การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ 22 กันยายน 2560

 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 100
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนมกราคม 2561 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2561 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปิดสอบจำนวน 33 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10131  สังคมมนุษย์
4 10151  ไทยศึกษา
5 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
6 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
7 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8 30210  การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
9 30211  องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
11 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
12 41201  กฎหมายมหาชน
13 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
14 41311  กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
15 50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
16 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
17 54101  วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
18 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
19 54109  การยศาสตร์
20 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น)
21 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
22 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
23 71202  โภชนาการมนุษย์
24 80101  ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
25 80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
26 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
27 81310  ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
28 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
29 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
30 90303  พืชเศรษฐกิจ
31 90305  การผลิตสัตว์
32 90406  ดิน น้ำ และปุ๋ย
33 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2560 สำหรับการลงทะเบียนสอบ
ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 33 ชุดวิชา โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2560 จนถึง 3 ธันวาคม 2560

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใดที่นักศึกษาเต็มจะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 8 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 16 คาบ
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    2 ธันวาคม 2560
      วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
      วันเสาร์ที่    9 ธันวาคม 2560
      วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 2 - 10 ธันวาคม 2560 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    16 ธันวาคม 2560
      วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
      วันเสาร์ที่    23 ธันวาคม 2560
      วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง
    อุบลราชธานี อุดรธานี สุโขทัย ยะลา นครนายก เพชรบุรี และจันทบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 3, 10, 17, 24 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่   3 ธันวาคม 2560
      วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 3 และ 10 ธันวาคม 2560 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
      วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมเสื้อหรือผ้าพันคอมาด้วย

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 100 (601) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9601xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
   ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
   ชุดวิชา 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
   ชุดวิชา 81310 ปรัชญาการเมือง

ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทร. 02-504-7788
   e-mail : ic.proffice@stou.ac.th