STOU-EPT (E-Testing)

   

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

     


LISTENING STRUCTURE READING
 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
STOU-EPT (E-Testing)

       การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ STOU-EPT (E-Testing) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได้ทันทีหลังสอบเสร็จ ด้วยการประมวลผลการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยเกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตาม กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษา ของแต่ละบุคคล วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ด้าน Listening, Structure และ Reading

ดำเนินการจัดสอบโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวัดความรู้ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้ผู้เข้าสอบได้ทราบระดับความรู้ของตนเอง อย่างรวดเร็ว ทันที นำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดสอบให้แก่ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และใช้ผลการสอบเป็นหลักฐานอ้างอิงระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ (ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ)

กำหนดการรับสมัครสอบ ดังนี้

รุ่นที่
ช่วงการรับสมัคร
วันและเวลาสอบ
การประกาศผลสอบ
160
17 ก.ค.- 20 ส.ค. 60
27 ส.ค. 60
เวลา 09.00 - 11.30 น.
ทราบผลทันที
หลังสอบเสร็จ
260 10 ส.ค. - 10 ก.ย. 60 17 ก.ย. 60
เวลา 09.00 - 11.30 น.
161 1 พ.ย. - 14 ม.ค. 61 21 ม.ค. 61
เวลา 09.00 - 11.30 น.
261 2 ม.ค. - 11 มี.ค. 61 18 มี.ค. 61
เวลา 09.00 - 11.30 น.
361 1 มี.ค. - 13 พ.ค. 61 20 พ.ค. 61
เวลา 09.00 - 11.30 น.
461 1 พ.ค. - 8 ก.ค. 61 15 ก.ค. 61
เวลา 09.00 - 11.30 น.
561 1 ก.ค. - 9 ก.ย. 61 16 ก.ย. 61
เวลา 09.00 - 11.30 น.
661 1 ก.ย. - 11 พ.ย. 61 18 พ.ย. 61
เวลา 09.00 - 11.30 น.

 

สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดสอบเป็นหมู่คณะ ตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษ
ติดต่อได้ที่ คุณศิวาวุธ แสงนภากาศ 02-504-7267

 

คำชี้แจงการสอบ

1.

ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที
สถานที่สอบ
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด ลำปาง
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด อุดรธานี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด อุบลราชธานี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด นครสวรรค์
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด สุโขทัย
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัด จันทบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
- จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช


2. ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ห้ามมิให้ผู้สมัครสอบขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่สอบโดยเด็ดขาด
3. กรณีที่ผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้วไม่เข้ารับการสอบตามวันและเวลา
ที่สมัครสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้กับผู้สมัครสอบ
4. แสดง e-ticket ของผู้สมัครสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ในวันสอบ ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาต ให้แสดง e-ticket ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์
สื่อสารทุกชนิด เนื่องจากผู้เข้าสอบต้องปิดอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเข้าห้องสอบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
5. ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มการสอบ 15 นาที เพื่อชมวีดิทัศน์แนะนำการสอบ
และเข้าทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบสอบ
6. ผู้เข้าสอบแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
7. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อย่างเคร่งครัด
 

 

การประกาศผลสอบ

      ประกาศผลสอบทันทีหลังสอบเสร็จ เกณฑ์การประเมินผลเป็นไปตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of reference for Languages : CEFR)

 

ผลการสอบ

1. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT (E-Testing) ใช้ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทุกสาขาวิชา หรือประกอบ
การสมัครงาน สมัครเรียน ฯลฯ สำหรับผู้สนใจ (ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ) โดยสามารถใช้ประกอบการสมัครได้ภายในเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบ
2. ผลการสอบภาษาอังกฤษ STOU-EPT จะช่วยให้ผู้สอบทราบระดับความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการฟัง โครงสร้างไวยากรณ์ และการอ่าน
 

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ STOU-EPT (E-Testing)
และการชำระเงิน

         ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบ STOU-EPT (E-Testing) และชำระเงินค่าสมัครสอบผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย มหาชนจำกัด

1. สมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้งานระบบสมัครสอบ ที่ สมัครสมาชิกใหม่ โดยเลือกประเภทสมาชิกของผู้สมัครสอบ
   (สำหรับผู้สมัครสอบที่เข้าใช้ระบบลงทะเบียนสอบเป็นครั้งแรก) และกรอกรายละเอียดประวัติส่วนบุคคล     
2. ระบบจะแจ้งให้ยืนยัน user และ password ทาง e-mail      
3. คลิกเลือกเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัครสอบ      
4. เลือกวันสอบ และเวลาสอบ  
5. ยืนยันการทำรายการ
6. คลิกปุ่ม รายการรอการยืนยัน หรือคลิกที่รูป เพื่อชำระเงิน
7. เลือกช่องทางการชำระเงินทางเคาน์เตอร์ธนาคารและพิมพ์ใบชำระเงิน
8. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย (เท่านั้น) ทุกสาขา  ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจาก
    ลงทะเบียนสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ชำระเงินตามกำหนด ระบบจะตัดชื่อออกและให้โอกาสผู้อื่นสมัครสอบต่อไป
9. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) เพื่อนำมาใช้ในวันสอบ โดยมหาวิทยาลัยจะส่งให้ทาง
    e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล  การชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 48 ชั่วโมง     หลังจากชำระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย) หรือ
     9.1 Login เข้าระบบลงทะเบียนสอบ
     9.2 เลือกรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ
     9.3 คลิกพิมพ์บัตรเข้าสอบ (e-ticket) ลงในกระดาษขนาด A4
    (ไม่อนุญาตให้พิมพ์ลงในกระดาษที่ใช้แล้ว หรือมีรอยขีดเขียน)


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
    ครั้งละ 600 บาท (และค่าธรรมเนียมการใช้บริการธนาคาร 10 บาทต่อ 1 ครั้ง)


การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทร. 02-504-7788
   e-mail : ic.proffice@stou.ac.th


บริการตอบคำถาม