การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบเดือนมีนาคม 2561

 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2560 ที่สนามสอบได้อีก  
(กรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 102
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2561 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เปิดสอบจำนว 30 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต  
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
3 10151  ไทยศึกษา  
4 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
5 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ  
6 11304  ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน  
7 20302  สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา  
8 30210  การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด  
9 30211  องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
10 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
11 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู้  
12 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  
13 41201  กฎหมายมหาชน  
14 41451  กฎหมายระหว่างประเทศ  (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
15 50103  สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
16 53202  การสาธารณสุขทั่วไป  
17 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
18 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม  
19 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
20 71411  อาหารและโภชนบำบัด  
21 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย  
22 80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย  
23 80206  ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย  (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
24 80308  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ  (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
25 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ  
26 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์  
27 90201  การจัดการฟาร์ม  
28 96101  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
29 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
30 96407  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

หมายเหตุ ชุดวิชาที่เปิดสอบเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561 สำหรับการลงทะเบียนสอบ
ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 30 ชุดวิชา โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม จนถึง 3 มิถุนายน 2561

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใดที่นักศึกษาเต็มจะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของเดือน มิถุนายน 2561 จำนวน 8 วัน รวม 18 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30)
สำหรับวันที่ 10 และ 24 มิถุนายน 2561 จัดสอบ 3 คาบ
เวลา (09.00 - 12.00 13.30 - 16.30 และ 17.30-20.30)
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 18 เมษายน 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    2 มิถุนายน 2561
      วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
      วันเสาร์ที่    9 มิถุนายน 2561
      วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 จัดสอบวันละ 3 คาบ
(เวลา 9.00-12.00 13.30-16.30 และ 17.30-20.30 )
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 17 มิถุนายน 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 2 - 10 มิถุนายน 2561 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    16 มิถุนายน 2561
      วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
      วันเสาร์ที่    23 มิถุนายน 2561
      วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 จัดสอบวันละ 3 คาบ
(เวลา 9.00-12.00 13.30-16.30 และ 17.30-20.30 )

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง
    อุบลราชธานี อุดรธานี สุโขทัย ยะลา นครนายก เพชรบุรี และจันทบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 3, 10, 17 และ 24 มิถุนายน 2561 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 18 เมษายน 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่   3 มิถุนายน 2561
      วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 17 มิถุนายน 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 3 และ 10 มิถุนายน 2561 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
      วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมเสื้อหรือผ้าพันคอมาด้วย

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 102 (603) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9602xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
   ชุดวิชา 80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
   ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ

ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทร. 02-504-7788
   e-mail : ic.proffice@stou.ac.th


บริการตอบคำถาม