การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

   เข้าสอบได้เมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
   ทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ
 
     

การสอบตามความพร้อมของนักศึกษา
รายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์
Walk-in Exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 98
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2560 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เปิดสอบจำนวน 28 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

1 10103  ทักษะชีวิต
2 10111  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 10131  สังคมมนุษย์
4 10141  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
5 10151  ไทยศึกษา
6 10161  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีอัตนัย)
7 10171  การใช้ภาษาอังกฤษ
8 13413  เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
9 20301  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
10 30210  การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
11 30211  องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
12 32206  สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
13 40101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
14 41201  กฎหมายมหาชน
15 41212  กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีอัตนัย)
16 50103  สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 53202  การสาธารณสุขทั่วไป
18 54112  ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
19 54114  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
20 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
21 71201  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
22 80202  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
23 80204  เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
24 80308  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (มีอัตนัย)
25 81417  การบริหารและการพัฒนาองค์การ
26 81427  กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
27 90201  การจัดการฟาร์ม
28 96102  คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 สำหรับการลงทะเบียนสอบ
ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 28 ชุดวิชา โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 จนถึง 4 มิถุนายน 2560

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาหร์ของแต่ละรอบการสอบ เพื่อดำเนินการจัดข้อสอบและที่นั่งสอบ

ตัวอย่าง นักศึกษาต้องการสอบวันที่เสาร์ที่ มิถุนายน 2560 ระบบจะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์ที่ มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น.


วัน เวลา และสถานที่สอบ

  จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของเดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 8 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 16 คาบ
       
      รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 20 เมษายน 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    3 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
      วันเสาร์ที่   10 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 18 มิถุนายน 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
      วันเสาร์ที่    17 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
      วันเสาร์ที่    24 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง
    อุบลราชธานี สุโขทัย ยะลา นครนายก เพชรบุรี และจันทบุรี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, 25 มิถุนายน 2560 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
      เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
       
      รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 20 เมษายน 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่   4 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 18 มิถุนายน 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 กรณีที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

  จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, และวันในวันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน
      2560 จำนวน 5 วัน ๆ ละ 2 คาบเวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30)
      รวม 10 คาบ
      รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 20 เมษายน 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่  4 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
       
      รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 18 มิถุนายน 2560
          ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
          สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ที่นั่งสอบยังไม่เต็มและการสอบ
          ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 3 วัน คือ
      วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
      วันเสาร์ที่    24 มิถุนายน 2560
      วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต ใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

 


คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 98 (593) เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9592xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
    ที่เปิดสอบ
สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย ดังต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
   ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
   ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


การประกาศผลสอบ

- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยเพียงอย่างเดียว นักศึกษาจะทราบผลสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ทันทีหลังสอบเสร็จ    และจะแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการแจ้งผลการสอบไล่ตามปกติ
- ชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย นักศึกษาจะทราบผลการสอบแบบชั่วคราว (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ภายใน
   2 สัปดาห์นับจากวันสอบ โดยตรวจสอบผลได้ทาง e-mail ที่ใช้ในการสมัครสอบ Walk-in Exam

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   โทร. 02-504-7788
   e-mail : ic.proffice@stou.ac.th