| หน้าหลัก       |
:: การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ::
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-Exam)
           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
 ด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาหรือผู้เรียน
 โครงการสัมฤทธิบัตรที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม
 โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกล
 
 ประโยชน์ของการสอบระบบใหม่
 กรณีเป็นนักศึกษา

 

          นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่
ในชุดวิชาที่สอบผ่านในภาคการศึกษาที่ 1/2559  แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่
ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อม
ของภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้องลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)
 
 กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 96
              ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบใน

 

เดือนมกราคม 2560 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนมกราคม 2560
ได้อีกครั้งหนึ่ง
 
 ชุดวิชาที่เปิดสอบ
            ภาคการศึกษาที่ 1/2559 เปิดสอบจำนวน 25 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา)

 

 ประกอบด้วย
  1. 10103 ทักษะชีวิต
  2. 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  3. 10121 อารยธรรมมนุษย์
  4. 10131 สังคมมนุษย์
    5. 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
    6. 10151 ไทยศึกษา
    7. 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร* (เป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบแบบปรนัยรวมกับอัตนัย)
    8. 10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
    9. 13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
   10. 20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 11. 30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
 12. 30211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   13. 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   14. 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
   15. 41201 กฎหมายมหาชน
   16. 53202 การสาธารณสุขทั่วไป
 17. 54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 18. 54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 19. 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
 20. 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   21. 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
   22. 81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
   23. 81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
   24. 90303 พืชเศรษฐกิจ
   25. 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 

หมายเหตุ

      การสอบชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
        1. จะเปิดสอบเฉพาะวันที่ 4 และ 11 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์สอบในส่วนภูมิภาค  
        2. สำหรับการสอบในส่วนกลาง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดสอบเฉพาะวันที่ 3-11 ธันวาคม 2559
        3. เนื่องจากต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบอัตนัย ไม่สามารถทราบผลสอบได้ทันที โดยจะแจ้งผลสอบภายใน 2 สัปดาห์ให้แก่ผู้เข้าสอบทราบ

   
 
 วันลงทะเบียนสอบ
          - รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน - 18 ธันวาคม 2559  สำหรับการสอบครั้งนี้
   ไม่มีการจัดตารางสอบ ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาทึ่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาท้้งหมด
   25 ชุดวิชา ได้โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ สำหรับชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 จนถึง 4 ธันวาคม 2559     
        ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
  ตัวอย่าง นักศึกษาต้องการสอบวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยจะปิดรับลงทะเบียนสอบ
            ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 20.00 น.
   
 
 วัน เวลา และสถานที่สอบ
         
 

        1. จัดสอบ  ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
      สอบในวันเสาร์ -อาทิตย์ ของเดือน ธันวาคม 2559 จำนวน 8 วัน ๆ ละ 2 คาบ      
  เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 16 คาบ
          
          - รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
   จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11
   ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่เต็ม และการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ     
            วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
            วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
   
 

        2. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง อุบลราชธานี สุโขทัย ยะลาและนครนายก

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
      สอบในวันอาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, และ 25 ธันวาคม 2559 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ      
  เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
   
          - รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
   จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11
   ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่เต็ม และการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ     
            วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
   
 

        3. จัดสอบ  ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี จันทบุรี และอุดรธานี

             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     สอบในวันอาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, และในวันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559      
  จำนวน 5 วัน วันละ 2 คาบ เวลา (9.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 10 คาบ
   
          - รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ
   จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11
   ธันวาคม 2559 ที่ยังไม่เต็ม และการสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 3 วัน คือ     
            วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559
            วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559
            วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559
   
          
          

ข้อควรระวัง

      เมื่อนักศึกษา เลือกวัน-เวลา และสถานที่สอบ และชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
      1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 1/2559
      2. เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 96 เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 9591xxxxxx
          ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ
      3. สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
          ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง
         
  ค่าธรรมเนียมการสอบ
            ชุดวิชาละ 300 บาท
         
  การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
  1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
      กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย
 
 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ว่าด้วยการวัดและประมินผลการศึกษาในระบบวัดผลตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล
 
  แผนที่อาคารที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์การสอบส่วนกลาง มสธ. นนทบุรี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรีี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  คลิกเพื่อดูแผนที่
  แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง  คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
แผนที่ที่ใช้ในการสอบ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก   คลิกเพื่อดูแผนที่
 
  จำนวนผู้สนใจ :  ราย