การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ
 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        การสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช มีการเปิดสอบเป็นครั้งแรกในการสอบไล่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนสามารถเข้าสอบเมื่อมีความพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่ประจำภาคการศึกษา และนักศึกษาจะทราบผลการสอบของชุดวิชาที่เข้าสอบได้ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการสอบ (สำหรับชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยล้วน) นักศึกษาที่สอบผ่านในระบบ Walk-in Exam จึงไม่ต้องเข้าสอบไล่ประจำภาคอีก และหากนักศึกษาสอบไม่ผ่านยังสามารถเข้าสอบไล่ประจำภาคการศึกษาได้อีกครั้งหนึ่ง และหากยังสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้อีก นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อม
ต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 100
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนมกราคม 2561 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2561 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 1/2560 เปิดสอบจำนวน 24 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

(รายชื่อชุดวิชาที่เปิดสอบเพิ่มเติม สำหรับภาค 1/2560 สามารถตรวจได้ในช่วงเดือน
กันยายน 2560)

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10131  สังคมมนุษย์
4 10151  ไทยศึกษา
5 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีอัตนัย)
6 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
7 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
8 30210  การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
9 30211  องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
10 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
11 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
12 41201  กฎหมายมหาชน
13 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีอัตนัย)
14 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
15 54101  วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16 54102  การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
18 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
19 80102  หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์*
20 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
21 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
22 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
23 90303  พืชเศรษฐกิจ
24 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลาสอบ

     ภาคต้น เสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม สอบวันละ 2 คาบ
คาบแรกเวลา 09.00 - 12.00 น.
คาบที่สองเวลา 13.30 - 16.30 น.


สถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
       

  จัดสอบ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง
    ประกอบด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช นครนายก ลำปาง จันทบุรี
    อุดรธานี อุบลราชธานี สุโขทัย เพชรบุรี และยะลา

 

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต ให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 100 (601) ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
  
ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทยเท่านั้น ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทร. 02-504-7788
   e-mail : ic.proffice@stou.ac.th