| หน้าหลัก       |
:: การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ::
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam)
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
 ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาหรือผู้เรียน
 โครงการสัมฤทธิบัตรที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม
 โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกล
 
 ประโยชน์ของการสอบระบบใหม่
 กรณีเป็นนักศึกษา

 

          นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่
ในชุดวิชาที่สอบผ่านในภาคการศึกษาที่ 1/2559  แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่
ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อม
ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)
 
 กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 96
              ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบใน

 

เดือนมกราคม 2560 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2560
ได้อีกครั้งหนึ่ง
 
 ชุดวิชาที่เปิดสอบ
            ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เปิดสอบจำนวน 25 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา)

 

 ประกอบด้วย
  1. 10103 ทักษะชีวิต
  2. 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. 10121 อารยธรรมมนุษย์
  4. 10131 สังคมมนุษย์
    5. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
    6. 10151 ไทยศึกษา
    7. 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* (เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย)
    8. 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ*
    9. 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
   10. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 11. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 12. 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   13. 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   14. 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
   15. 41201 กฎหมายมหาชน*
   16. 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 17. 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย*
 18. 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 19. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 20. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   21. 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
   22. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
   23. 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
   24. 90303 พืชเศรษฐกิจ
   25. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 

หมายเหตุ

      การสอบชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        1. จะเปิดสอบเฉพาะวันที่ 4 และ 11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค  
        2. สำหรับการสอบในส่วนกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดสอบเฉพาะวันที่ 3-11 ธันวาคม 2559
        3. เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย ไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันที โดยจะแจ้งผลสอบภายใน 2 สัปดาห์ให้แก่ผู้เข้าสอบทราบ

   
 
 วันลงทะเบียนสอบ
          - รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 18 ธันวาคม 2559  สำหรับการสอบครั้งนี้
   ไม่มีการจัดตารางสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาทึ่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาท้้งหมด
   25 ชุดวิชา ได้โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ สำหรับชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 จนถึง 4 ธันวาคม 2559     
        ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
  ตัวอย่าง นักศึกษาต้องการสอบวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยจะปิดรับลงทะเบียนสอบ
            ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น.
   
 
 วัน เวลา และสถานที่สอบ
         
 

        1. จัดสอบ  ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ -อาทิตย์ ของเดือน ธันวาคม 2559 จำนวน 8 วัน ๆ ละ 2 คาบ      
  เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 16 คาบ
          
          - รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิด
   รับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
            วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
            วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
          - รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
   จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11
   ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่เต็ม และการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ     
            วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
            วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
   
 

        2. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง อุบลราชธานี สุโขทัย ยะลาและนครนายก

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวันอาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, และ 25 ธันวาคม 2559 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ      
  เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
   
          - รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิด
   รับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
            วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
          - รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
   จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11
   ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่เต็ม และการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ     
            วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
   
 

        3. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จันทบุรี และอุดรธานี

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     สอบในวันอาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, และในวันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559      
  จำนวน 5 วัน วันละ 2 คาบ เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
   
          - รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิด
   รับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
            วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559
          - รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
   จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11
   ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่เต็ม และการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 3 วัน คือ     
            วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
            วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
   
          
          

ข้อควรระวัง

      เมื่อนักศึกษา เลือกวัน-เวลา และสถานที่สอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
      2. เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 96 เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 9591xxxxxx
          ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ
      3. สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
         
  ค่าธรรมเนียมการสอบ
            ชุดวิชาละ 300 บาท
         
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
  1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
      กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
 
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ว่าด้วยการวัดและประมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
 
  แผนที่อาคารที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์การสอบส่วนกลาง มสธ. นนทบุรี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรีี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
  จำนวนผู้สนใจ :  ราย