| หน้าหลัก       |
:: การจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam ::
 
กรุณาเลือกสถานที่สอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ (walk-in-exam)
  สถานที่สอบ
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6,7 ชั้น M และห้องทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 5          
        อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
        - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
 
ตารางสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in exam)
 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
 
 

วันที่สอบ

09.00 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

 เสาร์ 6 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  30211  81427

96102  10141  40101  10121  81417

อาทิตย์ 7 ธ.ค. 2557

30210  10141  40101  33304  10121

10151  10131  10103  10111  20301

   เสาร์ 13 ธ.ค. 2557

10121  10141  33304 81427  81417

10111  10131  10103  10151  30210

อาทิตย์ 14 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  90303  30211

96102  10141  40101  10121  53202

  เสาร์ 20 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  10111  40101

90303  10141  33304  10121  20301

อาทิตย์ 21 ธ.ค. 2557

81427  10141  53202  10121  81417

10151  10131  10103  96102  30211

  เสาร์ 27 ธ.ค. 2557

10121  10141  33304 96102  53202

20301  10131  10103  30210  10151

อาทิตย์ 28 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  10111  81427

10121  10141  40101  33304  90303

 

 
ตารางสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in exam)
 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี
 

วันที่สอบ

09.00 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

อาทิตย์ 7 ธ.ค. 2557

30210  10141  40101  33304  10121

10151  10131  10103  10111   20301

อาทิตย์ 14 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  90303  30211

96102  10141  40101  10121  53202

อาทิตย์ 21 ธ.ค. 2557

81427  10141  53202  10121  81417

10151  10131  10103  96102  30211

อาทิตย์ 28 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  10111  81427

10121  10141  40101  33304  90303

   
 
ตารางสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in exam)
 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์
 

วันที่สอบ

09.00 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

อาทิตย์ 7 ธ.ค. 2557

30210  10141  40101  33304  10121

10151  10131  10103  10111   20301

อาทิตย์ 14 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  90303  30211

96102  10141  40101  10121  53202

อาทิตย์ 21 ธ.ค. 2557

81427  10141  53202  10121  81417

10151  10131  10103  96102  30211

อาทิตย์ 28 ธ.ค. 2557

10151  10131  10103  10111  81427

10121  10141  40101  33304  90303

 
 
ตารางสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in exam)
 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
 

วันที่สอบ

09.00 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

อาทิตย์ 30 พ.ย. 2557

ไม่มีการสอบ

10151  10131  10103  90303   33304

อาทิตย์ 14 ธ.ค. 2557

ไม่มีการสอบ

96102  10141  40101  10121  53202

 
ตารางสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in exam)
 
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี
 

วันที่สอบ

09.00 – 12.00 น.

13.30 – 16.30 น.

อาทิตย์ 30 พ.ย. 2557

10151  10131  10103  90303   33304

10151  10131  10103  90303   33304

อาทิตย์ 14 ธ.ค. 2557

ไม่มีการสอบ

96102  10141  40101  10121  53202

 
 
 
เลือกสถานที่สอบ
 
 
 
 
 
   
  จำนวนผู้สนใจ : <%=number%> ราย