริการ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

170.)คุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย

171.)การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

172.)การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.

173.)การศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว

174.)การสำรวจปัญหา ความต้องการและรูปแบบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษา แขนงวิชาการ วัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

175.)การสำรวจสภาพและปัญหาและความต้องการในการทำวิจัยของอาจารย์ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ.

176.)การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเสริมของบัณฑิต มสธ. ประจำปีการศึกษา 2538

177.)การศึกษาการให้บริการทางวิชาการของศูนย์บริกการการศึกษา มสธ.

178.)สภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มสธ.

179.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แขนงวิชาการแนะแนว แขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาและแขนงวิชาการศึกษานอกระบบ

180.)โปรแกรมการส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยด้วยตนเองของคนงาน เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายของอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยที่เกิดจากท่าทางการทำงาน สุขภาพอนามัยคนงาน ท่าทางการทำงาน

181.)ผลการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานขนส่ง

182.)ความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา 1 เดือน หลังคลอดในมารดาวัยรุ่น

183.)โครงการประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่สุขภาพคนงานและความปลอดภัยในโรงงาน

184.)ระบบการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมสำหรับภาคกลางของประเทศไทย

185.)บทบาทของภาคเอกชนในการควบคุมอาชาญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์

186.)ความคิดเห็นของอาจารย์ภายนอกต่อการออกข้อสอบให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช :กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

187.)การสำรวจความต้องการใช้สื่อของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

188.)การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งานวิจัยด้านสื่อการศึกษาในประเทศไทย

189.)การสำรวจความต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทของบัณฑิต มสธ.

190.)สถานภาพงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ในประเทศไทย

191.)แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย

192.)ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบ โดยระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ. ภาคการศึกษาที่ 2/2534

193.)การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของ มสธ. ภาคการศึกษาที่ 2/2534

194.)ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จังหวัดเพชรบุรี

195.)การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล

196.)การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายบรรณสารสนเทศของบุคลากรภายใน มสธ.

197.)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านสังคมและนันทนาการ

198.)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านการรับการศึกษาความรู้ข่าวสารข้อมูล

199.)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านที่อยู่และสภาพแวดล้อม

200.)การศึกษาศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในประเทศไทย

201.)การเปรียบเทียบผลการล้างไข่พยาธิไส้เดือนกลมในผักด้วยน้ำประปาและน้ำผสมไลปอน-วี

202.)การประเมินครึ่งแผนของแผนป้องกันยาเสพติด พศ. 2535-2539

203.)การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระยะที่ 2 (พศ. 2534-2539)

204.)การศึกษาแบบแผนการดำเนินชีวิตของสตรีชนบทในภาคกลาง

205.)การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525

206.)รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานเยาวชนไร้ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม

207.)คุณลักษณะความเป็นเลิศของบริษัทตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย

208.)การศึกษาการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างการเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

209.)การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539

210.)การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสธ.

211.)คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

212.)แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

213.)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาประจำโรงเรียนประถมศึกษา

214.)การสำรวจความต้องการใช้สื่อของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

215.)การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (พ.ศ.2534-2539) การประเมินโครงการ ความสามารถ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

216.)การใช้สื่อหลักและสื่อเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

217.)การสำรวจความต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทของบัณฑิต

218.)การวิเคราะห์องค์ประกอบบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

219.)สถานภาพงานวิจัยทางบรรณรักษศาตร์และสารนิเทศศาตร์ในประเทศไทย

220.)แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย

221.)การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525

222.)การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภาคการศึกษาที่ 2/2534

223.)ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จังหวัดเพชรบุรี

224.)การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล

225.)การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายบรรณสารสนเทศของบุคลากรภายใน มสธ.

226.)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านสังคมและนันทนาการ

227.)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านการรับการศึกษาความรู้ข่าวสารข้อมูล

228.)การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) ระยะที่ 2 (พ.ศ.2534-2539)

229.)การสำรวจความต้องการใช้สื่อของกรมการศึกษานอกโรงเรียน

230.)ความคิดเห็นของสตรีภาคเหนือต่อการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

231.)คุณลักษณะปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษาและเจตคติของบัณฑิตพยาบาล มสธ.

232.)การศึกษาปัญหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง

233.)การกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาของไทย

234.)การศึกษาแบบแผนการดำเนินชีวิตของสตรีชนบทในภาคกลาง

235.)พัฒนาการของการศึกษาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย

236.)การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ กองพัสดุ มสธ.

237.)ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

238.)การศึกษาความต้องการของผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อกำหนดแนวทางและแก้ปัญหาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น:กรณีศึกษาจังหวัดรอบกรุงเทพมหานคร

239.)การศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์งานวิจัยด้านสื่อการศึกษาในประเทศไทย

240.)ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

241.)ความสอดคล้องระหว่างปรัชญาศิลปศึกษาสากลปรัชญาที่ปรากฎในหลักสูตรศิลปศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และความเชื่อของครูศิลปศึกษาในประเทศไทย

242.)ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบโดยระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

243.)การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525

244.)ความต้องการของประชาชนที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

245.)พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ

246.)การประเมินระบบการสอนทางไกล: ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา

247.)แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

248.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบรหัสแท่งมาใช้ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

249.)ระบบงานรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

250.)การผลิตบัณฑิตและภาวะการทำงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 5 และ6

251.)การศึกษาพฤติกรรมการใช้สิ่งเสพติดของนักเรียน

252.)ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

253.)การศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการใช้สื่อเสริมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2542

254.)ความคิดเห็นและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มสธ.

255.)การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล

256.)ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าและไม่เข้ารับการสอนเสริมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

257.)การศึกษาสภาพและปัญหาการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

258.)การศึกษาสภาพความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

259.)การประเมินโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

260.)การวิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

261.)การสำรวจสาเหตุของปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี อุบลราธานี นครสวรรค์ และสุโขทัย

262.)การศึกษาส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

263.)การพัฒนาการเชิงความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์กับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย

264.)กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย

265.)ความคิดเห็นของประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดเชียงราย

266.)การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

267.)การศึกษาศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในประเทศไทย

268.)การเปรียบเทียบผลการล้างพยาธิไส้เดือนกลมในผักด้วยน้ำประปาและน้ำผสมไลปอน-วี

269.)การศึกษาอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว

270.)การประเมินผลครึ่งแผนของแผนป้องกันยาเสพติด พ.ศ. 2535-2539

271.)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยการวิเคราะห์พหุระดับ

272.)แบบจำลองการแนะแนวการเรียนผ่านซึดีรอมสื่อประสมสำหรับนักศึกษา มสธ.

273.)การพัฒนารูปแบบการทำกิจกรรมประจำชุดวิชาภาษาอังกฤษแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

274.)การศึกษาความต้องการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับชมรมนักศึกษา

275.)การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาลักษณะความเป็นพลโลกของนักเรียนสำหรับครูสังคมศึกษา

276.)การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

277.)การศึกษาความต้องการรับรู้ข้อมูลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

278.)การศึกษาโครงสร้าง e-Learning ประเภท off-line ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

279.)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

280.)การสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์เกี่ยวกับรูปแบบเอกสารการสอนชุดวิชาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

281.)ความคิดเห็นของผู้สมัครเกี่ยวกับการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

282.)การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

283.)รูปแบบการให้บริการของศูนย์บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

284.)ความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

285.)โครงการพัฒนาคลังข้อมูลเพื่อการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

286.)ปัจจัยความสำเร็จทางการศึกษาของบัณฑิตแขนงวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี มสธ.

287.)การพัฒนารูปแบบวีซีดีสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

288.)การวิเคราะห์การอ้างถึงในประมวลสาระชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

289.)สภาพการใช้ ความต้องการ และปัญหาการใช้สื่อสารของวิทยากรสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

290.)ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

291.)การพัฒนาแบบวัดระดับความพร้อมในการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาทางไกล มสธ.

292.)การศึกษาการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

293.)การศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการใช้สื่อเสริมของนักศึกษาใหม่ มสธ. ประจำปีการศึกษา 2542

294.)การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทางวิชาการของ มสธ.

295.)การศึกษาปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทในระบบการศึกษาทางไกล

296.)การพัฒนาศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล

297.)ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าและไม่เข้ารับการสอนเสริมของนักศึกษา มสธ.

298.)การศึกษาสภาพและปัญหาการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

299.)การได้รับและความต้องการข้อมูลข่าวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

300.)การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อบริการและสนับสนุนผู้เรียนภาษาอังกฤษในระบบทางไกล

301.)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอคืนและไม่ขอคืนสถานภาพนักศึกษาของอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

302.)การวิจัยเรื่องการสร้างชุดฝึกอบรมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

303.)แบบจำลองการบริหารเชิงกลยุทธ์ของศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

304.)การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา

305.)การศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่างๆ:ประสบการณ์เพื่อประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศตวรรษที่ 21

306.)การวิเคราะห์บุคลิกภาพ การตัดสินใจ ทัศนคติ และความขัดแย้งที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

307.)การสร้างเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

308.)การสำรวจความต้องการศึกษาต่อด้านการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี

309.)การประเมินผลการดำเนินงานกองทุน มสธ. 12 ปี

310.)ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษาของมหาบัณฑิต แขนงวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญการศึกษา

311.)การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาพยาบาล

312.)ความคิดเห็นและความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับรายการวิทยุของศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

313.)การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการใช้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

314.)การประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักปฏิบัติราชการในยุคปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช"

315.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี

316.)การศึกษาสถานภาพการจัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

317.)พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

318.)การจัดทำพจนานุกรมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

319.)คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทบาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

320.)ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกี่ยวกับการทำกิจกรรมประจำชุดวิชา

321.)แบบจำลองการนำส่งสารสนเทศของห้องสมุดในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

322.)การศึกษาสภาพความพร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีต่อการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

323.)การประเมินโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการพิมพ์ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

324.)การวิเคราะห์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.

325.)การสำรวจสาเหตุของปัญหาในการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรี อุบลราชธานี นครสวรรค์ และสุโขทัย

326.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ มสธ.

327.)แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

328.)การสำรวจปัญหาการผลิตและการใช้บทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

329.)การติดตามผลการฝึกอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

330.)ความคิดเห็นของอาจารย์สอนเสริมเกี่ยวกับเอกสารโสตทัศน์ชุดวิชาศึกษาทั่วไป

331.)ประเมินโครงการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะการจัดการผลิตไม้ผล และผัก รุ่นที่ 2

332.)การวิเคราะห์รูปแบบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้านเกษตรศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลของ มสธ.

333.)ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของศูนย์พัฒนาบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี

334.)การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการใช้เครือข่ายบรรณสารสนเทศของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

335.)ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการสาย ข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

336.)สภาพ ปัญหา และความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอดำรงตำแหน่งทางราชการของข้าราชการสาย ข และสาย ค ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

337.)การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการบรรจุหีบห่อวัสดุการศึกษาระหว่างการใช้เครื่องจักรกับการบรรจุด้วยแรงงาน ของศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์

338.)การสำรวจการใช้ห้องสมุดของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากศูนย์วิทยพัฒนาบริการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

339.)การศึกษาสภาพและสาเหตุของความล่าช้าในการผลิตเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

340.)การสำรวจสภาพ ปัญหา และความต้องการในการทำวิจัยของอาจารย์ในระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

341.)การศึกษาการให้บริการทางวิชาของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

342.)การสำรวจสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาชุดวิชาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

343.)การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเสริมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

344.)การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดพิมพ์เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

345.)การศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรชา ปีงบประมาณ 2533-2537

346.)คุณลักษณะปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษาและเจตคติของบัณฑิตพยาบาล มสธ.

347.)การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา: กรณีศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.

348.)ผลิตภาพการผลิตบัณฑิตของ มสธ.

349.)ความคิดเห็นของนักศึกษา มสธ. ที่มีต่อการสอนเสริม

350.)ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการทำวิจัยของนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

351.)ระบบงานรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ.

352.)การศึกษาความต้องการและแนวทางเกี่ยวกับการจัดบริการด้านการศึกษาด้วยระบบทางไกลแก่ผู้สุงอายุ

353.)แบบการเรียนของนักศึกษา มสธ.

354.)การศึกษาปัจจัยสนับสนุนกระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุโทรทัศน์

355.)การสำรวจความต้องการหลักสูตรระดับปริญญาโทของบัณฑิต มสธ.

356.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบรหัสแท่งมาใช้ใน มสธ.

357.)การสำรวจความต้องการศึกษาและศักยภาพในการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

358.)การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาการแนะแนว

359.)การศึกษาเพื่อการพัฒนาการสอบที่เหมาะสมของ มสธ.

360.)การสำรวจปัญหา ความต้องการและรูปแบบการเรียนในระบบการศึกษาทางไกลของนักศึกษา แขนงวิชาการวัดและประเมินผล

361.)การวิเคราะห์องค์ประกอบบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของบัณฑิต มสธ.

362.)ความคิดเห็นของอาจารย์ภายนอกต่อการออกข้อสอบให้ มสธ.:กรณีศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

363.)แนวโน้มของการศึกษาทางไกลของประเทศไทย

364.)การใช้สื่อหลักสื่อเสริมของนักศึกษา มสธ.

365.)แรงจูงใจและความต้องการของนักศึกษาในการศึกษาหลักสูตรแขนงวิชาสารนิเทศศาสตร์

366.)การศึกษาค่าใช้จ่ายในการผลิตและแพร่ภาพรายการวิทยุโทรทัศน์ของ มสธ.

367.)ประสิทธิภาพของการดำเนินงานเชิงธุรกิจของศูนย์สัมมนาและสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

368.)การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ มสธ.

369.)ความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อ มสธ.

370.)ความคิดเห็นและความคาดหวังของนักศึกษาและผลที่ได้รับจากหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

371.)ความคิดเห็นและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา

372.)การศึกษาการดำเนินงานเชิงธุรกิจของสำนักพิมพ์ มสธ.

373.)พัฒนาการทางอาชีพของนักเรียนสาธิตเสริมสมอง มสธ.:การรับรู้และความสนใจเกี่ยวกับอาชีพ

374.)การประเมินระบบการสอนทางไกล:ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของผู้จบการศึกษา

375.)ความต้องการของประชาชนที่จะเข้าศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

376.)การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525

  จำนวนโครงการวิจัย มีทั้งหมด     376   เรื่อง
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 0-2504-7777 ต่อ 7581-93
โทรสาร 0-2503-4898 E-mail : rdoffice@stou.ac.th