| หน้าหลัก       |
:: การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ::
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam)
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
 ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ
 ในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
 นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกล
 
 ประโยชน์ของการสอบระบบใหม่
   กรณีเป็นนักศึกษา

 

          นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่
ในชุดวิชาที่สอบผ่านในภาคการศึกษาที่ 2/2558  แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่
ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อม
ของภาคการศึกษาที่ 2/2558 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)
 
 กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 94
              ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบใน

 

เดือนกรกฎาคม 2559 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2559
ได้อีกครั้งหนึ่ง
 
 ชุดวิชาที่เปิดสอบ
            ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เปิดสอบจำนวน 22 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา)

 

 ประกอบด้วย
  1. 10103 ทักษะชีวิต
  2. 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. 10121 อารยธรรมมนุษย์
  4. 10131 สังคมมนุษย์
    5. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
    6. 10151 ไทยศึกษา
    7. 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร*
    8. 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
    9. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 10. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 11. 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   12. 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   13. 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
   14. 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 15. 54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 16. 54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
 17. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
   18. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   19. 80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
   20. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
   21. 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
   22. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 

หมายเหตุ

      การสอบชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        1. จะเปิดสอบเฉพาะวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 วันที่ 5 และ 12 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค
        2. สำหรับการสอบในส่วนกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดสอบเฉพาะวันที่ 4-12 มิถุนายน 2559
            เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย
        3. ไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันที โดยจะแจ้งผลสอบภายใน 2 สัปดาห์ให้แก่ผู้เข้าสอบทราบ

   
 
 วันลงทะเบียนสอบ
          - รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2559  สำหรับการสอบครั้งนี้
   ไม่มีการจัดตารางสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาทึ่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาท้้งหมด 22 ชุดวิชา
   ได้โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ
          
        ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
  ตัวอย่าง นักศึกษาต้องการสอบวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยจะปิดรับลงทะเบียนสอบ
            ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 20.00 น.
   
 
 วัน เวลา และสถานที่สอบ
         
 

        1. จัดสอบ  ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ -อาทิตย์ ของเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 8 วัน ๆ ละ 2 คาบ      
  เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 16 คาบ ดังนี้
          
            วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559
            วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559
            วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559
            วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
            วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559
            วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559
            วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
            วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
   
 

        2. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง อุบลราชธานี และสุโขทัย

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวันอาทิตย์ ที่ 5, 12, 19, และ 26 มิถุนายน 2559 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ      
  เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
   
   
 

        3. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จันทบุรี และอุดรธานี

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     สอบในวันอาทิตย์ ที่ 5, 12, 19, และในวันเสาร์ที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 จำนวน 5 วัน      
  วันละ 2 คาบ เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
   
   
 

        4. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 12 มิถุนายน 2559      
  เฉพาะช่วงเวลา (9.00 - 12.00) รวม 2 คาบ
          
 

        5. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 12 มิถุนายน 2559      
   เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 4 คาบ
          
          

ข้อควรระวัง

      เมื่อนักศึกษา เลือกวัน-เวลา และสถานที่สอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 2/2558
      2. เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 94 เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 9582xxxxxx
          ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ
      3. สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
         
  ค่าธรรมเนียมการสอบ
            ชุดวิชาละ 300 บาท
         
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
  1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
      กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
 
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการวัดและประมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อม
 
  แผนที่อาคารที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์การสอบส่วนกลาง มสธ. นนทบุรี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรีี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
  จำนวนผู้สนใจ :  ราย