การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ

เริ่มเปิดลงทะเบียนสอบ กันยายน 2561

 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2561 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/2561 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 1/2561 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 104
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนมกราคม 2562 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2562 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปิดสอบจำนวน 41 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10121  อารยธรรมมนุษย์
4 10151  ไทยศึกษา
5 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
6 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
7 12305  ศิลปะกับสังคมไทย
8 12306  วรรณคดีไทย
9 20302  สถิติ วิจัย และการประเมินผลการศึกษา
10 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
11 32325  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และการจัดการความรู้
12 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
13 41201  กฎหมายมหาชน
14 41211  กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
15 41311  กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
16 41451  กฎหมายระหว่างประเทศ (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
17 50101  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
18 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
19 54101  วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
21 54109  การยศาสตร์
22 54113  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การประเมิน (เฉพาะภาคทฤษฎีเท่านั้น)
23 54115  กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
24 54116  เทคโนโลยีความปลอดภัย
25 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
26 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
27 71202  โภชนาการมนุษย์
28 80101  ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
29 80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
30 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
31 80205  พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
32 81310  ปรัชญาการเมือง (มีข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย)
33 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
34 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
35 90305  การผลิตสัตว์
36 90406  ดิน น้ำ และปุ๋ย
37 94329  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
38 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 97210  คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 97420  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
41 99314  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

 

วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561
   สำหรับการลงทะเบียนสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 42 ชุดวิชา
โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ
   สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 จนถึง 2 ธันวาคม 2561

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการสอบ สำหรับรอบการสอบใดที่นักศึกษาเต็มจะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนกำหนด


วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของเดือน ธันวาคม 2561 จำนวน 8 วัน รวม 18 คาบ ดังนี้
      วันที่ 1, 2, 8, 15, 16, 22 ธันวาคม 2561 เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30)
      วันที่ 9, 23 ธันวาคม 2561 เวลา (09.00 - 12.00 13.30 - 16.30 และ 17.30 - 20.30)
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่   1 ธันวาคม 2561
      วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
      วันเสาร์ที่    8 ธันวาคม 2561
      วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2561 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    15 ธันวาคม 2561
      วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
      วันเสาร์ที่    22 ธันวาคม 2561
      วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง
    อุบลราชธานี อุดรธานี สุโขทัย ยะลา นครนายก เพชรบุรี และจันทบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 2, 9, 16 และ 23 ธันวาคม 2561 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
      รับลงทะเบียนสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่  2 ธันวาคม 2561
      วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 16 ธันวาคม 2561
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบ ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ก่อนถึงวันสอบในแต่ละสัปดาห์
          สำหรับการสอบวันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2561 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
      วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต
ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

เนื่องจากห้องสอบมีอากาศค่อนข้างเย็น ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมเสื้อหรือผ้าพันคอมาด้วย

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 104 (611) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9611xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41211 กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา
   ชุดวิชา 41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
   ชุดวิชา 41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
   ชุดวิชา 80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
   ชุดวิชา 81310 ปรัชญาการเมือง

ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ทาง e-mail : re.reoffice@stou.ac.th
    -
ส่งข้อความที่เฟสบุ๊ค ถามไพฑูรย์
    - บริการตอบคำถาม